Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie 1 H 16 MIN 1 H 16 MINsd

  • Bulletin

   [ Autor textu: Zuzana Buchová-Holičková ]

   Rukopis královédvorský je jednou zo zhmotnených zachovaných snáh o sebaurčenie národov naprieč Európou 19. storočia. Literárna pamiatka obsahujúca štrnásť českých básní, resp. piesní (z toho šesť milostných), tematicky spadá do raného stredoveku. Jej vznik sa najprv datoval do 13. až 14. storočia, čím sa v časoch národného obrodenia považovala za vrchol raného obdobia českej literatúry. Už v priebehu 19. storočia však prišlo k sporom o jej pravosť a dnes je rukopis považovaný, aj na základe laboratórnych testov, za podvrh zo začiatku 19. storočia. Nič to však nemení na literárnej kvalite samotných textov, ktorú oceňovali napríklad aj Karel Hynek Mácha či Jan Neruda a vysoko ju hodnotia aj súčasní spisovatelia a literárni vedci. Antonín Dvořák zhudobnením všetkých šiestich milostných básní rukopisu a vytvorením Písní na slova z Rukopisu královédvorského, op. 7 vyjadril svoje vlastenecké cítenie úprimne a jasne. Po skladateľskej stránke opúšťa inšpirácie nemeckým novoromantizmom a púšťa sa na objaviteľskú cestu vlastného priebojnejšieho prejavu. Prvé tri piesne majú strofický charakter, ďalšie tri sú prekomponované. Úvodná Zezhulice, pôvabne romantická vo výraze, pracuje aj so zvukomalebným napodobnením kukučky v klavírnom sprievode. Pieseň Opuščená prestupuje bolestný výraz až tragickú ponurosť, kontrastného Skřivánka charakterizuje výrazná, modulačne nepokojná melodická línia. Z celej zbierky snáď najkrajšia pieseň Róže opúšťa strofickú pravidelnosť, prináša však vrúcnu, hoci na prvý pohľad pokojnú melodiku. Posledné dve piesne, Kytice a Jahody, sa líšia od predchádzajúcich najmä postupným nadväzovaním melodickej línie bez zjavného stavebného plánu a neustálym preskakovaním z tóniny do tóniny. Zbierka, prvé Dvořákovo tlačené dielo, vo svojej dobe vzbudila pomerne veľký záujem kritiky, hoci posúdenia sa jej dostalo pomerne príkreho. Vytýkali jej najmä „velmi přílišné, téměř nemístné modernisování starobylých těchto písní“ prostredníctvom príliš odvážnej harmonizácie.

   Vášnivá a neodolateľná náklonnosť, akou k sebe zahoreli Gustav Mahler a Alma Margaretha Maria Schindler, sa stala hlavnou hnacou silou uzavretia ich manželstva v marci 1902. Zároveň však mal Mahler jednu podmienku, Alma sa mala vzdať komponovania. Vzdelaná a talentovaná dcéra uznávaného viedenského maliara Emila Jakoba Schindlera na túto požiadavku po Mahlerovej argumentácii pristúpila. „Necháp ma zle! Nechcem, aby si verila, že na manželstvo mám filištínsky názor, ktorý vníma ženu ako manželovo rozptýlenie s povinnosťami gazdinej. Snáď nepredpokladáš, že takto rozmýšľam alebo cítim! Jedno je však isté: ak máme byť spolu šťastní, budeš musieť byť‚ ako ťa potrebujem.Alma Mahler sa teda komponovania s vidinou takmer rovnocenného vzťahu vzdala. Už onedlho však samu seba našla práve v pozícii manželovej gazdinej a v ich manželstve sa začali množiť nezhody a problémy, ktoré vyvrcholili smrťou ich dcéry Márie v roku 1907. Mahler sa naplno ponoril do tvorby a Alma začala hľadať útechu v náručí iných mužov, čo pokračovalo aj po jeho smrti v roku 1911. Zachovaná zbierka Fünf Lieder z roku 1901 nám prináša pohľad na Almu z čias pred jej vzťahom s Mahlerom. Bol to však paradoxne samotný Mahler, ktorý trval na ich dopracovaní a vydaní. Zvrat v jeho uvažovaní nastal po sedení u psychoanalytika Sigmunda Freuda. Alma si do denníka zapísala: „Bola som na prechádzke s naším dieťaťom. Keď sme sa priblížili naspäť k domu, zostala som stáť ako obarená: počula som svoje piesne ako si ich hrá a spieva. Moje úbohé, zabudnuté piesne!“ Mahler jej neskôr napísal: „Čo som to urobil? Tie piesne sú dobré – sú excelentné. Trvám na tom, aby si na nich pracovala a musíme ich vydať. Nebudem šťastný, kým nezačneš znovu komponovať.“ Piesne čerpajú z poézie fin de siècle, ako je tvorba Richarda Dehmela, Rainera Mariu Rilkeho, Gustava Falkeho a ich predchodcu Heinricha Heineho. Voľba veršov dokazuje, že Alma mala prehľad v súčasnej poézii a svoj literárny vkus pretavila aj do hudobného štýlu. Pozoruhodne smeruje do budúcnosti a využíva pestrú, veľmi liberálnu harmonickú paletu, príbuznú so Zemlinskym či Schönbergom.

   Poéziu nielen svojich súčasníkov reflektoval aj Ivan Hrušovský. Verše Milana Rúfusa, Milana Krausa a Máše Haľamovej spracoval v diele Tri reflexie. Venoval ich Viktórii Stracenskej, ktorá ich v sprievode Miloslava Starostu priemerovala v roku 1989 v rámci festivalu Nová slovenská hudba. Samotný autor v bulletine ku koncertu napísal: „Tri reflexie pre mezzosoprán a klavír som komponoval na texty autorov rôznych generácií. Napriek tomu ich spoločným menovateľom je meditatívnosť, charakteristická pre všetkých troch básnikov, reflektívnosť, prejavujúca sa sugestívnymi symbolmi a hlboká lyrickosť. Tieto znaky mali vplyv aj na voľbu tempa piesní, formovanie vokálneho partu a najmä na kontakt vokálnej zložky s klavírnou. Spev a klavír sa neustále vyrovnávajú a dopĺňajú v rovnocennom partnerstve. Po štýlovej stránke nie sú medzi piesňami väčšie rozdiely, iba stredná pieseň Oráči je koncipovaná v pomerne konzekventnej dvanásťtónovej technike, ktorá profiluje symbolický, trochu ireálny obsah poézie. Rôznorodejšia voľba materiálu v okrajových piesňach (prvok polyštýlovosti) je vyjadrením snahy o čo najadekvátnejšie tlmočenie a tvarovanie poetického podkladu.“ Ich zaradenie k ostatným veľkým menám dokonale dotvára mozaiku dnešného poetického večera.

   Prelom storočí zachytil v skladateľskom rozlete aj Arnolda Schönberga. Jeho cyklus Vier Lieder, op. 2 vznikol pod vplyvom poézie Richarda Dehmela, skladateľovho obľúbeného básnika, inklinujúceho k erotike a panteizmu. Sú zmesou brahmsovského pôvabu a wagnerovskej chromatiky, no ešte majú ďaleko k jeho vrcholným dielam serializmu. Reprezentujú intenzívnu a energickú neskororomantickú tvorbu, v ktorej využíval širokú paletu prvkov rozšírenej tonality a dosahoval úzku štrukturálnu prepojenosť poézie a hudby. Výrazové prvky vychádzajú priamo z textov: „Vaše básne mali rozhodujúci vplyv na môj skladateľský vývoj. Boli prvými, ktoré ma prinútili hľadať novú farbu lyrického zvuku. Či skôr, objavil som ju bez toho, aby som sa vôbec snažil, jednoducho som reflektoval to, čo vo mne vzbudili vaše básne.“ Hutnosť symboliky farieb v Dehmelovom básnickom jazyku inšpirovala Schönberga v hľadaní novej „farby zvuku“. Dehmel napríklad opisoval červenú ako „teplú a intenzívnu“, či zelenú ako „pasívnu a pokojnú“ a pri využití farebných prívlastkov v texte sa k nim skladateľ snažil vytvoriť priamy emocionálny ekvivalent v hudobnom vyjadrení. V rámci cyklu sa tak zdá byť harmonický sprievod oslobodený od akejkoľvek funkcie vo vzťahu k tonálnemu centru – prostredníctvom neúplných kadencií, spomalenia harmonického tempa alebo opakujúcich sa akordov využíva zvuky ako farebné prvky tvoriace štruktúru. V prvej piesni Erwartung (Očakávanie) sa napríklad päťtónový akord vystavaný nad základným tónickým akordom vyskytuje v rôznych podobách vo výrazných momentoch očakávania. Druhá pieseň cyklu, Jesus bettelt (Ježiš žobre), so svojím silne erotickým podtónom rozhodne nemá náboženský obsah. Je to pravdepodobne Schönbergova najintenzívnejšia milostná pieseň. Metaforickosť piesne Erhebung (Pozdvihnutie) sa dá takisto vyložiť aj eroticky a Schönbergov rytmický pohyb v záverečnej fráze vokálnej línie, nehovoriac o exponovanej polohe prvej slabiky slova ‚Sonne‘ naznačujú, že skladateľ pochopil pointu básne. Text záverečnej piesne cyklu Waldsonne napísal Dehmelov súčasník Johannes Schlaf. Hoci v nej tiež možno hľadať erotizmus, nadobúda tu podobu takmer spirituálnej zmyselnosti.

   Zuzana Buchová-Holičková

   –––––
   Bibliografický údaj: BUCHOVÁ-HOLIČKOVÁ, Zuzana: Text ku koncertu 7. 11. 2023, in: Slovenská filharmónia, 75. koncertná sezóna 2022/2023, Piesňové večery, Cyklus P, Bratislava, Slovenská filharmónia 2023

  • Životopisy

   JANA KURUCOVÁ

   študovala odbor cirkevná hudba, dirigovanie a spev na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, pedagogické minimum v opernom speve absolvovala na Konzervatóriu v Bratislave. Následne získala dvojročné štipendium na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi (A. Kania, G. Hornik). Jej prvými rolami na opernom javisku boli úlohy v Mozartových operách Čarovná flauta (Druhá dáma) a Záhradníčka z lásky (Ramiro). V sezóne 2005/2006 bola členkou Bavorskej štátnej opery pod vedením Zubina Mehtu (Pieskový mužíček – Janíčko a Marienka) a Fabia Luisiho (Dievča – Kráľovské deti).

   V rokoch 2006 – 2009 pôsobila v divadle v Heidelbergu. Predstavila sa ako Cherubín vo Figarovej svadbe, Idamante v Idomeneovi, Sesto v La clemenza di Tito, Charlotta vo Wertherovi, Rosina v Barbierovi zo Sevilly a mnohých ďalších rolách. Účinkovala na zimnom barokovom festivale v Schwetzingene, kde spievala Vivaldiho nohavicové postavy. Koncertne sa predstavila na Heidelberskom zámockom festivale s Essenskou filharmóniou, v Antverpách v Queen Elisabeth Hall či na Classic Open Air na Gendarmentmarkt v Berlíne.

   Od septembra 2009 je sólistkou Deutsche Oper Berlin, kde stvárňuje množstvo postáv a spievala prvýkrát rolu Maffia Orsiniho v Donizettiho opere Lucrezia Borgia po boku Edity Gruberovej a Pavla Bršlíka. Od sezóny 2019/2020 je stálou členkou Štátnej opery v Hamburgu, kde sa doteraz predstavila ako Cherubín (Figarova svadba), Brigitta (Die tote Stadt) a Hänsel (Hänsel und Gretel). V roku 2020 spievala v Opere v Grazi (Donna Elvira) a Semperoper v Drážďanoch (Dorabella). Taktiež sa zhostila roly Anjela v Schumannovom oratóriu Raj a Peri v Slovenskej filharmónii.

   V roku 2021 pracovala na koncertnom cykle ARTE Concert Europe@Home po boku Daniela Hopa, kde predstavila Slovensko rôznymi piesňami. V Deutsche Oper v Berlíne debutovala v role Preziosilla v titule Sila osudu.


   STEPHAN MATTHIAS LADEMANN

   objavil svoju vášeň pre komornú hudbu a spolupracovanie so spevákmi počas štúdia na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanoch. Na túto oblasť sa zameriava od roku 1989. Domovom umelca je od roku 1997 Viedeň. Lademann bol umeleckým partnerom tenoristu Siegfrieda Jerusalema, spolupracoval aj s renomovanými spevákmi ako Paul Armin Edelmann, Mathias Hausmann, Diana Damrau, Edita Gruberová, Sibylla Rubens, Chen Reiss, Günther Groissböck, Daniela Fally, Robert Holl, Marlis Petersen či Robert Dean Smith. Vystupoval v mnohých koncertných sálach, okrem iného v Alte Oper vo Frankfurte, Musikvereine vo Viedni, Semperoper v Drážďanoch, Berlínskej filharmónii, Nemeckej štátnej opere v Berlíne, Carnegie Hall či La Scale v Miláne. Často hosťuje na medzinárodných festivaloch ako KlangBogen vo Viedni, Schubertiade v Schwarzenbergu, Rheingau Musik Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival, Salzburg Festival, Kissinger Sommer, Münchner Opernfestspiele a Ludwigsburger Schlossfestspiele. Medzi nahrávkami klaviristu môžeme objaviť i recitál s Dianou Damrau zo Salzburgského Festivalu (2005), ale aj svetovú premiéru originálnej klavírnej verzie cyklu Chlapcov zázračný roh i Piesní o zemi vo verzii pre tenor, barytón a klavír skladateľa Gustava Mahlera. Diskografia tiež obsahuje CD Talianskych piesní so sopranistkou Chen Reiss a v roku 2018 získalo vo Francúzsku prvé CD z trilógie „Dimensionen“ s Marlis Peterson ocenenie Diapason d’or.


   ŠTEFAN BUČKO

   absolvoval štúdium herectva na Divadelnej fakulte bratislavskej VŠMU, odbor technika reči, neskôr odbor javiskovej reči a umeleckého prednesu. Po ukončení vysokoškolského štúdia začal v roku 1981 hrať na scéne Činohry SND. Na VŠMU prednáša teóriu javiskovej reči a umelecký prednes.

   Okrem hereckej práce, prednesu poézie a pedagogickej činnosti sa Štefan Bučko venuje aj moderovaniu kultúrnych a spoločenských programov. Pôsobí v dabingu, televízii a v rozhlase. V roku 1998 bol členom, neskôr, do roku 2010, predsedom Rady Slovenskej televízie (STV). Bol členom správnej rady Nadácie na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku a laureátom Ceny Fra Angelica Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru za osobný prínos ku kresťanským hodnotám v kultúre na Slovensku.

   V rokoch 2008 – 2010 bol riaditeľom Činohry Slovenského národného divadla. V roku 2011 mu vyšla debutová básnická zbierka Tušené ostáva v tieni, s reedíciou v roku 2013. Je nositeľom viacerých ocenení, napr. Krištáľová ruža – najvyššieho česko-slovenského ocenenia za celoživotné majstrovské interpretovanie a šírenie poézie (2013), Cena Literárneho fondu za postavu Adama v inscenácii hry Lúče otcovstva (2015) a Osobnosť Bratislavy (2017).


  • Libreto

   Antonín Dvořák – Písňe na slova z Rukopisu královédvorského

   Kytice

   Věje větřieček s kněžských lesóv,
   běže zmilitka ku potoku,
   nabiera vody v kovaná vědra.
   Po vodě k děvě kytice plyje,
   kytice voná z viol a róží.
   I je sě děva kyticu lovit,
   spade, ach spade v chladnú vodicu.
   „Kda bych věděla, kytice krásná,
   kto tebe v kyprú zemicu sáze,
   tomu bych dala prstének zlatý.
   Kda bych věděla, kytice krásná,
   kto tebe lýkem hebúčkým sváza,
   tomu bych dala jehlicu z vlasóv.
   Kda bych věděla, kytice krásná,
   kto tě po chladnej vodici pusti,
   tomu bych dala vienek svój z hlavy.“

   Róže

   Ach, ty róže, krásná róže,
   čemu si raně rozkvetla,
   rozkvétavši pomrzla,
   pomrzavši usvědla,
   usvěděvši opadla?
   Večer seděch, dlúho seděch
   do kuropěnie seděch,
   nic doždati nemóžech.
   Všě dřiezhy, lúčky sežech.
   Usnuch, snieše mi sě ve sně,
   jako by mně nebošce
   na pravéj ruce s prsta
   svlekl sě zlatý prstének,
   smekl sě drahý kamének.
   Kamének nenadjidech,
   zmilitka sě nedoždech.

   Zezhulice

   V širém poli dúbec stojí,
   na dúbci žezhulice
   zakukáše, zaplakáše,
   že nenie vezdy jaro.
   Kak by zrálo žitko v poli,
   by vesdy jaro bylo?
   Kak by zrálo jablko v sadě,
   by vezdy léto bylo?
   Kak by mrzly klasi v stoze,
   by vezdy jeseň byla?
   Kak by děvě tĕško bylo
   by vezdy sama byla?

   Skřivánek

   Pleje děva konopie
   u panského sada.
   Pýta sě jej skřivánek,
   Pro če žalostiva.
   „Kak bych mohla ráda býti,
   malitký skřivánče?
   Otvedechu zmilitka
   u kamený hrádek!
   Kdybych pérce iměla,
   písala bych lístek.
   Ty, malitký skřivánče,
   ty by s niem tam letal.
   Nenie pérce, nenie blanky,
   bych písala lístek.
   Pozdravuj drahého péniem,
   že zdě hořěm nyju.“

   Opuščená

   Ach, vy lesi, tmaví lesi,
   lesi miletínstí!
   Čemu vy se zelenáte
   v zimě, letě rovno?
   Ráda bych jáz neplakala,
   nemútila srdce;
   a řekněte, dobrí ludie,
   kto by neplakal zdě?
   Kdě mój otčík, otčík milý,
   zahřěben vrovece.
   Kdě moje máti, dobrá máti?
   Travka na něj roste.
   Ni mi bratra, ni mi sestry,
   junošu mi vzechu.

   Jahody

   Jde má milá na jahody
   na zelená borka.
   Zadřéše si ostré trnie
   v bělitkú nožicu.
   Nemóže moje zmilitka
   na nožicu vstúpiti.
   „Ach, ty trnie, ostré trnie,
   čemu si bol sdělo?
   Za to budeš, ostré trnie,
   z borek vymýtěno!“
   „Poždi, milá, v pochládečce,
   v zeleně borece,
   jáz doběhu na palúček
   po konieček bielý:
   „Konieček se na palúce,
   v hustéj trávě pase,
   moje milá v pochládeče
   na milého ždâje.
   Je sě milá žalovati
   po tichúnku v borce:
   „Ach, co řěkne moje máti?
   Jáz neščastná roba!
   Vezdy mi řiekáše máti:
   Choval se junoší!“
   „Čemu sě junoší chovati,
   kdaž sú dobří ludie?“
   I přijedech na konice
   jako sniežek bielém,
   skočich s koně, viezech na suk
   za střiebrnú uzdu;
   objěch děvče, přižech k srdcu
   i celovách ústa;
   i zabude krásná děva
   v nožici bolný trn.
   Laskáchom sě, milováchom;
   slunce na záchodě:
   „Pojeď, milý, ručé domóv,
   slunečko nám zajde.“
   Vzkočich ruče na konieček
   jako sniežek bielý
   i vzdech zmilitku v náručie
   otjedech s niú domóv.

   Alma Mahler – Fünf Lieder

   Die stille Stadt (Richard Dehmel)

   Tiché mesto (voľný preklad Michal Vincent)
   

   Liegt eine Stadt im Tale,
   ein blasser Tag vergeht;
   es wird nicht lange dauern mehr,
   bis weder Mond noch Sterne,
   nur Nacht am Himmel steht.

   Mesto leží v údolí,
   uplynie deň bledý,
   už to dlho nepotrvá,
   bez mesiaca a bez hviezd
   len noc zavládne na nebi.
   

   Von allen Bergen drücken
   nebel auf die Stadt;
   es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus,
   kein Laut aus ihrem Rauch heraus,
   kaum Türme noch und Brücken.

   Zo všetkých kopcov
   hmla na mesto lezie,
   cez jej dym neprenikne strecha, 
   ani dvor, či dom, ani hluk,
   sotva veže a mosty tiež nie.
   

   Doch als dem Wandrer graute,
   da ging ein Lichtlein auf im Grund;
   und durch den Rauch und Nebel
   begann ein leiser Lobgesang,
   aus Kindermund.

   Keď sa však tulák striasol,
   zjavilo sa svetlo na zemi
   a cez dym a hmlu
   z detských úst
   tichý chválospev zaznie.
   

   In meines Vaters Garten (Otto Erich Hartleben)

   V záhrade môjho otca
   

   In meines Vaters Garten –
   blühe mein Herz, blüh auf –
   in meines Vaters Garten –
   stand ein schattender Apfelbaum -
   Süsser Traum –
   stand ein schattender Apfelbaum.

   V záhrade môjho otca –
   kvitni, srdce moje, rozkvitaj –
   v záhrade môjho otca
   tienistá jabloň stála –
   sladký sen -
   tienistá jabloň stála.
   

   Drei blonde Königstöchter –
   blühe mein Herz, blüh auf –
   drei wunderschöne Mädchen
   schliefen unter dem Apfelbaum –
   Süsser Traum -
   schliefen unter dem Apfelbaum.

   Tri plavé dcéry kráľovské –
   kvitni, srdce moje, rozkvitaj –
   tri prekrásne dievčatá
   pod jabloňou spali –
   sladký sen –
   pod jabloňou spali.
   

   Die allerjüngste Feine –
   blühe mein Herz, blüh auf –
   die allerjüngste Feine
   blinzelte und erwachte kaum –
   Süsser Traum –
   blinzelte und erwachte kaum.

   Najmladšia, krehká –
   kvitni, srdce moje, rozkvitaj –
   najmladšia, krehká žmurkla
   a zobudila sa sotva -
   sladký sen –
   žmurkla a zobudila sa sotva.
   

   Die zweite fuhr sich übers Haar –
   blühe mein Herz, blüh auf –
   sah den roten Morgentraum -
   Süsser Traum –

   Druhá prebehla si vlasmi –
   kvitni, srdce moje, rozkvitaj –
   videla červený sen ranný –
   sladký sen –
   

   Sie sprach: Hört ihr die Trommel nicht –
   blühe mein Herz, blüh auf –
   Süsser Traum –
   hell durch den dämmernden Traum?

   Nepočujete bubon, vraví –
   kvitni, srdce moje, rozkvitaj – 
   sladký sen -
   svetlo skrz sen tmavý?
   

   Mein Liebster zieht in den Kampf –
   blühe mein Herz, blüh auf –
   mein Liebster zieht in den Kampf hinaus,
   küsst mir als Sieger des Kleides Saum –
   Süsser Traum –
   küsst mir des Kleides Saum!

   Môj milý do boja sa zberá –
   kvitni, srdce moje, rozkvitaj – 
   môj milý von do boja sa zberá,
   ako víťaz bozkáva mojich šiat lem –
   sladký sen –
   bozkáva mojich šiat lem!
   

   Die dritte sprach und sprach so leis –
   blühe mein Herz, blüh auf –
   die dritte sprach und sprach so leis:
   Ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum –
   Süsser Traum –
   ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum. –

   Tretia vraví a tak ticho vraví – 
   kvitni, srdce moje, rozkvitaj -
   tretia vraví a tak ticho vraví: 
   bozkávam milého šiat lem – 
   sladký sen – 
   bozkávam milého šiat lem.
   

   In meines Vaters Garten –
   blühe mein Herz, blüh auf –
   in meines Vaters Garten
   steht ein sonniger Apfelbaum -
   Süsser Traum –
   steht ein sonniger Apfelbaum!

   V záhrade môjho otca –
   kvitni, srdce moje, rozkvitaj –
   v záhrade môjho otca
   žiarivá jabloň stojí –
   sladký sen -
   žiarivá jabloň stojí!
   

   Laue Sommernacht (Otto Julius Bierbaum)

   Vlažná letná noc
   

   Laue Sommernacht: am Himmel
   Stand kein Stern, im weiten Walde
   Suchten wir uns tief im Dunkel,
   Und wir fanden uns.

   Vlažná letná noc: na nebi
   žiadna hviezda, v hĺbke lesa
   šíreho, v tme sme sa hľadali
   a našli sme sa.
   

   Fanden uns im weiten Walde
   In der Nacht, der sternenlosen,
   Hielten staunend uns im Arme
   In der dunklen Nacht.

   Našli sme sa v šírom lese,
   v noci bezhviezdnej,
   v tmavej noci v úžase
   objímali sme sa.
   

   War nicht unser ganzes Leben
   So ein Tappen, so ein Suchen?
   Da: In seine Finsternisse
   Liebe, fiel Dein Licht.

   Či náš život celý nebol
   také tápanie, taká snaha?
   Tam: Do jeho temnoty,
   láska, tvoje svetlo padá.
   

   Bei dir ist es traut (Rainer Maria Rilke)

   Pri tebe je to milé
   

   Bei dir ist es traut:
   Zage Uhren schlagen
   wie aus weiten Tagen.
   Komm mir ein Liebes sagen –
   aber nur nicht laut.

   Pri tebe je to milé: 
   bijú hodiny váhavé
   ako z dní vzdialených.
   Niečo milé povedz mi
   len nahlas nie.
   

   Ein Tor geht irgendwo
   draussen im Blütentreiben.
   Der Abend horcht an den Scheiben.
   Lass uns leise bleiben:
   Keiner weiss uns so.

   Brána vedie niekam 
   von do záhonov. 
   Večer načúva pri oknách.
   Zostaňme ticho teda:
   nikto nás tak nespozná.
   

   Ich wandle unter Blumen (Heinrich Heine)

   Medzi kvetmi kráčam
   

   Ich wandle unter Blumen
   Und blühe selber mit;
   Ich wandle wie im Traume
   Und schwanke bei jedem Schritt.

   Medzi kvetmi kráčam
   a kvitnem s nimi sám;
   kráčam ako vo sne
   a pri každom kroku váham.
   

   O, halt mich fest, Geliebte!
   Vor Liebestrunkenheit
   Fall’ ich dir sonst zu Füßen,
   Und der Garten ist voller Leut’.

   Ó, milá, pevne drž ma,
   inak láskou opojený
   ti padnem k nohám
   a záhrada je ľudí plná.
   

   Ivan Hrušovský – Tri Reflexie

   V jaskynke pamäti (Milan Rúfus, fragment z básne Slovensko zbohom)

   V jaskynke pamäti svieti večné svetlo.
   A z povaly tam padá hviezdny prach.

   I smrť má zlaté vlasy, jak z nej vychádza,
   odrazu omladnutá ako dievčatko.
   A takmer pekná.

   Krajina ako organ večerný
   tam ticho hrmí.
   Tenké klávesy
   roličiek svietia.
   A chorál, starý chorál
   padá na lesy.

   Dobrý deň, moji mŕtvi.

   Oráči (Milan Kraus)

   Oráči jesene
   hlboko orajúci,
   oráči súmrakov
   domov sa vracajúci.

   Oráči miznúci
   do hmly a do oblakov,
   oráči zeme,
   tí ctitelia poľných vtákov.

   Oráči času
   nad brázdami zadumaní,
   oráči vzduchu
   a oráči hviezdnych strání.

   Kráčajú oblohou
   čo šerom potemnela,
   oráči, ktorí nám
   vráskami brázdia čelá.

   Na konci diaľky (Maša Haľamová)

   Nesmiernou diaľkou
   plní sa srdce.
   Do zraku
   iskry pršia.
   V tichu zazvonil
   vysoký tón.
   Srp kosí návršia
   žltastým svetlom.
   Hory stíchli,
   lesy mlčia.
   Mlčanie prikryl
   kryštáľový zvon.
   A ty chceš
   na koniec obzoru.

   Rozdať sa
   diaľkam či hviezdam.
   Za čiaru hmoty.
   Do strún vesmírnych
   dýchnuť.
   Rozzvučať chorál
   modravých diaľok
   orchestrom vzdušných sfér.
   Na koniec diaľky
   čo v srdci rastie –
   Nedôjdem.

   Arnold Schönberg – Vier Lieder

   Erwartung (Richard Dehmel)

   Očakávanie (voľný preklad Michal Vincent)
   

   Aus dem meergrünen Teiche
   neben der roten Villa
   unter der toten Eiche
   scheint der Mond.

   Z rybníka morskej zelene
   vedľa vily červenej
   pod dubom mŕtvym
   mesiac žiari.
   

   Wo ihr dunkles Abbild
   durch das Wasser greift,
   steht ein Mann und streift
   einen Ring von seiner Hand.

   Tam, kde jej obraz temný
   odráža sa od vody,
   stojí muž a sťahuje
   zo svojej ruky prsteň.
   

   Drei Opale blinken;
   durch die bleichen Steine
   schwimmen rot und grüne
   funken und versinken.

   Tri opály sa ligocú;
   medzi bledými kameňmi
   iskry červené a zelené
   plávajú a klesajú.
   

   Und er küßt sie, und
   seine Augen leuchten
   wie der meergrüne Grund:
   ein Fenster tut sich auf.

   A bozkáva ju, a
   oči mu žiaria
   ako dno morskej zelene:
   jedno okno otvorí sa.
   

   Aus der roten Villa
   neben der toten Eiche
   winkt ihm eine bleiche
   Frauenhand.

   Z vily červenej
   vedľa duba mŕtveho
   máva mu bledá
   ženská ruka.
   

   Jesus bettelt (Schenk mir deinen goldenen Kamm)

   Ježiš žobre (Daruj mi svoj hrebeň zlatý)
   

   Schenk mir deinen goldenen Kamm;
   jeder Morgen soll dich mahnen,
   daß du mir die Haare küßtest.
   Schenk mir deinen seidenen Schwamm;
   jeden Abend will ich ahnen,
   wem du dich im Bade rüstest,
   o Maria!

   Daruj mi svoj hrebeň zlatý;
   každé ráno ti pripomínať mal,
   že na vlasy bozkala si ma.
   Daruj mi svoju hubku hodvábnu;
   každý večer vedieť chcem,
   pre koho na kúpeľ chystáš sa,
   ó, Mária!
   

   Schenk mir Alles, was du hast;
   meine Seele ist nicht eitel,
   stolz empfang ich deinen Segen.
   Schenk mir deine schwerste Last:
   willst du nicht auf meinen Scheitel
   auch dein Herz, dein Herz noch legen,
   Magdalena?

   Daruj mi všetko, čo máš;
   moja duša nie je márnivá,
   hrdo tvoje požehnanie prijímam.
   Svoje najťažšie bremeno mi daruj:
   nehodláš ešte aj svoje srdce,
   svoje srdce zložiť mi na hlavu,
   Magdaléna?
   

   Erhebung

   Zistenie
   

   Gib mir deine Hand,
   nur den Finger, dann
   seh ich diesen ganzen Erdkreis
   als mein Eigen an!

   Ruku podaj mi,
   len prst, potom
   uvidím celý tento svet
   ako svoj vlastný!
   

   O, wie blüht mein Land!
   Sieh dir’s doch nur an,
   daß es mit uns über die Wolken
   in die Sonne kann!

   Ach, ako kvitne moja zem!
   Pozri sa predsa len,
   ako s nami nad oblakmi
   do slnka zamieri!
   

   Waldsonne (Johannes Schlaf)

   Lesné slnko
   

   In die braunen, rauschenden Nächte
   Flittert ein Licht herein,
   Grüngolden ein Schein.

   Do hnedých, šumiacich nocí
   svetlo vnorí sa,
   žiara zeleno-zlatá.
   

   Blumen blinken auf und Gräser
   Und die singenden, springenden Waldwässerlein,
   Und Erinnerungen.

   Kvety zaligocú sa a trávy
   a spievajúce, zurčiace lesné potôčiky,
   a spomienky.
   

   Die längst verklungenen:
   Golden erwachen sie wieder,
   All deine fröhlichen Lieder.

   Tie, ktoré dávno zanikli:
   znova preberajú sa zlaté,
   všetky tvoje piesne veselé.
   

   Und ich sehe deine goldenen Haare glänzen,
   Und ich sehe deine goldenen Augen glänzen
   Aus den grünen, raunenden Nächten.

   A vidím tvoje zlaté vlasy jagať sa,
   a vidím tvoje zlaté oči žiariť
   zo zelených, šepkajúcich nocí.
   

   Und mir ist, ich läge neben dir auf dem Rasen
   Und hörte dich wieder auf der glitzeblanken Syrinx
   In die blauen Himmelslüfte blasen.

   A je mi, akoby som vedľa teba na trávniku ležal
   a znova ťa počul na lesklej píšťale
   fúkať do vzduchu modrej oblohy.
   

   In die braunen, wühlenden Nächte
   Flittert ein Licht,
   Ein goldener Schein.

   Do hnedých, búrlivých nocí
   svetlo norí sa,
   žiara zlatistá.
   
  Páči sa Likes 0
  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  Dvořák / Mahler / Hrušovský / Schönberg

  Utorok 7. 11. 2023, 19.00 hTuesday, November 07, 2023, 7.00 PM
  Cyklus P – Piesňové večery
  Malá sála Slovenskej filharmónie
  P serie – Song Evening
  Small Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Antonín Dvořák (1841–1904)
    Písně na slova z Rukopisu královédvorského, op. 7 Songs on the Words of the Dvůr Králové Manuscript, Op. 7
    KyticeKytice
    RóžeRóže
    ZezhuliceZezhulice
    SkřivánekSkřivánek
    OpuščenáOpuščená
    JahodyJahody
  Alma Mahler (1879–1964)
    Fünf Lieder Fünf Lieder
    Die stille StadtDie stille Stadt
    In meines vaters GartenIn meines vaters Garten
    Laue SommernachtLaue Sommernacht
    Bei dir ist es trautBei dir ist es traut
    Ich wandle unter BlumenIch wandle unter Blumen
  Helena Gaherová
    Hudba srdca Hudba srdca
  Milan Rúfus (1928–2009)
    Dejepis Dejepis
    Skús, hovor z prapočiatku Skús, hovor z prapočiatku
  Ivan Hrušovský (1927–2001)
    Tri reflexie Three reflections
    V jaskynke pamätiV jaskynke pamäti
    OráčiOráči
    Na konci diaľkyNa konci diaľky
  Arnold Schönberg (1874–1951)
    Vier Lieder, op. 2 Vier Lieder, Op. 2
    ErwartungErwartung
    Jesus bettelt (Schenk mir deinen goldenen Kamm)Jesus bettelt (Schenk mir deinen goldenen Kamm)
    ErhebungErhebung
    WaldsonneWaldsonne
  Prídavok: Alban Berg (1885–1935)
    Sieben frühe Lieder – Im Zimmer (V izbe) Seven Early Songs – Im Zimmer (Indoors)

  Jana Kurucová má „…okrem prirodzenej krásy a plastickosti svojho mezzosopránu hlboký zmysel pre detaily výrazu a v neposlednom rade kresbu až éterických oblúkov…“ napísal Pavol Unger v kritike na jej interpretáciu piesní z Mahlerovho cyklu Chlapcov zázračný roh. Skúsenú interpretku, ktorú na našom pódiu sporadicky vidíme vo veľkých vokálnoinštrumentálnych dielach, budete môcť tento raz počuť v komornejšej polohe. Prichádza so štyrmi unikátnymi cyklami, ktoré na Slovensku počujeme len ojedinele. Štyri piesne Antonína Dvořáka z Rukopisu královédvorského predstavujú prelom v jeho kompozičnom myslení, odklon od nemeckého novoromantizmu. Piesne Almy Mahler, manželky slávneho skladateľa a dirigenta, sú tajomné tak, ako aj ich stvoriteľka. Štyri piesne Arnolda Schönberga na texty Richarda Dehmela pochádzajú z tranzitného obdobia postupného sa vzďaľovania od tonality. Básne Haľamovej, Rúfusa a Krausa zhudobnil Ivan Hrušovský„…meditatívnosť, charakteristická pre všetkých troch básnikov, reflektívnosť, prejavujúca sa sugestívnymi symbolmi a hlboká lyrickosť. Tieto znaky mali vplyv aj na voľbu tempa piesní, formovanie vokálneho partu a najmä na kontakt vokálnej zložky s klavírnou,“ napísal do bulletinu k premiére v roku 1989 autor.


  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald zvuksound, JánJán BurgrBurgr svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka réžiavideo producer, kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2023A Slovak Philharmonic Production © 2023

  Facebook

  X (Twitter)