Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

VzdelávanieLectures and training


In the school year 2023/2024 Slovak Philharmonic and the Streamboyz+ team are teaching the subject Videostreaming. In cooperation with FTF VŠMU four students of Sound and Editing Studio and in cooperation with Faculty of Social and Economic Sciences of Comenius University we are expecting two students of Institute of Mediamatics.

Slovak Philharmonic and Streamboyz+ Team in collaboration with Department of Mediamatics and Cultural Heritage in 2011–2017 has provided the education in accordance with the contract between the Slovak Philharmonic and the Faculty of Humanities, University of Žilina. What we offer:

Lecturers: Dr. Marek Piaček, Ing. Stanislav Beňačka, Bc. Andrej Osvald

Subject: Videostreaming (for foreign students of Erasmus programme is the subject Videostreaming part of the Soundart subject)

Learning outcomes: To provide students with the prerequisites for mastering the basic functions of a cumulative function – sound designer / editor / cameraman to record a symphonic concert in collaboration with the video director of the recording. The student is able to assemble the recording chain (audio and video), use it, create a record, finalize the final product in the form of audio and audio-video recording in a variety of coding and of different quality for the needs of the real time streaming or for the on-demand archive of concerts.

Course contents:

 • Working with a robotic camera – structure, wiring, proper placement within the orchestra, control, adjustment, zooming, using presets
 • Video mixing desk – cameras, remote control of 5 pcs robotic cameras, presets, various types of cuts
 • Editing – types of cuts, details, units, orchestra sections, soloists, conductors
 • Collaboration with video director of the recording – understanding the director's proposals and creating shots for director
 • Other hardware devices – limiter, converter, computers, basic software for audi and video post-production
 • Postproduction – DVD mastering, developing and implementing of the real time streaming
 • Formats of audio and video recordings
 • Archiving data – formats, codecs, media
 • Commercial versus non-commercial using of recordings
 • Visitor statistics
 • Website of the on demand archive
 • Symphony orchestra – the sound specifications, composition, sections, audio recording
 • Large mixed choir – sound specifications, composition, sections, audio recording
 • Various ways of sound recording with an emphasis on the one point recording and contact recording system
 • Correct recording of the sections of the orchestra, selection and position of microphones
 • Shooting of the solo instrument with orchestra – eg. violin, piano

V školskom roku 2023/2024 Slovenská filharmónia a tím Streamboyz+ zabezpečujú výučbu predmetu Videostreaming. V spolupráci s FTF VŠMU štyroch študentov Ateliéru zvukovej a strihovej skladby a v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Letnom semestri očakávame dvoch študentov Ústavu Mediamatiky.

Slovenská filharmónia a tím Streamboyz+ v spolupráci s Katedrou mediamatiky a kultúrneho dedičstva v rokoch 2011–2017 zabezpečovala výučbu študentov v súlade so zmluvou medzi Slovenskou filharmóniou a Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Čo ponúkame:

Vyučujúci: doc. Marek Piaček, ArtD., Ing. Stanislav Beňačka, Bc. Andrej Osvald

Predmet: Videostreaming (pre zahraničných študentov v rámci programu Erasmus bol Videostreaming súčasťou predmetu Soundart)

Výsledky vzdelávania: Vytvoriť u študentov predpoklady pre zvládnutie základných funkcií v kumulovanej funkcii – zvukár/strihač/kameraman pre záznam symfonického koncertu v spolupráci s režisérom nahrávky. Absolvent dokáže zostaviť a zapojiť záznamový reťazec (audio a video), obsluhovať ho, vytvoriť záznam, sfinalizovať výsledný produkt do podoby audio a audio-video záznamu v rôznych kódovaniach a v rôznej kvalite pre potreby streamovania a uloženia na serveri vo forme on demand archívu koncertov.

Stručná osnova predmetu Videostreaming:

 • Práca s robotickou kamerou – stavba, zapojenie, správne umiestnenie v orchestri, ovládanie, nastavenie, zoomovanie, využitie presetov
 • Strižňa – zapojenie kamier, diaľkové ovládanie 5 ks kamier, presety, rôzne typy strihov
 • Strih – typy strihov, detaily, celky, snímanie sekcií, sólistov, dirigenta
 • Spolupráca s režisérom nahrávky – porozumenie pokynom režiséra, vytváranie a návrh záberov pre režiséra
 • Ďalšie HW zariadenia – limiter, konvertor, počítač, základný softvér pre postprodukciu
 • Postprodukcia – mastering DVD, príprava a realizácia streamovania
 • Formáty ukladania audio a video záznamu
 • Archivácia dát – formáty, kodeky, médiá
 • Komerčné vs. nekomerčné využitie nahrávok
 • Štatistiky návštevnosti a počúvanosti
 • Web stránka on demand archívu
 • Symfonický orchester – zvukové špecifiká, zloženie, sekcie, snímanie zvuku
 • Veľký zmiešaný zbor – zvukové špecifiká, zloženie, sekcie, snímanie zvuku
 • Rôzne spôsoby nahrávania zvuku s dôrazom na one point systém a kontaktné snímanie
 • Snímanie sekcií orchestra, výber a postavenie mikrofónov
 • Snímanie sólového nástroja s orchestrom – napr. husle, klavír
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie