Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie 1 H 01 MIN 1 H 01 MINsd

  • Bulletin

   [ Autor textu: Jana Majerová ]

   V živote mnohých skladateľov minulosti zohrávali nezastupiteľnú úlohu ich mecenáši a podporovatelia, ktorí umelcom pomáhali často nielen finančne, ale aj v nadväzovaní kontaktov vo vyššej spoločnosti. Jedným z najdôležitejších patrónov Ludwiga van Beethovena bol arcivojvoda Rudolf, syn cisára Leopolda II., ktorý sa v roku 1819 stal olomouckým arcibiskupom. Arcivojvoda bol zároveň Beethovenovým priateľom i žiakom (bol slušným klaviristom a tiež komponoval). Zasadil sa aj o Beethovenovo prepustenie z väzenia, keď ho – nevediac o koho sa jedná – nakrátko zatvorili ako údajného tuláka. Beethovenova Sonáta pre klavír č. 26 Es dur Les Adieux, op. 81a vznikla ako reakcia na arcivojvodov vynútený odchod z Viedne. Po tom, čo v apríli 1809 Rakúsko vyhlásilo vojnu Francúzsku, ktoré koncom mesiaca prekročilo rakúske hranice, sa cisárska rodina – vrátane arcivojvodu Rudolfa – rozhodla odísť do Maďarska. Noc, keď Francúzi bombardovali Viedeň, Beethoven údajne strávil v pivnici zakrývajúc si uši vankúšmi. Enormný hluk mu totiž spôsoboval útrpné bolesti už aj tak poškodeného sluchového ústrojenstva. I keď nepriateľské strany uzavreli mier na jeseň 1809, arcivojvoda Rudolf sa do Viedne vrátil až koncom januára 1810. S pocitmi odlúčenia od blízkeho priateľa sa Beethoven vyrovnával komponovaním Klavírnej sonáty, op. 81a. Na rukopis prvej časti svojej sonáty jej autor napísal: „Rozlúčenie / Viedeň, 4. mája 1809 / Pri odchode Jeho cisárskej výsosti / ctihodného arcivojvodu / Rudolfa“. Jednotlivé časti „charakteristickej sonáty“ skladateľ pomenoval príhodne ako Das Lebewohl (Rozlúčenie) – Abwesenheit (Neprítomnosť) – Das Wiedersehn(Opätovné stretnutie). Napriek tomu, že je zaužívaný francúzsky názov sonáty – Les Adieux, Beethoven vyžadoval, aby sa v notách uvádzala taktiež nemecká podoba Das Lebewohl, pretože „Lebewohl znamená niečo celkom iné než Les Adieux. […] To prvé sa hovorí vrúcnym tónom jednotlivcovi, zatiaľ čo druhý výraz sa používa pre celé zhromaždenie […]“. Navyše pod trojtónový úvodný motív napísal skladateľ vyslabikované slovo Le-be-wohl. Tento motív, ktorého horný hlas sa pohybuje po klesajúcich sekundách a je vedený v dvojhlasom postupe označovanom ako kvinty lesných rohov, sa sonátou vinie ako jednotiaca niť v rôznych transformáciách. Na prvú časť v sonátovej forme s pomalou introdukciou nadväzuje lamentózna druhá časť. Finále sonáty vyjadruje bujarú radosť a nadšenie z návratu. Skladba je venovaná arcivojvodovi Rudolfovi, ktorému Beethoven dedikoval najviac svojich diel, vrátane 4. a 5. klavírneho koncertuSonáty B dur, op. 106 Hammerklavier či Missy solemnis. Napriek tomu, že sa Beethovenova sonáta viaže ku konkrétnej osobe, nesie jeho majstrovské dielo univerzálne platný odkaz. 

   Fryderyk Chopin komponoval svoje štyri scherzá v rokoch 1835 – 1843. V podobnom časovom rozmedzí vznikali aj jeho štyri balady, s ktorými bývajú scherzá navzájom porovnávané. Scherzo bolo tradične spájané s tanečným, často i žartovným charakterom, využitím momentu prekvapenia a odľahčenou atmosférou. Chopin vo svojich scherzách nadväzuje na tradičnú trojdielnu koncepciu, avšak napĺňa ich celkom novým výrazom pomocou originálnej kompozičnej techniky. V jeho uchopení sa stalo scherzo vrcholne dramatickým, romanticky oduševneným a často i úzkosťou naplneným autonómnym hudobným druhom, využívajúcim náhle kontrasty. Chopin začal komponovať svoje posledné Scherzo č. 4 E dur, op. 54 v roku 1842 popri práci na ďalších významných dielach ako Balada č. 4 f mol, op. 52 či Polonéza As dur, op. 53. V tomto období mal už niekoľko rokov zaužívaný model, že od jesene do neskorej jari vyučoval v Paríži a v letných mesiacoch sa venoval písaniu a príprave svojich skladieb na vydanie. Väčšina Chopinovho Scherza E dur tak vznikala počas leta 1842 a 1843 v prostredí idylického sídla jeho „femme fatale“ George Sandovej – v Nohante. Po troch predchádzajúcich scherzách, ktorých výraz sa nezriedka blíži až k akosi démonickým polohám, sa Scherzo E dur o čosi viac prikláňa k presvetlenejšej atmosfére. Krajné diely hýriace búrlivými pasážami pestrofarebných náladových odtieňov lemujú intímnejšie ladené trio náruživo túžobného gesta. 

   Fryderyk Chopin bol jedným z hlavných inšpiračných zdrojov ranej tvorby Alexandra Skriabina, ktorý sa podobne ako jeho vzor tiež rád vyjadroval na ploche klavírnych miniatúr. S pomedzi nich majú osobitý význam prelúdiá a koncertné etudy. Keďže Skriabin oba tieto žánre komponoval takmer po celý život, odzrkadľujú vývoj jeho kompozičného štýlu smerujúceho od romantizmu k neskorým skladbám opantaným tajomnou mystikou, či extatickým výrazom, po harmonickej stránke smerujúcim k rozpadu tonality. 

   Vznik množstva klavírnych prelúdií v Skriabinovej ranej tvorbe čiastočne podnietila stávka s jeho priateľom, mecenášom a vydavateľom Mitrofanom P. Beljajevom, že do apríla roku 1896 skomponuje 48 prelúdií pre klavír tak, aby v každej z existujúcich tónin vznikli po dve prelúdiá. Skriabin si však pri 46. prelúdiu tento zámer rozmyslel arozhodol sa už skomponované prelúdiá rozdeliť do viacerých opusov: 11, 13, 15, 16, 17 (v neskorších rokoch vznikali aj ďalšie opusy s prelúdiami). V liste Beljajevovi z 23. marca 1896 vysvetľuje: „Nejde tu predsa o to, aby boli po dve [prelúdiá] v každej tónine. Každé Prelúdium je malou kompozíciou, ktorá môže existovať samostatne, nezávisle od iných Prelúdií“. A tak z pôvodného zámeru napísať dva cykly obsahujúce 24 prelúdií vo všetkých tóninách ostal napokon len jeden kompletný cyklus – známy Opus 11. Skriabinov cyklus Piatich prelúdií, op. 16 patrí medzi menej často hrávané diela. Podmanivé skladby s výrazným melodickým gestom, odvíjajúce sa ešte podľa zákonitostí tonálnej harmónie, zaujmú sugestívnym výrazom siahajúcim od vrúcnej lyriky, dramatickej rozhodnosti až k tanečnej elegancii. 

   Osem etud, op. 42 pochádza z roku 1903, kedy bol už Skriabin etablovaným skladateľom a interpretom vlastných klavírnych skladieb. V tomto období zároveň prežíval milostné vzplanutie k svojej žiačke Tatiane Šljocerovej, pre ktorú napokon opustil svoju prvú manželku Veru, taktiež klaviristku. Opus 42 charakterizuje vypätá chromatika, asymetrické melodické oblúky a rytmická mnohovrstevnosť (tri proti piatim, deväť proti piatim a pod.). Vo svojej obľúbenej tónine Fis dur napísal Skriabin dve po sebe nasledujúce etudy – č. 3 a č. 4, no každú s diametrálne odlišným charakterom. Zatiaľ čo tretia etuda je akousi trilkovou štúdiou, vďaka vysokej polohe, rytmickým a metrickým nepravidelnostiam, éterickému výrazu a veľmi rýchlemu tempu prezývanou aj ako „komár“, predstavuje Etuda Fis dur, op. 42 č. 4 kontrastnú idylickú, intímne ladenú ľúbostnú pieseň. 

   Skriabinove Tri etudy, op. 65 z rokov 1911 – 1912 patria do jeho neskorého kompozičného obdobia. Len prednedávnom skomponoval svoje posledné orchestrálne dielo Prometeus s využitím svetelného klavíra (tastiera per luce; Skriabin mal schopnosť synestézie) a smeroval k vytvoreniu svojho najodvážnejšieho projektu – Mystéria, ktoré však nikdy nedokončil. Skriabin si bol vedomý prílišnej nadčasovosti svojich diel a tak v liste z roku 1912 vyjadril svoje očakávanie škandálu, ktorý predpokladal, že bude nasledovať po zverejnení jeho najnovších Etud, op. 65. Pohoršené reakcie recipientov mali plynúť z „desivých…, zvrhlých, svätokrádežných“ intervalov nón, septím a kvínt, ktoré vo svojich technicky enormne náročných skladbách spracováva nanajvýš originálnym spôsobom s priam vizionárskou sonoristikou. V Etude G dur, op. 65 č. 3, založenej na intervale kvinty, dochádza ku vzájomným stretom akéhosi éterického tanca a úsekmi panovačno-rozkazovačného naliehania (Impérieux). 

   Jeden z najvýznamnejších španielskych skladateľov – Enrique Granados študoval hudbu v Barcelone. Hodiny klavíra navštevoval u Joana Baptistu Pujola, medzi ktorého zverencov patril aj Ricardo Viñes. Ten premiéroval mnohé klavírne diela Mauricea Ravela, Claudea Debussyho a ďalších súčasníkov. Kompozíciu študoval Granados u slávneho učiteľa Felipeho Pedrellu, ktorý viedol svojich zverencov k využívaniu ľudových prvkov v hudbe (okrem iných bol tiež učiteľom Isaaca Albéniza a Manuela de Fallu). Granadosov umelecký vývoj výrazne ovplyvnila aj dvojročná stáž v Paríži, kde sa osobne spoznal s Debussym a Faurém a navštevoval lekcie u Charlesa-Wilfrida de Bériot – jedného z Ravelových pedagógov. Po návrate z Paríža sa Granados dostal do povedomia verejnosti najskôr ako vynikajúci klavirista a postupne si našiel cestu k uznaniu aj ako skladateľ. 

   Granadosov šesťdielny cyklus Goyescas, op. 11, na ktorom pracoval medzi rokmi 1909 – 1911, patrí k najoriginálnejším a najcennejším klavírnym dielam nielen v rámci skladateľovho tvorivého odkazu, ale aj v rámci celej španielskej proveniencie. Granadosov klavírny cyklus voľne čerpá inšpirácie z výtvarného diela jeho krajana Francisca de Goyu (1746 – 1828): jednak tematicky, jednak ideovo. Obaja zachytávajú scény „majos“ a „majas“ – teda mužov a žien zvyčajne na okraji spoločnosti, ktorých špecifikom bolo honosné, výstredné odievanie. Nezriedka sa stávalo, že príslušníci vyššej triedy, znudení vyžadovanou rutinou, sa snažili napodobňovať obliekanie a spôsoby slobodomyseľných majos a majas. Hlbšie súvislosti medzi Goyom a Granadosom približuje Guillermo de Boladeres Ibern vo svojej publikácii venovanej skladateľovi: „Rovnako ako Goya, aj Granados bol idealista; rovnako ako Goya vedel reprodukovať podstatu toho, čo videl; tak ako on tiež dokázal odhaliť karikatúru ukrytú za veľkoleposťou a pompou, či veľ ké veci zahalené triviálnymi.“ Goyescas sú výrazovo nanajvýš intenzívne skladby prekypujúce fantáziou, ktoré prepája tematika lásky (Granadosovo dielo má podtitul Los majos enamorados, vo voľnom preklade „Mladí zaľúbenci“). Zvukovo bohaté diela plné rafinovaných nuáns so zreteľne rozoznateľným španielskym koloritom sú plné vášne, dramatizmu i tragiky. Granados čiastočne využíva španielsku ľudovú hudbu, čiastočne tvorí vlastné motívy a témy v podobnom duchu. Prvá skladba cyklu – Los Requiebros (Lichôtky) v štýle aragónskej joty je určitou variáciou na obľúbenú španielsku pieseň Tirana del Trípili. Štvrtá skladba s názvom Quejas o La maja y el ruiseñor (Náreky alebo Dievča a slávik) odkazuje na pieseň z Valencie Una tarde que me triste hallaba (Jeden podvečer, keď som bol smutný). Goyescas sa napokon stali Granadosovi osudnými. Ako jeden z prvých španielskych skladateľov vôbec, ktorí navštívili USA, sa zúčastnil premiéry svojej rovnomennej opery, ktorá tematicky čerpá z pôvodného klavírneho cyklu. Operná premiéra sa konala v januári 1916 v Metropolitnej opere v New Yorku, pričom v hľadisku sedel aj prezident USA Woodrow Wilson. Na spiatočnej ceste, po tom, čo ich loď Sussex napadla nemecká ponorka, Granados zahynul v Lamanšskom prielive dňa 24. marca 1916 pri pokuse o záchranu svojej manželky Amparo.

   Jana Majerová

   –––––
   Bibliografický údaj: MAJEROVÁ, Jana: Text ku koncertu 4. 6. 2024, in: Slovenská filharmónia, 75. koncertná sezóna 2022/2023, Klavír a klaviristi, Cyklus K, Bratislava, Slovenská filharmónia 2024

  • Životopisy

   EUGENIA SÁNCHEZ DURÁN

   Mladá klaviristka sa narodila v španielskej Murcii v roku 2004. Na klavíri začala hrať v roku 2010 pod vedením Tatiany Larginy, od roku 2016 sú jej profesormi na Univerzite Alfonsa X el Sabiu v Madride Leo de María a Leonel Morales.

   Eugenia Sánchez Durán je víťazkou viacerých španielskych a medzinárodných súťaží. V roku 2022 vyhrala prvú cenu na 22. ročníku Medzinárodnej klavírnej súťaže španielskych skladateľov CIPCE v Las Rozas v Madride, v Salzburgu zas vyhrala na Internationale Sommerakademie Univerzity Mozarteum cenu Preisträgerkonzert Prize.

   Mladá klaviristka sa zúčastnila majstrovských kurzov pod vedením osobností ako Pavel Gililov, Natalia Trull, John Perry, Enrico Pace, Andrea Bonata, Vincenzo Balzani, Tensy Krysmant, Frank Fernández, Paul Schenly a ďalší.

   Participovala na viacerých podujatiach ako Medzinárodné kurzy Leonela Moralesa v Granade (2016 – 2023), Medzinárodná letná akadémia Univerzity Mozarteum v Salzburgu (2017, 2019, 2022) a na Letnej klavírnej škole univerzity Hotchkiss (2018) v Lakeville.

   Ako sólistka sa Sánchez Durán predstavila po boku orchestra Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia pod vedením dirigenta Georgea Marka. Počas Salzburg International Festival v roku 2022 hrala v sále Max-Schlereth. Má za sebou viaceré odohraté recitály v Španielsku a v zahraničí, hrala v sálach ako Carnegie Hall v New Yorku, Solitär Uni Mozarteum v Rakúsku, Shenzhen Concert Hall v Číne, Katherine M. Elfers Hall v Lakeville v USA, Cultuurraad Kraainem Saal v Brusseli či madridských sálach Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ateneo a Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas.


  Páči sa Likes 0
  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  V rámci spolupráce Slovenskej filharmónie a Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Bratislava za kamerami sedel študent 4. ročníka Ateliéru zvukovej skladby Boris Štofaňák.

  As part of the cooperation between the Slovak Philharmonic and the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava, Boris Štofaňák, a 4th year student of the Studio of Sound Composition, sat behind the cameras.

  Klavírny recitál VI – Eugenia Sánchez Durán

  Utorok 4. 6. 2024, 19.00 hTuesday, June 04, 2024, 7.00 PM
  Cyklus K – Klavír a klaviristi
  Malá sála Slovenskej filharmónie
  K serie – Piano and pianists
  Small Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Ludwig van Beethoven (1770–1827)
    Sonáta Es dur, op. 81a „Les Adieux“ Sonata in E flat major, Op. 81a “Les Adieux”
    Rozlúčenie / Das Lebewohl. Adagio – AllegroDas Lebewohl. Adagio – Allegro
    Neprítomnosť / Abwesenheit. Andante espressivoAbwesenheit. Andante espressivo
    Opätovné stretnutie / Das Wiedersehen. VivicissimamenteDas Wiedersehen. Vivicissimamente
  Fryderyk Chopin (1810–1849)
    Scherzo č. 4 E dur, op. 54 Scherzo No. 4 in E major, Op. 54
  Alexander Skriabin (1872–1915)
    Päť prelúdií, op. 16 Five Preludes, Op. 16
    AndanteAndante
    AllegroAllegro
    Andante cantabileAndante cantabile
    LentoLento
    AllegrettoAllegretto
    Etuda fis dur, op. 42 č. 4 Étude Op. 42 No. 4 in F sharp major
    Etuda G dur, op. 65 č. 3 Étude Op. 65 No. 3 in G major
  Enrique Granados (1867–1916)
    Goyescas, op. 11 Goyescas, Op. 11
    IV. La maja y el ruiseñorIV. La maja y el ruiseñor
    I. Los requiebrosI. Los requiebros
  Prídavok: Franz Liszt (1811–1886)
    Transcendentálne etudy, S. 139 – 10. Appassionata Transcendental Études, S. 139 – 10. Appassionata

  Klavírne sonáty Ludwiga van Beethovena sú považované za „Nový zákon“ klavírnej literatúry. Sonáta Les Adieux patrí k jeho najznámejším dielam vôbec, jej interpretácia je pre klaviristu vždy veľkou výzvou. Kolekcia virtuóznych skladieb Fryderyka Chopina označená ako Scherzo možno prekvapí tým, že nespĺňa našu predstavu o scherze ako o odľahčenej hudbe so symetrickou štruktúrou. Chopin tu nadväzuje na Beethovena, no tento vzor posúva smerom k akýmsi búrlivým klavírnym fantáziám. Jedným z hlavných inšpiračných zdrojov ranej tvorby Alexandra Skriabina bolo dielo Chopina. Podobne ako on aj Skriabin komponoval okrem rozmernejších klavírnych sonát i množstvo miniatúr. Program ukončí výber z klavírnej suity Goyescas španielskeho skladateľa Enriqua Granadosa. Skladateľ sa pri jej komponovaní inšpiroval maľbami Francisca Goyu. Klavírny part je plný malých figúr, vyžaduje si absolútne majstrovstvo v jemnej obratnosti a zároveň veľkú silu v dramatických momentoch.

  Po prvýkrát sa v Bratislave predstaví mladučká dvadsaťročná španielska klaviristka Eugenia Sánchez Durán, ktorá má za sebou debut v Carnegie Hall i Mozarteum Salzburg.


  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, BorisBoris ŠtofaňákŠtofaňák kamerycamera, MarekMarek PiačekPiaček striheditor, réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2024A Slovak Philharmonic Production © 2024

  Facebook

  X (Twitter)