Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
 

Milí priatelia, milí diváci, milí študenti, milí pedagógovia – neustále pre vás pripravujeme výber koncertov z aktuálnych koncertných sezón Slovenskej filharmónie a z festivalu BHS. Postupne tak dopĺňame náš Online archív, aktualizujeme údaje o skladateľoch či interpretoch. Naším cieľom je vytvárať špeciálny odborný komentovaný výber koncertov a skladieb, ktorý je pre vás neustále k dispozícii, pre študentov, pre pedagógov pre študijné účely – ale aj pre tých vás poslucháčov, ktorí nemáte možnosť navštíviť koncerty Slovenskej filharmónie osobne. To znamená, že nenahrávame každý jeden koncert (musíme myslieť aj na objem dát na našich serveroch), ale naším cieľom je postupne dopĺňať zbierku o nové a dosiaľ nenahrané skladby, aby sa náš katalóg skladieb postupne odborne rozširoval. Samozrejme, dôraz dávame na skkladby slovenských skladateľov. Milí študenti – a členovia akademickej obce – počas korona krízy sme začali pridávať ku koncertom aj odborné muzikologické texty aj s bibliografickými údajmi, tým pádom môžete legálne odcitovať informácie vo vašich odborných školských prácach. A tak isto nájdete pri koncertoch aj textové libretá. Kompletný online archív nájdete v sekcii: Koncerty >. Koncerty orchestra Slovenská filharmónia nájdete v samostatnej sekcii: Koncerty > SF >. Koncerty Slovenského filharmonického zboru majú tiež samostatnú sekciu: Koncerty > SFZ >. Koncerty Slovenského komorného orchestra nájdete v sekcii: Koncerty > SKO >. Všetky online koncerty pre vas pripravuje tím Streamboyz Slovenskej filharmónie. O jeho histórii si môžete čo-to prečítať v sekcii: O nás > História >. Želáme všetkým priaznivcom hudobného umenia a – samozrejme nielen im, aby sme spoločne zvládli súčasnú náročnú situáciu vo fyzickom zdraví, a aj vďaka nášmu Online archívu i v dobrej psychickej kondícii.

Dear friends, dear audience, dear students, dear teachers – we are constantly editing for you our selection of concerts from the current concert seasons of the Slovak Philharmonic and the Bratislava Music Festival. We are gradually adding concerts to our Online Archive, updating information about composers and performers. Our goal is to create a special professional curated selection of concerts and compositions, which is always available for you, for students, for teachers for study purposes – but also for those of you listeners who do not have the opportunity to attend concerts of the Slovak Philharmonic in person. This means that we don’t record every single concert (we have to think about the volume of amount of data on our servers), but our goal is to gradually add new and unrecorded works to the collection, so that our catalogue of compositions is gradually expanded professionally. Of course, our emphasis is on the works of Slovak composers. Dear students – and members of the academic community – during the coronal crisis, we started to add professional musicological texts with bibliographical data to the concerts, so you can legally cite the information in your academic papers. And you can also find text libretti next to the concerts. The complete online archive can be found in Concerts >. Concerts of the Slovak Philharmonic Orchestra can be found in a separate section: Concerts > SF >. Concerts of the Slovak Philharmonic Choir also have a separate section: Concerts > SFZ >. Concerts of the Slovak Chamber Orchestra can be found in the section: Concerts > SKO >. All online concerts are prepared for you by the Streamboyz team of the Slovak Philharmonic. You can read about its history in the section: About us > History >. We wish all the fans of musical art and – of course – not only them, that together we will cope with the current challenging situation in physical health, and thanks to our Online Archive also in good mental condition.

 
 

Hudobné akadémie, škôlky a rodinné koncertyEducational and family concerts

 

Koncerty Slovenského komorného orchestraConcerts of the Slovak chamber orchestra

 

Koncerty, ktoré odzneli pod taktovkou nášho šéfdirigenta, Daniela Raiskina.Concerts held under the baton of our chief conductor, Mr. Daniel Raiskin.

Daniel Raiskin
Daniel Raiskin, šéfdirigent Slovenskej filharmónieDaniel Raiskin, Chief conductor of the Slovak Philharmonic Orchestra

„Je to už viac ako desať rokov, čo som mal tú česť po prvýkrát spolupracovať s orchestrom Slovenská filharmónia. Cítim sa poctený, že naša pokračujúca spolupráca prerástla do blízkeho umeleckého a ľudského vzťahu, a veľmi sa teším sa začiatok môjho pôsobenia na pozícii šéfdirigenta Slovenskej filharmónie.

Koronakríza navždy zmenila život, ako sme ho poznali. V myšlienkach som s tými, ktorí stratili svojich milovaných blízkych v boji s touto hroznou chorobou alebo s ňou ešte stále bojujú. Napriek všetkému, čo sa momentálne deje na Slovensku a vo svete, verím, že kľúčovou súčasťou zodpovednosti nás umelcov je rozvíjať a zdieľať náš talent na vzbudenie nádeje a pozdvihnutie ducha, aby ľudia vedeli, že môžu čeliť zajtrajšku.

Úprimne sa teším na tú chvíľu, keď budeme schopní opätovne privítať naše obecenstvo v koncertnej sieni a keď si obecenstvo bude môcť vychutnať čaro živého koncertu. Kým sa tak stane, budeme – slovami legendárneho Leonarda Bernsteina – hrať hudbu intenzívnejšie, krajšie a oddanejšie ako kedykoľvek predtým.“

It is now more than 10 years ago that I was privileged to conduct the Slovak Philharmonic for the first time in March 2010. I feel deeply honored by the fact that our continuous collaboration has grown into a very close artistic and human relationship and I am thrilled to start my tenure as the new Chief Conductor of the Slovak Philharmonic.

The Corona crisis may have changed our life as we knew it forever and my thoughts are with those who have lost there loved ones to this terrible infection or is fighting it today… And with everything that’s happening in Slovakia and around world right now, I strongly believe that integral part of our responsibility as artists is to resort to and share our talent to inspire hope and lift spirits so that people know - they can face tomorrow!

I look very much forward to the moment when we are able to welcome our audience back to the concert hall to enjoy the magic of live performance and until then, in the words of the legendary Leonard Bernstein, we will “…make music more intensely, more beautifully, more devotedly than ever before."

Daniel Raiskin Daniel Raiskin

Ďalšie koncerty Even more concerts

Zoznam všetkých dirigentov, ktorí účinkovali na koncertoch v archíve Slovenskej filharmónie nájdete v sekcii Zoznamy > Dirigenti.