Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie 1 H 49 MIN 1 H 49 MINhd

  • Bulletin

   [ Autor textu: Andrej Šuba ]

   Postava hrdinu sa v literatúre objavila, keď bardi namiesto o nesmrteľných bohoch začali rozprávať príbehy výnimočných smrteľníkov bojujúcich s osudom. Trpia a zomierajú, aby tak naplnili zmysel svojho života skutkami, ktorých sláva ich prežije. Takýmto hrdinom je „veľký človek“, ktorému Ludwig van Beethoven dedikoval svoju Tretiu symfóniu, ale pravdepodobne aj „hrdina“ zo symfonickej básne Ein Heldenleben, op. 40 (Život hrdinu) nemeckého skladateľa Richarda Straussa. Napriek kritike, že Strauss v tomto diele oslávil sám seba, skladateľ sa podľa vlastných slov za hrdinu nepokladal. Priateľovi, spisovateľovi Romainovi Rollandovi povedal: „Nie som hrdinom. Chýba mi k tomu nevyhnutná sila. Nie som stvorený pre boj, radšej sa stiahnem a užívam si pokoj a mier.“ Tieto slová do istej miery vysvetľujú skladateľov oportunizmus počas „Tretej ríše“, kvôli ktorému musel po skončení 2. svetovej vojny prejsť denacifikáciou. Súčasne môžu byť jedným z dôvodov, prečo sa v symfonickej básni s opusovým číslom 35 rozhodol inšpirovať práve osudmi „rytiera smutnej postavy“. V románe, presnejšie v paródii na obľúbené rytierske romány s názvom Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (1605, 1615) stvoril španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616) „antihrdinu“, u ktorého zrážka ideálov s realitou nepôsobí len smiešne a absurdne, ale tiež sympaticky i dojímavo. Slávny román, obsahujúci množstvo hudobných odkazov, sa stal zdrojom inšpirácie pre viacero hudobných diel, ktoré sa objavujú hneď po vydaní prvého dielu (1605). Prvá zmienka o máscare spracovávajúcej príbeh dona Quijota pochádza z roku 1607 z Peru. Vo Francúzsku vzniklo v prvej polovici 17. storočia niekoľko „donkichotských“ baletov, v roku 1655 sa objavujú aj opery (dramma per musica) od talianskych skladateľov. Prvým Nemcom, ktorý zhudobnil libreto čerpajúce zo Cervantesovho románu, bol barokový skladateľ Johann Pilipp Förtsch (1652 – 1732). Stalo sa tak v roku 1690. Posledným z diel, vytvorených v 17. storočí, sa stala trilógia The Comical History of Don Quixote na text Thomasa d’Urfeya, do ktorej hudbou prispeli aj známe mená anglickej hudby, Henry Purcell a John Eccles. Aj v 18. storočí vznikali Cervantesom inšpirované opery (Conti, Rameau, Martini, Caldara, Pasquini, Piccini, Salieri), kantáty (Montéclair) – medzi diela, ktoré žijú na nahrávkach i pódiách, patrí burleskná programová ouvertúra-suita (1721) nemeckého skladateľa Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767). Telemann sa Donom Quijotom nenechal inšpirovať len raz, k téme sa vracia v operách Sancio a Don Quixote. Spomedzi známych romantických skladateľov osudy dona Quijota zarezonovali u Mendelssohna a Donizettiho, pochopiteľne v 19. storočí vzniklo aj viacero diel z pera španielskych skladateľov. Straussova symfonická báseň Don Quixote, op. 35, nepochybne najznámejšie hudobné spracovanie Cervantesovho príbehu, začala vznikať v októbri roku 1896 ako „bláznivé voľné variácie na rytiersku tému“ (zápis v denníku) a istý čas skladateľ na kompozícii pracoval paralelne s jej vážnejším pendantom, s už zmieneným Životom hrdinu. Don Quixote patrí k dielam, v ktorých sa Straussova schopnosť zhudobniť mimohudobné idey dostáva na hranice realistickej deskriptívnosti, niektorí nemeckí muzikológovia hovoria dokonca až o „drastickej ilustratívnosti“. Táto charakteristika môže byť ozvenou reakcií po premiére skladby 8. marca 1898, ktorá podľa dobových svedectiev zanechala publikum v stave „nepokoja a vzrušenia“. Časť kritiky, ktorá pokladala dielo za atak na princípy absolútnej hudby, označila skladbu za „majstrovskú kolekciu melodických, harmonických, rytmických a inštrumentačných anomálií“, protestovala proti „ne-hudbe“ (Unmusik) a ohlasovala príchod „konca hudby“ („das Ende der Musik“). Základom diela, ktorého forma v sebe spája variačný a koncertantný princíp, sú tri témy: téma dona Quijota (sólové violončelo), téma Sancha Panzu (sólová viola, ktorej asistujú tuba a basklarinet) a snová téma Dulcinei. Po úvode, v ktorom „don Quijote stráca rozum pri čítaní rytierskych románov a rozhodne sa stať potulným rytierom“, zaznievajú témy hlavného hrdinu a jeho panoša. Nasleduje desať variácií, v ktorých sa poslucháč stretáva, dalo by sa povedať, stáva sa svedkom slávnych-neslávnych dobrodružstiev rojka, ktorého meno sa stalo synonymom dobre mienených, no márnych a často iracionálnych „donkichotských“ túžob a snáh. Zápas s veternými mlynmi, ktoré si don Quijot zmýli s obrami, boj so stádom oviec, ktoré popletený rytier považuje za vojsko, potýčka s domnelými čarodejníkmi, stretnutie s Dulcineou v sne i v realite a ďalšie románové epizódy zo Cervantesovho románu ožívajú na stránkach Straussovej partitúry spôsobom pripomínajúcim scénickú či filmovú hudbu, súčasne demonštrujú skladateľovu virtuozitu v narábaní so sólistami a farbami orchestra. Hudba, o ktorej skladateľ uvažoval ako o „fraške dohnanej do absurdnosti“, môže mať čiastočne autobiografický rozmer. Kompozícia začala vznikať krátko po smrti huslistu a skladateľa Alexandra Rittera (1833 – 1896), ktorý sa pohyboval v kruhoch Franza Liszta a Richarda Wagnera (bol manželom skladateľovej netere). V Meiningene, kde od roku 1882 Ritter pôsobil v orchestri ako koncertný majster na pozvanie dirigenta Hansa von Bülowa, hudobník stretol mladého Richarda Straussa. Zoznámil ho s tvorbou novoromantikov, myšlienkami Schopenhauera a presvedčil ho, aby zanechal konzervatívny štýl svojich skorších diel a zameral sa na symfonické básne. Straussova premena, ktorú skladateľ označil za „konverziu“ prebiehala prostredníctvom „konverzácií a výmeny ušľachtilých myšlienok s lisztovským Rytierom.“ V slovnej hračke (Ritter, rytier) je odkaz na priateľa, idealistického propagátora nového umenia a bojovníka s veternými mlynmi súčasne.

   V roku 1802 popularita Ludwiga van Beethovena rýchlo rástla. Vzniká Druhá symfónia aj oratórium Kristus na Olivovej hore a tri husľové sonáty z op. 30. Okrem týchto diel skladateľ skomponoval aj menej známe Klavírne variácie a fúgu Es dur, op. 35. Časť tematického materiálu z variácií sa neskôr objavuje v Symfónii č. 3 Es dur, op. 55 s podtitulom „Eroica“. „Podľa jeho názoru ide o najväčšie dielo, aké doteraz napísal. Beethoven mi skladbu nedávno prehral a verím, že sa zachvejú nebesá i zem, keď symfónia zaznie.“ Tieto slová napísal Beethovenov žiak Ferdinand Ries (1784 – 1838) bonnskému vydavateľovi Nikolausovi Simrockovi (1751 – 1832) na jeseň roku 1803, keď mu skladateľ prehral Eroiku na klavíri. Ries tiež v liste spomína, že Beethoven chce toto veľkolepé dielo venovať Napoleonovi Bonapartemu. Nestane sa tak však hneď, pretože Beethovenov patrón, knieža Lobkowitz, mu ponúkol 400 guldenov, aby mal skladbu pol roka k dispozícii len pre seba. Počas tohto obdobia nie je dielo možné vydať. Riesova predpoveď sa naplnila: Tretia symfónia „Eroica“ zaskočila skladateľových súčasníkov a vošla do dejín ako dielo, ktoré „oslobodilo hudbu od konvencií 18. storočia a prenieslo ju do nového veku“ (Scott Burnham). Príbeh dedikácie tejto symfónie je dobre známy. Na titulnom liste bolo pôvodne napísané „Buonaparte“. Beethoven Korzičana, ktorého vojenské úspechy vzrušovali i desili celú Európu a stal sa symbolom porevolučného Francúzska, veľmi obdivoval, no len kým sa Napoleon nazýval prvým konzulom republiky. Keď sa skladateľ dozvedel, že sa prehlásil za cisára s dedičným titulom, rozzúrilo ho to a vykríkol: „Ak je tak, potom nie je viac než obyčajný človek! Teraz bude kvôli svojim ambíciám šliapať po ľudských právach. Bude sa povyšovať nad ostatných a stane sa tyranom!“ Podľa Riesa Beethoven po tomto výbuchu išiel k stolu, roztrhol prvú stranu partitúry vo dvoje a hodil ju na zem. Titulný list napísal nanovo a symfónia dostala názov Sinfonia eroica. Na vydaní symfónie sa potom nachádza podtitul: „composta per festeggiare il sovvenire di un gran Uomo“, teda skomponované na spomienku a pamiatku na veľkého človeka. Tento príbeh by mohol byť pokojne súčasťou rozsiahlej beethovenovskej mytológie, keby ho nepotvrdzoval rázny škrt na titulnom liste rukopisu diela. Otázky, kto bol mienený „veľkým človekom“ sú stále predmetom diskusií. Bol to stále Napoleon alebo pruské knieža Louis Ferdinand, ktorý padol v bitke v roku 1806? Americký muzikológ a beethovenovský špecialista Lewis Lockwood si myslí, že predmetom Beethovenovej dedikácie je utopický hrdina, ktorého smrť je oplakaná v pohrebnom pochode (Marcia funebre), v pomalej časti tejto symfónie. Jej atmosféra je odkazom na francúzsku revolučnú hudbu a Ries spomína, že Beethoven sa pri písaní tejto časti inšpiroval operou Achilles od Ferdinanda Paera (1771 – 1839). Berlioz nazýva túto časť „drámou osebe“ a obdivuje čisté a ušľachtilé vyjadrenie žiaľu. Podľa Lockwooda boli aj pre Beethovena, podobne ako pre mnohých jeho súčasníkov, antickí hrdinovia dôležitými symbolmi v umení. Možno sa ako podobný hrdina, minulý či súčasný, v ideálnom svete svojho umenia videl on sám. „Uprednostňujem impérium ducha, ktoré u mňa stojí vyššie než všetky monarchie sveta,“ napísal Beethoven v jednom z listov. A Richard Wagner (1813 – 1883), ktorý sa považoval za Beethovenovho dediča a nástupcu, bol presvedčený, že skladateľ videl v hudbe teritórium, v ktorom mohol dosiahnuť podobné víťazstvá ako Napoleon na bojiskách. Prvé uvedenie Tretej symfónie sa uskutočnilo 7. apríla 1805 v Theater an der Wien pod taktovkou autora. Kritikov kompozícia, jej dĺžka a výraz, zaskočila. Podľa jedného z recenzentov sa publikum rozdelilo na tri skupiny: Beethovenovi priatelia Tretiu symfóniu považovali za majstrovské dielo, no pripúšťali, že presahuje percepčné možnosti bežného publika. Druhú skupinu tvorili tí, ktorí popierali akúkoľvek hodnotu nového diela a tvrdili, že je výsledkom autorovej túžby po odlišnosti. V tretej skupine boli poslucháči, ktorí si mysleli, že dielo má síce nespochybniteľné kvality, no jeho dĺžka i náročnosť vyčerpávajú i znalcov, nehovoriac o laikoch a želali si, aby skladateľ tvoril skladby, akými boli jeho prvé dve symfónie alebo obľúbené Septeto Es dur, op. 20. Beethoven si bol náročnosti svojej skladby dobre vedomý, o čom svedčí aj poznámka pri parte prvých huslí v prvej edícii Tretej symfónie: „Keďže táto symfónia bola zámerne skomponovaná dlhšia než je obvyklé, mala by byť uvádzaná skôr na začiatku než k záveru akadémie (pozn. koncertu), po predohre, árii, prípadne koncerte. Ak zaznie totiž príliš neskoro, nezapôsobí patrične na poslucháčov, ktorí budú unavení z predchádzajúcich diel.“ Keď v roku 1817, keď s výnimkou Deviatej, existovali už všetky Beethovenove symfónie navštívil Beethovena v Heiligenstadte spisovateľ a štátny úradník Christoph Kuffner, prebehla medzi nimi nasledujúca konverzácia: Kuffner: „Povedzte mi, ktorá z vašich symfónií je vaša najobľúbenejšia?“ Beethoven (v dobrom rozmare): „Ach, ach. Eroica.“ Kuffner: Myslel by som si, že symfónia c mol (pozn. „Osudová“).“ Beethoven: „Nie, Eroica.

   Andrej Šuba

   –––––
   Bibliografický údaj: ŠUBA, Andrej: Text ku koncertom 19.–20. 10. 2023, in: Slovenská filharmónia, 75. koncertná sezóna 2022/2023, Symfonicko-vokálny cyklus, Cyklus A/B, Bratislava, Slovenská filharmónia 2023

  • Životopisy

   BRYAN CHENG

   Nedávne úspechy na najprestížnejších svetových medzinárodných súťažiach, vrátane Queen Elisabeth, Concours de Genève a Paulo Cello Competition, zabezpečili kanadskému rodákovi a v Berlíne sídliacemu violončelistovi Bryanovi Chengovi zaradenie sa medzi najlepších umelcov najmladšej generácie na poli klasickej hudby. Vo veku 14 rokov vypredal v rámci debutového recitálu Carnegie Hall, v Elbphilharmonie s Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Joshua Weilerstein) debutoval ako 20-ročný. V roku 2022 sa stal prvým violončelistom, ktorému udelili prestížnu cenu Prix Yves Paternot na Verbier Festival Academy.

   Medzi nedávne vrcholy patrí jeho debut s Deutsches Symphonie-Orchester Berlin v sérii koncertov „Debüt im Deutschlandfunk Kultur“. Okrem toho bude opäť spolupracovať s Orchestra symphonique de Montréal a National Arts Center Orchestra Ottawa. Debutovať bude aj s hr-Sinfonieorchester Frankfurt, Calgary Philharmonic Orchestra a Cape Town Philharmonic Orchestra. Vracia sa do Johannesburg Philharmonic Orchestra i komorného orchestra I Musici de Montréal, kde bude premiérovať dvojkoncert Denisa Gougeona.

   V sezóne 2023/2024 je Bryan Cheng rezidenčným umelcom rumunského orchestra Filarmonica Banatul Timișoara, ktorá je Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2023.

   Rovnako bude rezidentom i pre švajčiarsky Week-End Musical de Pully 2024, kde bude účinkovať aj so svojimi komornými zoskupeniami Cheng2 Duo so sestrou a klaviristkou Silviou Cheng a s Leonardom Disselhorstom v rámci dua CelloFellos. V rámci recitálov patrí medzi vrcholy jeho kariéry vystúpenie na Verbier Festivale s violončelistom Albanom Gerhardtom a dirigentom Andrásom Schiffom.

   Trilógia Chengových CD albumov Russian Legends (2019), Violonchelo del fuego (2018) a Violoncelle français vzbudila pozitívny ohlas u kritikov. Štvrtý album s vlastnými aranžmánmi nosných diel ázijskej kultúry a novými skladbami na objednávku má vyjsť počas jesene 2023. Bryan Cheng je držiteľom štipendia Deutschlandstipendium, ktoré podporila Sylva Gelber Music Foundation. Študoval na Universität der Künste Berlin, aktuálne študuje na Kronberg Academy u Wolfganga Emanuela Schmidta.


   MARTIN RUMAN

   pôsobí od roku 2013 na pozícii sólo violistu Slovenskej filharmónie a od roku 2018 aj ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave. Študoval v Bratislave, Prahe a vo Viedni. Zúčastnil sa mnohých interpretačných kurzov u renomovaných umelcov ako Gilad Karni, Atar Arad, Hariolf Schlichtig, Alexander Zemtsov, Wolfgang Klos a iní.

   Ako sólista, komorný hráč alebo sólo violista orchestra vystupoval takmer vo všetkých Európskych krajinách, v USA, Mexiku, Japonsku, Južnej Kórei, Ománe či v Izraeli. Na pódiu spolupracoval s osobnosťami ako Shmuel Ashkenasi, Zhou Qian, Isabelle van Keulen, Robert Cohen, Juan-Miguel Hernandez, Daniel Rowland, Pablo Barragán. Pravidelne účinkuje aj s najznámejšími slovenskými umelcami a súbormi, ako napríklad Igor Karško, Milan Paľa, Jozef Lupták, Boris Lenko, Ján Krigovský. Je pravidelným účinkujúcim na komornom festivale Konvergencie a členom komorného zoskupenia Collegium Wartberg, v ktorom hrá na dobovom nástroji. S klaviristkou Alenou Hučkovou odohral recitály na viacerých slovenských festivaloch, ale aj v zahraničí. Nahrali spolu taktiež dva CD nosiče so skladbami pre violu a klavír. Ako aktívny propagátor slovenskej hudby objednal a prvýkrát uviedol množstvo skladieb pre violu, okrem iných od skladateľky Ľubice Čekovskej, Jevgenija Iršaia, Víťazoslava Kubičku alebo Ľuboša Bernátha. Popri modernej a barokovej viole sa venuje aj hre na viole d ́amore, na ktorej už odohral niekoľko recitálov a premiér (I. Zeljenka, Ľ. Bernáth).

   Ako sólista s orchestrom sa predstavil viackrát so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom, Cappellou Istropolitanou a Sinfoniettou Bratislava. Popri svojom poste profesora na Bratislavskom konzervatóriu je od roku 2017 taktiež lektorom v Slovenskom mládežníckom orchestri. Je riaditeľom občianskeho združenia Klub priateľov violy, ktorého hlavným cieľom je propagovať hudbu medzi laickou verejnosťou.


   JOZEF HORVÁTH

   Jozef Horváth bol členom viacerých orchestrov ako napr. Solistes Europeen Luxembourg, Capella Istropolitana, Salzburg Chamber Orchestra, Dallas Chamber Orchestra, Plano Symphony Orchestra, I Palpiti Chamber Orchestra a i. Ako sólista sa predstavil v mnohých krajinách (USA, Taliansko, Rakúsko, Luxembursko, Nový Zéland, Japonsko, Bulharsko, Česká republika ...).

   Venuje sa koncertnej umeleckej činnosti či už ako sólista, komorný hráč alebo koncertný majster Slovenskej filharmónie, a súčasne je pedagógom husľovej hry na Konzervatóriu v Bratislave i na VŠMU. Komorný orchester VŠMU pod jeho vedením účinkoval na otváracom koncerte akademického roka 2015/2016. Slávnostným koncertom v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v apríli 2016 obnovil po viacročnej prestávke činnosť Komorného orchestra bratislavského Konzervatória a stal sa jeho umeleckým vedúcim.

   (Zdroj https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/375-horvath-jozef)


   DANIEL RAISKIN

   „Daniel Raiskin je hudobníkom s výraznou senzibilitou, ktorý svojmu remeslu naozaj rozumie...“(Gramophone) Vďaka svojmu nezameniteľnému umeleckému rukopisu sa Daniel Raiskin stal jedným z najuznávanejších dirigentov svojej generácie a vo svojich nápadne koncipovaných programoch rozvinul široký repertoár presahujúci rámec hlavného prúdu. Daniel Raiskin vyrastal ako syn muzikológa v Sankt Peterburgu. Vo svojom rodnom meste navštevoval slávne konzervatórium (vysokú hudobnú školu) a v štúdiu pokračoval v Amsterdame a Freiburgu. Najskôr sa zameriaval na hru na viole. K jeho nasmerovaniu na dirigentskú dráhu ho inšpirovala najmä osobnosť vynikajúceho pedagóga L. Savicha, ako aj majstrovské kurzy s dirigentmi ako M. Jansons, N. Järvi, M. Horvat, W. Nelsson a J. Panula.

   Od sezóny 2020/2021 zastáva Daniel Raiskin post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie. Okrem toho je od augusta 2018 hudobným riaditeľom Winnipeg Symphony Orchestra a od sezóny 2017/2018 hlavným hosťujúcim dirigentom Belehradskej filharmónie.

   V poslednej dobe realizoval kritikou vysoko hodnotené nahrávky Mahlerovej Symfónie č. 3 a Šostakovičovej Symfónie č. 4 (AVI). Jeho nahrávka violončelových koncertov E. W. Korngolda, E. Blocha a B. Goldschmidta s J. Steckelom (AVI) získala v roku2012 ocenenie Echo Klassik. Medzi jeho ďalšie nahrávacie projekty posledných rokov patrí cyklus symfónií L. Glassa (Cena Dánskeho rádia) a cyklus všetkých koncertov a rapsódií A. Chačaturiana (CPO), nahrávka Lutosławského vokálno-inštrumentálnych diel (Dux) a CD s dielami A. Tansmana Prorok Izaiáš a Žalmy (World Premiere Recordings). Najnovšie CD s dielami P. I. Čajkovského vydala Slovenská filharmónia na jar v roku 2023.


   SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

   bola založená v roku 1949. Pri jej umeleckom zrode stáli dve významné osobnosti medzinárodného hudobného života V. Talich (1949 – 1952) a Ľ. Rajter (1949 – 1976). Na umeleckom profilovaní orchestra sa podieľali ďalší šéfdirigenti – T. Frešo, L. Slovák, L. Pešek, V. Verbickij, B. Režucha, A. Ceccato, O. Lenárd, J. Bělohlávek, V. Válek, P. Feranec, E. Villaume a J. Judd. Od sezóny 2020/2021 zastáva post šéfdirigenta Daniel Raiskin.

   Slovenská filharmónia realizovala množstvo nahrávok pre rozhlas, tele víziu a hudobné vydavateľstvá OPUS, Supraphon, Panton, Hungaroton, JVC Victor, RCA, Pacific Music, Naxos a Marco Polo. Je pravidelným hosťom významných európskych hudobných pódií a festivalov. V rámci svojich početných zahraničných zájazdov vystúpila v takmer všetkých európskych krajinách, na Cypre, v Turecku, USA a pravidelne hosťuje na koncertných turné v Japonsku, Južnej Kórei, Ománe a Spojených arabských emirátoch.

   Na jar vydala Slovenská filharmónia prvé CD so šéfdirigentom D. Raiskinom. Sezónu 2022/2023 ukončila so sólistami O. Scheps a T. Sasanumom zahraničným turné v Japonsku. V sezóne 2023/2024 čaká orchester účinkovanie na domácich festivaloch (BHS, music festival Piešťany, Allegretto Žilina) i zahraničné koncerty v Prahe, Maribore, Záhrebe a Murtene. Na sklonku roka absolvuje so šéfdirigentom D. Raiskinom a klaviristom Y. Sunwoom sériu koncertov v rámci turné v Južnej Kórei.


  Páči sa Likes 0
  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  Otvárací koncert 75. sezóny Slovenskej filharmónie

  Piatok 20. 10. 2023, 19.00 hFriday, October 20, 2023, 7.00 PM
  Cyklus A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  A/B serie – Symphonic-Vocal Music
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Ludwig van Beethoven (1770–1827)
    Symfónia č. 3 Es dur, op. 55 „Eroica“ Symphony No. 3 in E flat Major, Op. 55  “Eroica”
    Allegro con brioAllegro con brio
    Marcia funebre: Adagio assaiMarcia funebre: Adagio assai
    Scherzo. Allegro vivace – TrioScherzo. Allegro vivace – Trio
    Finale. Allegro molto – Poco andante – PrestoFinale. Allegro molto – Poco andante – Presto
  Richard Strauss (1864–1949)
    Don Quixote, fantastické variácie na rytiersku tému, op. 35 Don Quixote, Fantastic Variations on a Theme of Knightly Character, Op. 35
    Introdukcia. Mässiges ZeitmassIntroduzione. Mässiges Zeitmass
    Téma. Mässig. Don Quijote, rytier smutnej postavyThema. Mässig. Don Quixote, Knight of the Doleful Countenance
    Maggiore. Sancho PanzaMaggiore. Sancho Panza
    Variácia I. Gemächlich. Odchod nezvyčajnej dvojice a dobrodružstvo s veternými mlynmiVariation I. Gemächlich. The adventure with the windmills
    Variácia II. Kriegerisch. Dobrodružstvo so stádom baranovVariation II. Kriegerisch. The battle with the sheep
    Variácia III. Mässiges Zeitmass. Želania, príslovia a porekadlá Sancha PanzuVariation III. Mässiges Zeitmass. Dialogue between knight and squire
    Variácia IV. Etwas breiter. Dobrodružstvo s procesiouVariation IV. Etwas breiter. The adventure with the pilgrims
    Variácia V. Sehr langsam. Bdenie dona Quijota počas letnej nociVariation V. Sehr langsam. The knight’s vigil
    Variácia VI. Schnell. DulcineaVariation VI. Schnell. The meeting with Dulcinea
    Variácia VII. Ein wenig ruhiger als vorher. Vzdušná jazda dona QuijotaVariation VII. Ein wenig ruhiger als vorher. The ride through the air
    Variácia VIII. Gemächlich. Plavba začarovaným člnomVariation VIII. Gemächlich. The voyage in the enchanted boat
    Variácia IX. Schnell und stürmisch. Útok na žobravých mníchovVariation IX. Schnell und stürmisch. The contest with the supposed enchanters
    Variácia X. Viel breiter. Súboj a návrat domovVariation X. Viel breiter. The duel with the Knight of the White Moon – The defeated Don Quixote’s journey home
    Finale. Sehr ruhig. Smrť dona QuijotaFinale. Sehr ruhig. Death of Don Quixote

  Šéfdirigent Daniel Raiskin otvára 75. sezónu koncertov Slovenskej filharmónie dielami dvoch veľkých skladateľských osobností. Eroica, tretia symfónia Ludwiga van Beethovena sa považuje za dielo, ktoré prepája éry klasicizmu a romantizmu. Svojou dĺžkou, formou, harmóniou i kultúrnym dopadom búra predchádzajúce opakujúce sa postupy. Dielo vzniklo v čase, keď sa postupne stále menej počujúci skladateľ snažil pomocou tvorby prehlušiť neradostné dôsledky choroby. Podobne ako Beethoven inšpirovaný Napoleonom, bol i Richard Strauss inšpirovaný nebojácnym hrdinom. Cervantesov dobrodružný rytier don Quijote mu poslúžil ako vzor na vytvorenie symfonickej básne. Príbehom dona Quijota sprevádza sólové violončelo a viola. Straussova orchestrácia diela si vyslúžila veľa pozornosti a komentárov od kolegov skladateľov i hudobných teoretikov.

  Sólového violončelového partu sa zhostí Bryan Cheng, ktorého kariéra raketovo rastie aj vďaka nedávnym debutom s orchestrami ako Deutsche Symphonie-Orchester Berlin či hr-Sinfonieorchester Frankfurt. Po prvýkrát sa mladý umelec predstaví aj v Redute.


  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, RenátaRenáta BeličováBeličová réžiavideo producer, MarekMarek PiačekPiaček kamerycamera, striheditor, postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2023A Slovak Philharmonic Production © 2023

  Facebook

  X (Twitter)