Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
 

Milí naši priatelia, milí diváci, milí študenti, milí pedagógovia – neustále pre vás pripravujeme výber koncertov z aktuálnej koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie. Priebežne dopĺňame náš Online archív, aktualizujeme údaje o skladateľoch, skladbách či interpretoch. Naším cieľom je vytvárať jedinečný odborný komentovaný výber koncertov a skladieb, ktorý je pre vás neustále k dispozícii, pre študentov a pedagógov pre študijné účely – a pre tých z vás, ktorí nemáte možnosť navštíviť koncerty Slovenskej filharmónie osobne. Nenahrávame každý koncert (musíme myslieť aj na objem dát na našich serveroch a hlavne na autorské práva). Naším cieľom je postupne dopĺňať Online archív o nové a dosiaľ nenahrané skladby, aby sa náš katalóg skladieb a interpretov postupne odborne rozširoval. Dôraz dávame najmä na skladby slovenských skladateľov a na skladby interpretované slovenskými interpretmi. Počas korona krízy sme začali pridávať ku koncertom aj odborné muzikologické texty aj s bibliografickými údajmi – tým pádom môžete legálne odcitovať informácie vo vašich odborných školských prácach. Tak isto nájdete pri koncertoch aj libretá opier, oratórií či texty piesní. Kompletný online archív nájdete v sekcii: Koncerty >. Koncerty orchestra Slovenská filharmónia nájdete v samostatnej sekcii: Koncerty > SF >. Koncerty Slovenského filharmonického zboru majú tiež samostatnú sekciu: Koncerty > SFZ >. Koncerty Slovenského komorného orchestra nájdete v sekcii: Koncerty > SKO >. Všetky online koncerty pre vas pripravuje tím Streamboyz+ Slovenskej filharmónie. O jeho histórii si môžete čo-to prečítať v sekcii: O nás > História >.

Dear friends, dear audience, dear students, dear teachers – we are constantly preparing a selection of concerts from the current concert seasons of the Slovak Philharmonic for you. We are continuously updating our Online Archive, we are updating information about composers, compositions and performers. Our goal is to create a unique, expertly annotated selection of concerts and compositions that is constantly available to you, to students and teachers for study purposes - and for those of you who do not have the opportunity to attend Slovak Philharmonic concerts in person. We don’t upload every concert (we have to think about the volume of data on our servers and especially about copyright). Our goal is to gradually supplement the Online Archive with new and previously unrecorded works, so that our catalogue of compositions and performers will gradually expand professionally. Our emphasis is mainly on compositions by Slovak composers and on compositions performed by Slovak performers. During the Corona Crisis, we started to add professional musicological texts with bibliographic data to the concerts - so you can legally quote the information in your school and academic papers. You can also find librettos of operas, oratorios or song lyrics next to the concerts. The complete online archive can be found in Concerts >. Concerts of the Slovak Philharmonic Orchestra can be found in a separate section: Concerts > SF >. Concerts of the Slovak Philharmonic Choir also have a separate section: Concerts > SFZ >. Concerts of the Slovak Chamber Orchestra can be found in the section: Concerts > SKO >. All online concerts are prepared for you by the Streamboyz+ team of the Slovak Philharmonic. You can read about its history in the section: About us > History >.

 
 

Hudobné akadémie, škôlky a rodinné koncertyEducational and family concerts

 

Koncerty Slovenského komorného orchestraConcerts of the Slovak chamber orchestra

 

Koncerty a rozhovory so šéfdirigentomConcerts and interviews with the chief conductor

Koncerty, ktoré odzneli pod taktovkou nášho šéfdirigenta, Daniela Raiskina.Concerts held under the baton of our chief conductor, Mr. Daniel Raiskin.

Daniel Raiskin
Daniel Raiskin, šéfdirigent Slovenskej filharmónieDaniel Raiskin, Chief conductor of the Slovak Philharmonic Orchestra

Je to už viac ako desať rokov, čo som mal tú česť po prvýkrát spolupracovať s orchestrom Slovenská filharmónia. Cítim sa poctený, že naša pokračujúca spolupráca prerástla do blízkeho umeleckého a ľudského vzťahu, a veľmi sa teším sa začiatok môjho pôsobenia na pozícii šéfdirigenta Slovenskej filharmónie.

Koronakríza navždy zmenila život, ako sme ho poznali. V myšlienkach som s tými, ktorí stratili svojich milovaných blízkych v boji s touto hroznou chorobou alebo s ňou ešte stále bojujú. Napriek všetkému, čo sa momentálne deje na Slovensku a vo svete, verím, že kľúčovou súčasťou zodpovednosti nás umelcov je rozvíjať a zdieľať náš talent na vzbudenie nádeje a pozdvihnutie ducha, aby ľudia vedeli, že môžu čeliť zajtrajšku.

Úprimne sa teším na tú chvíľu, keď budeme schopní opätovne privítať naše obecenstvo v koncertnej sieni a keď si obecenstvo bude môcť vychutnať čaro živého koncertu. Kým sa tak stane, budeme – slovami legendárneho Leonarda Bernsteina – hrať hudbu intenzívnejšie, krajšie a oddanejšie ako kedykoľvek predtým.

It is now more than 10 years ago that I was privileged to conduct the Slovak Philharmonic for the first time in March 2010. I feel deeply honored by the fact that our continuous collaboration has grown into a very close artistic and human relationship and I am thrilled to start my tenure as the new Chief Conductor of the Slovak Philharmonic.

The Corona crisis may have changed our life as we knew it forever and my thoughts are with those who have lost there loved ones to this terrible infection or is fighting it today… And with everything that’s happening in Slovakia and around world right now, I strongly believe that integral part of our responsibility as artists is to resort to and share our talent to inspire hope and lift spirits so that people know - they can face tomorrow!

I look very much forward to the moment when we are able to welcome our audience back to the concert hall to enjoy the magic of live performance and until then, in the words of the legendary Leonard Bernstein, we will “…make music more intensely, more beautifully, more devotedly than ever before."

Daniel Raiskin Daniel Raiskin

Ďalšie koncerty Even more concerts

Zoznam dirigentov, ktorých koncerty sú v Online archíve Slovenskej filharmónie Zoznamy > Dirigenti.