Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM BULLETIN CV


Otvárací koncert 75. sezóny Slovenskej filharmónie

Piatok 20. 10. 2023, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent

Bryan Cheng violončelo
Martin Ruman viola
Jozef Horváth koncertný majster, husľové sóla


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 3 Es dur, op. 55 „Eroica“
Allegro con brio
Marcia funebre: Adagio assai
Scherzo. Allegro vivace – Trio
Finale. Allegro molto – Poco andante – Presto
Richard Strauss (1864–1949)
Don Quixote, fantastické variácie na rytiersku tému, op. 35
Introdukcia. Mässiges Zeitmass
Téma. Mässig. Don Quijote, rytier smutnej postavy
Maggiore. Sancho Panza
Variácia I. Gemächlich. Odchod nezvyčajnej dvojice a dobrodružstvo s veternými mlynmi
Variácia II. Kriegerisch. Dobrodružstvo so stádom baranov
Variácia III. Mässiges Zeitmass. Želania, príslovia a porekadlá Sancha Panzu
Variácia IV. Etwas breiter. Dobrodružstvo s procesiou
Variácia V. Sehr langsam. Bdenie dona Quijota počas letnej noci
Variácia VI. Schnell. Dulcinea
Variácia VII. Ein wenig ruhiger als vorher. Vzdušná jazda dona Quijota
Variácia VIII. Gemächlich. Plavba začarovaným člnom
Variácia IX. Schnell und stürmisch. Útok na žobravých mníchov
Variácia X. Viel breiter. Súboj a návrat domov
Finale. Sehr ruhig. Smrť dona Quijota

>>   PROGRAM BULLETIN CV


Postava hrdinu sa v literatúre objavila, keď bardi namiesto o nesmrteľných bohoch začali rozprávať príbehy výnimočných smrteľníkov bojujúcich s osudom. Trpia a zomierajú, aby tak naplnili zmysel svojho života skutkami, ktorých sláva ich prežije. Takýmto hrdinom je „veľký človek“, ktorému Ludwig van Beethoven dedikoval svoju Tretiu symfóniu, ale pravdepodobne aj „hrdina“ zo symfonickej básne Ein Heldenleben, op. 40 (Život hrdinu) nemeckého skladateľa Richarda Straussa. Napriek kritike, že Strauss v tomto diele oslávil sám seba, skladateľ sa podľa vlastných slov za hrdinu nepokladal. Priateľovi, spisovateľovi Romainovi Rollandovi povedal: „Nie som hrdinom. Chýba mi k tomu nevyhnutná sila. Nie som stvorený pre boj, radšej sa stiahnem a užívam si pokoj a mier.“ Tieto slová do istej miery vysvetľujú skladateľov oportunizmus počas „Tretej ríše“, kvôli ktorému musel po skončení 2. svetovej vojny prejsť denacifikáciou. Súčasne môžu byť jedným z dôvodov, prečo sa v symfonickej básni s opusovým číslom 35 rozhodol inšpirovať práve osudmi „rytiera smutnej postavy“. V románe, presnejšie v paródii na obľúbené rytierske romány s názvom Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (1605, 1615) stvoril španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 – 1616) „antihrdinu“, u ktorého zrážka ideálov s realitou nepôsobí len smiešne a absurdne, ale tiež sympaticky i dojímavo. Slávny román, obsahujúci množstvo hudobných odkazov, sa stal zdrojom inšpirácie pre viacero hudobných diel, ktoré sa objavujú hneď po vydaní prvého dielu (1605). Prvá zmienka o máscare spracovávajúcej príbeh dona Quijota pochádza z roku 1607 z Peru. Vo Francúzsku vzniklo v prvej polovici 17. storočia niekoľko „donkichotských“ baletov, v roku 1655 sa objavujú aj opery (dramma per musica) od talianskych skladateľov. Prvým Nemcom, ktorý zhudobnil libreto čerpajúce zo Cervantesovho románu, bol barokový skladateľ Johann Pilipp Förtsch (1652 – 1732). Stalo sa tak v roku 1690. Posledným z diel, vytvorených v 17. storočí, sa stala trilógia The Comical History of Don Quixote na text Thomasa d’Urfeya, do ktorej hudbou prispeli aj známe mená anglickej hudby, Henry Purcell a John Eccles. Aj v 18. storočí vznikali Cervantesom inšpirované opery (Conti, Rameau, Martini, Caldara, Pasquini, Piccini, Salieri), kantáty (Montéclair) – medzi diela, ktoré žijú na nahrávkach i pódiách, patrí burleskná programová ouvertúra-suita (1721) nemeckého skladateľa Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767). Telemann sa Donom Quijotom nenechal inšpirovať len raz, k téme sa vracia v operách Sancio a Don Quixote. Spomedzi známych romantických skladateľov osudy dona Quijota zarezonovali u Mendelssohna a Donizettiho, pochopiteľne v 19. storočí vzniklo aj viacero diel z pera španielskych skladateľov. Straussova symfonická báseň Don Quixote, op. 35, nepochybne najznámejšie hudobné spracovanie Cervantesovho príbehu, začala vznikať v októbri roku 1896 ako „bláznivé voľné variácie na rytiersku tému“ (zápis v denníku) a istý čas skladateľ na kompozícii pracoval paralelne s jej vážnejším pendantom, s už zmieneným Životom hrdinu. Don Quixote patrí k dielam, v ktorých sa Straussova schopnosť zhudobniť mimohudobné idey dostáva na hranice realistickej deskriptívnosti, niektorí nemeckí muzikológovia hovoria dokonca až o „drastickej ilustratívnosti“. Táto charakteristika môže byť ozvenou reakcií po premiére skladby 8. marca 1898, ktorá podľa dobových svedectiev zanechala publikum v stave „nepokoja a vzrušenia“. Časť kritiky, ktorá pokladala dielo za atak na princípy absolútnej hudby, označila skladbu za „majstrovskú kolekciu melodických, harmonických, rytmických a inštrumentačných anomálií“, protestovala proti „ne-hudbe“ (Unmusik) a ohlasovala príchod „konca hudby“ („das Ende der Musik“). Základom diela, ktorého forma v sebe spája variačný a koncertantný princíp, sú tri témy: téma dona Quijota (sólové violončelo), téma Sancha Panzu (sólová viola, ktorej asistujú tuba a basklarinet) a snová téma Dulcinei. Po úvode, v ktorom „don Quijote stráca rozum pri čítaní rytierskych románov a rozhodne sa stať potulným rytierom“, zaznievajú témy hlavného hrdinu a jeho panoša. Nasleduje desať variácií, v ktorých sa poslucháč stretáva, dalo by sa povedať, stáva sa svedkom slávnych-neslávnych dobrodružstiev rojka, ktorého meno sa stalo synonymom dobre mienených, no márnych a často iracionálnych „donkichotských“ túžob a snáh. Zápas s veternými mlynmi, ktoré si don Quijot zmýli s obrami, boj so stádom oviec, ktoré popletený rytier považuje za vojsko, potýčka s domnelými čarodejníkmi, stretnutie s Dulcineou v sne i v realite a ďalšie románové epizódy zo Cervantesovho románu ožívajú na stránkach Straussovej partitúry spôsobom pripomínajúcim scénickú či filmovú hudbu, súčasne demonštrujú skladateľovu virtuozitu v narábaní so sólistami a farbami orchestra. Hudba, o ktorej skladateľ uvažoval ako o „fraške dohnanej do absurdnosti“, môže mať čiastočne autobiografický rozmer. Kompozícia začala vznikať krátko po smrti huslistu a skladateľa Alexandra Rittera (1833 – 1896), ktorý sa pohyboval v kruhoch Franza Liszta a Richarda Wagnera (bol manželom skladateľovej netere). V Meiningene, kde od roku 1882 Ritter pôsobil v orchestri ako koncertný majster na pozvanie dirigenta Hansa von Bülowa, hudobník stretol mladého Richarda Straussa. Zoznámil ho s tvorbou novoromantikov, myšlienkami Schopenhauera a presvedčil ho, aby zanechal konzervatívny štýl svojich skorších diel a zameral sa na symfonické básne. Straussova premena, ktorú skladateľ označil za „konverziu“ prebiehala prostredníctvom „konverzácií a výmeny ušľachtilých myšlienok s lisztovským Rytierom.“ V slovnej hračke (Ritter, rytier) je odkaz na priateľa, idealistického propagátora nového umenia a bojovníka s veternými mlynmi súčasne.

V roku 1802 popularita Ludwiga van Beethovena rýchlo rástla. Vzniká Druhá symfónia aj oratórium Kristus na Olivovej hore a tri husľové sonáty z op. 30. Okrem týchto diel skladateľ skomponoval aj menej známe Klavírne variácie a fúgu Es dur, op. 35. Časť tematického materiálu z variácií sa neskôr objavuje v Symfónii č. 3 Es dur, op. 55 s podtitulom „Eroica“. „Podľa jeho názoru ide o najväčšie dielo, aké doteraz napísal. Beethoven mi skladbu nedávno prehral a verím, že sa zachvejú nebesá i zem, keď symfónia zaznie.“ Tieto slová napísal Beethovenov žiak Ferdinand Ries (1784 – 1838) bonnskému vydavateľovi Nikolausovi Simrockovi (1751 – 1832) na jeseň roku 1803, keď mu skladateľ prehral Eroiku na klavíri. Ries tiež v liste spomína, že Beethoven chce toto veľkolepé dielo venovať Napoleonovi Bonapartemu. Nestane sa tak však hneď, pretože Beethovenov patrón, knieža Lobkowitz, mu ponúkol 400 guldenov, aby mal skladbu pol roka k dispozícii len pre seba. Počas tohto obdobia nie je dielo možné vydať. Riesova predpoveď sa naplnila: Tretia symfónia „Eroica“ zaskočila skladateľových súčasníkov a vošla do dejín ako dielo, ktoré „oslobodilo hudbu od konvencií 18. storočia a prenieslo ju do nového veku“ (Scott Burnham). Príbeh dedikácie tejto symfónie je dobre známy. Na titulnom liste bolo pôvodne napísané „Buonaparte“. Beethoven Korzičana, ktorého vojenské úspechy vzrušovali i desili celú Európu a stal sa symbolom porevolučného Francúzska, veľmi obdivoval, no len kým sa Napoleon nazýval prvým konzulom republiky. Keď sa skladateľ dozvedel, že sa prehlásil za cisára s dedičným titulom, rozzúrilo ho to a vykríkol: „Ak je tak, potom nie je viac než obyčajný človek! Teraz bude kvôli svojim ambíciám šliapať po ľudských právach. Bude sa povyšovať nad ostatných a stane sa tyranom!“ Podľa Riesa Beethoven po tomto výbuchu išiel k stolu, roztrhol prvú stranu partitúry vo dvoje a hodil ju na zem. Titulný list napísal nanovo a symfónia dostala názov Sinfonia eroica. Na vydaní symfónie sa potom nachádza podtitul: „composta per festeggiare il sovvenire di un gran Uomo“, teda skomponované na spomienku a pamiatku na veľkého človeka. Tento príbeh by mohol byť pokojne súčasťou rozsiahlej beethovenovskej mytológie, keby ho nepotvrdzoval rázny škrt na titulnom liste rukopisu diela. Otázky, kto bol mienený „veľkým človekom“ sú stále predmetom diskusií. Bol to stále Napoleon alebo pruské knieža Louis Ferdinand, ktorý padol v bitke v roku 1806? Americký muzikológ a beethovenovský špecialista Lewis Lockwood si myslí, že predmetom Beethovenovej dedikácie je utopický hrdina, ktorého smrť je oplakaná v pohrebnom pochode (Marcia funebre), v pomalej časti tejto symfónie. Jej atmosféra je odkazom na francúzsku revolučnú hudbu a Ries spomína, že Beethoven sa pri písaní tejto časti inšpiroval operou Achilles od Ferdinanda Paera (1771 – 1839). Berlioz nazýva túto časť „drámou osebe“ a obdivuje čisté a ušľachtilé vyjadrenie žiaľu. Podľa Lockwooda boli aj pre Beethovena, podobne ako pre mnohých jeho súčasníkov, antickí hrdinovia dôležitými symbolmi v umení. Možno sa ako podobný hrdina, minulý či súčasný, v ideálnom svete svojho umenia videl on sám. „Uprednostňujem impérium ducha, ktoré u mňa stojí vyššie než všetky monarchie sveta,“ napísal Beethoven v jednom z listov. A Richard Wagner (1813 – 1883), ktorý sa považoval za Beethovenovho dediča a nástupcu, bol presvedčený, že skladateľ videl v hudbe teritórium, v ktorom mohol dosiahnuť podobné víťazstvá ako Napoleon na bojiskách. Prvé uvedenie Tretej symfónie sa uskutočnilo 7. apríla 1805 v Theater an der Wien pod taktovkou autora. Kritikov kompozícia, jej dĺžka a výraz, zaskočila. Podľa jedného z recenzentov sa publikum rozdelilo na tri skupiny: Beethovenovi priatelia Tretiu symfóniu považovali za majstrovské dielo, no pripúšťali, že presahuje percepčné možnosti bežného publika. Druhú skupinu tvorili tí, ktorí popierali akúkoľvek hodnotu nového diela a tvrdili, že je výsledkom autorovej túžby po odlišnosti. V tretej skupine boli poslucháči, ktorí si mysleli, že dielo má síce nespochybniteľné kvality, no jeho dĺžka i náročnosť vyčerpávajú i znalcov, nehovoriac o laikoch a želali si, aby skladateľ tvoril skladby, akými boli jeho prvé dve symfónie alebo obľúbené Septeto Es dur, op. 20. Beethoven si bol náročnosti svojej skladby dobre vedomý, o čom svedčí aj poznámka pri parte prvých huslí v prvej edícii Tretej symfónie: „Keďže táto symfónia bola zámerne skomponovaná dlhšia než je obvyklé, mala by byť uvádzaná skôr na začiatku než k záveru akadémie (pozn. koncertu), po predohre, árii, prípadne koncerte. Ak zaznie totiž príliš neskoro, nezapôsobí patrične na poslucháčov, ktorí budú unavení z predchádzajúcich diel.“ Keď v roku 1817, keď s výnimkou Deviatej, existovali už všetky Beethovenove symfónie navštívil Beethovena v Heiligenstadte spisovateľ a štátny úradník Christoph Kuffner, prebehla medzi nimi nasledujúca konverzácia: Kuffner: „Povedzte mi, ktorá z vašich symfónií je vaša najobľúbenejšia?“ Beethoven (v dobrom rozmare): „Ach, ach. Eroica.“ Kuffner: Myslel by som si, že symfónia c mol (pozn. „Osudová“).“ Beethoven: „Nie, Eroica.


>>   PROGRAM BULLETIN CV


BRYAN CHENG

Nedávne úspechy na najprestížnejších svetových medzinárodných súťažiach, vrátane Queen Elisabeth, Concours de Genève a Paulo Cello Competition, zabezpečili kanadskému rodákovi a v Berlíne sídliacemu violončelistovi Bryanovi Chengovi zaradenie sa medzi najlepších umelcov najmladšej generácie na poli klasickej hudby. Vo veku 14 rokov vypredal v rámci debutového recitálu Carnegie Hall, v Elbphilharmonie s Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Joshua Weilerstein) debutoval ako 20-ročný. V roku 2022 sa stal prvým violončelistom, ktorému udelili prestížnu cenu Prix Yves Paternot na Verbier Festival Academy.

Medzi nedávne vrcholy patrí jeho debut s Deutsches Symphonie-Orchester Berlin v sérii koncertov „Debüt im Deutschlandfunk Kultur“. Okrem toho bude opäť spolupracovať s Orchestra symphonique de Montréal a National Arts Center Orchestra Ottawa. Debutovať bude aj s hr-Sinfonieorchester Frankfurt, Calgary Philharmonic Orchestra a Cape Town Philharmonic Orchestra. Vracia sa do Johannesburg Philharmonic Orchestra i komorného orchestra I Musici de Montréal, kde bude premiérovať dvojkoncert Denisa Gougeona.

V sezóne 2023/2024 je Bryan Cheng rezidenčným umelcom rumunského orchestra Filarmonica Banatul Timișoara, ktorá je Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2023.

Rovnako bude rezidentom i pre švajčiarsky Week-End Musical de Pully 2024, kde bude účinkovať aj so svojimi komornými zoskupeniami Cheng2 Duo so sestrou a klaviristkou Silviou Cheng a s Leonardom Disselhorstom v rámci dua CelloFellos. V rámci recitálov patrí medzi vrcholy jeho kariéry vystúpenie na Verbier Festivale s violončelistom Albanom Gerhardtom a dirigentom Andrásom Schiffom.

Trilógia Chengových CD albumov Russian Legends (2019), Violonchelo del fuego (2018) a Violoncelle français vzbudila pozitívny ohlas u kritikov. Štvrtý album s vlastnými aranžmánmi nosných diel ázijskej kultúry a novými skladbami na objednávku má vyjsť počas jesene 2023. Bryan Cheng je držiteľom štipendia Deutschlandstipendium, ktoré podporila Sylva Gelber Music Foundation. Študoval na Universität der Künste Berlin, aktuálne študuje na Kronberg Academy u Wolfganga Emanuela Schmidta.


MARTIN RUMAN

pôsobí od roku 2013 na pozícii sólo violistu Slovenskej filharmónie a od roku 2018 aj ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave. Študoval v Bratislave, Prahe a vo Viedni. Zúčastnil sa mnohých interpretačných kurzov u renomovaných umelcov ako Gilad Karni, Atar Arad, Hariolf Schlichtig, Alexander Zemtsov, Wolfgang Klos a iní.

Ako sólista, komorný hráč alebo sólo violista orchestra vystupoval takmer vo všetkých Európskych krajinách, v USA, Mexiku, Japonsku, Južnej Kórei, Ománe či v Izraeli. Na pódiu spolupracoval s osobnosťami ako Shmuel Ashkenasi, Zhou Qian, Isabelle van Keulen, Robert Cohen, Juan-Miguel Hernandez, Daniel Rowland, Pablo Barragán. Pravidelne účinkuje aj s najznámejšími slovenskými umelcami a súbormi, ako napríklad Igor Karško, Milan Paľa, Jozef Lupták, Boris Lenko, Ján Krigovský. Je pravidelným účinkujúcim na komornom festivale Konvergencie a členom komorného zoskupenia Collegium Wartberg, v ktorom hrá na dobovom nástroji. S klaviristkou Alenou Hučkovou odohral recitály na viacerých slovenských festivaloch, ale aj v zahraničí. Nahrali spolu taktiež dva CD nosiče so skladbami pre violu a klavír. Ako aktívny propagátor slovenskej hudby objednal a prvýkrát uviedol množstvo skladieb pre violu, okrem iných od skladateľky Ľubice Čekovskej, Jevgenija Iršaia, Víťazoslava Kubičku alebo Ľuboša Bernátha. Popri modernej a barokovej viole sa venuje aj hre na viole d ́amore, na ktorej už odohral niekoľko recitálov a premiér (I. Zeljenka, Ľ. Bernáth).

Ako sólista s orchestrom sa predstavil viackrát so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom, Cappellou Istropolitanou a Sinfoniettou Bratislava. Popri svojom poste profesora na Bratislavskom konzervatóriu je od roku 2017 taktiež lektorom v Slovenskom mládežníckom orchestri. Je riaditeľom občianskeho združenia Klub priateľov violy, ktorého hlavným cieľom je propagovať hudbu medzi laickou verejnosťou.


JOZEF HORVÁTH

Jozef Horváth bol členom viacerých orchestrov ako napr. Solistes Europeen Luxembourg, Capella Istropolitana, Salzburg Chamber Orchestra, Dallas Chamber Orchestra, Plano Symphony Orchestra, I Palpiti Chamber Orchestra a i. Ako sólista sa predstavil v mnohých krajinách (USA, Taliansko, Rakúsko, Luxembursko, Nový Zéland, Japonsko, Bulharsko, Česká republika ...).

Venuje sa koncertnej umeleckej činnosti či už ako sólista, komorný hráč alebo koncertný majster Slovenskej filharmónie, a súčasne je pedagógom husľovej hry na Konzervatóriu v Bratislave i na VŠMU. Komorný orchester VŠMU pod jeho vedením účinkoval na otváracom koncerte akademického roka 2015/2016. Slávnostným koncertom v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v apríli 2016 obnovil po viacročnej prestávke činnosť Komorného orchestra bratislavského Konzervatória a stal sa jeho umeleckým vedúcim.

(Zdroj https://hc.sk/o-slovenskej-hudbe/osobnost-detail/375-horvath-jozef)


DANIEL RAISKIN

„Daniel Raiskin je hudobníkom s výraznou senzibilitou, ktorý svojmu remeslu naozaj rozumie...“(Gramophone) Vďaka svojmu nezameniteľnému umeleckému rukopisu sa Daniel Raiskin stal jedným z najuznávanejších dirigentov svojej generácie a vo svojich nápadne koncipovaných programoch rozvinul široký repertoár presahujúci rámec hlavného prúdu. Daniel Raiskin vyrastal ako syn muzikológa v Sankt Peterburgu. Vo svojom rodnom meste navštevoval slávne konzervatórium (vysokú hudobnú školu) a v štúdiu pokračoval v Amsterdame a Freiburgu. Najskôr sa zameriaval na hru na viole. K jeho nasmerovaniu na dirigentskú dráhu ho inšpirovala najmä osobnosť vynikajúceho pedagóga L. Savicha, ako aj majstrovské kurzy s dirigentmi ako M. Jansons, N. Järvi, M. Horvat, W. Nelsson a J. Panula.

Od sezóny 2020/2021 zastáva Daniel Raiskin post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie. Okrem toho je od augusta 2018 hudobným riaditeľom Winnipeg Symphony Orchestra a od sezóny 2017/2018 hlavným hosťujúcim dirigentom Belehradskej filharmónie.

V poslednej dobe realizoval kritikou vysoko hodnotené nahrávky Mahlerovej Symfónie č. 3 a Šostakovičovej Symfónie č. 4 (AVI). Jeho nahrávka violončelových koncertov E. W. Korngolda, E. Blocha a B. Goldschmidta s J. Steckelom (AVI) získala v roku2012 ocenenie Echo Klassik. Medzi jeho ďalšie nahrávacie projekty posledných rokov patrí cyklus symfónií L. Glassa (Cena Dánskeho rádia) a cyklus všetkých koncertov a rapsódií A. Chačaturiana (CPO), nahrávka Lutosławského vokálno-inštrumentálnych diel (Dux) a CD s dielami A. Tansmana Prorok Izaiáš a Žalmy (World Premiere Recordings). Najnovšie CD s dielami P. I. Čajkovského vydala Slovenská filharmónia na jar v roku 2023.


SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

bola založená v roku 1949. Pri jej umeleckom zrode stáli dve významné osobnosti medzinárodného hudobného života V. Talich (1949 – 1952) a Ľ. Rajter (1949 – 1976). Na umeleckom profilovaní orchestra sa podieľali ďalší šéfdirigenti – T. Frešo, L. Slovák, L. Pešek, V. Verbickij, B. Režucha, A. Ceccato, O. Lenárd, J. Bělohlávek, V. Válek, P. Feranec, E. Villaume a J. Judd. Od sezóny 2020/2021 zastáva post šéfdirigenta Daniel Raiskin.

Slovenská filharmónia realizovala množstvo nahrávok pre rozhlas, tele víziu a hudobné vydavateľstvá OPUS, Supraphon, Panton, Hungaroton, JVC Victor, RCA, Pacific Music, Naxos a Marco Polo. Je pravidelným hosťom významných európskych hudobných pódií a festivalov. V rámci svojich početných zahraničných zájazdov vystúpila v takmer všetkých európskych krajinách, na Cypre, v Turecku, USA a pravidelne hosťuje na koncertných turné v Japonsku, Južnej Kórei, Ománe a Spojených arabských emirátoch.

Na jar vydala Slovenská filharmónia prvé CD so šéfdirigentom D. Raiskinom. Sezónu 2022/2023 ukončila so sólistami O. Scheps a T. Sasanumom zahraničným turné v Japonsku. V sezóne 2023/2024 čaká orchester účinkovanie na domácich festivaloch (BHS, music festival Piešťany, Allegretto Žilina) i zahraničné koncerty v Prahe, Maribore, Záhrebe a Murtene. Na sklonku roka absolvuje so šéfdirigentom D. Raiskinom a klaviristom Y. Sunwoom sériu koncertov v rámci turné v Južnej Kórei.


© 2023 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk