Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie 1 H 47 MIN 1 H 47 MINhd

  • Bulletin

   [ Autor textu: Andrej Šuba ]

   V roku 1786 pokračoval Wolfgang Amadeus Mozart v práci na Figarovej svadbe, ktorú začal v októbri predchádzajúceho roku. Súčasne začal komponovať komický singspiel Der Schauspieldirektor a v marci sa vrátil aj ku komponovaniu klavírnych koncertov (KV 488, KV 491). Vo fascinujúcom univerze Mozartovej hudby patrí jeho klavírnym koncertom špeciálne miesto. Skladateľ v nich mohol prejaviť svoj talent výnimočného klaviristu, improvizátora a súčasne geniálneho tvorcu s mimoriadnym citom pre orchester. Len dve z týchto diel sú v molových tóninách: dramatický Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol KV 466 (1785) a Koncert pre klavír a orchester č. 24 c mol, KV 491. Vynikajúci znalec hudby klasicizmu Charles Rosen (1927 – 2012) považuje Koncert c mol za Mozartovo najväčšie dielo pre klavír a orchester, za dielo vášnivé a tragické, ktoré sa svojou intímnosťou blíži skladateľovej komornej hudbe. Patrí medzi paradoxy dejín, že z osudu jednej z najpopulárnejších kompozícií pre klavír a orchester poznáme len málo. Mozart pravdepodobne skomponoval Koncert c mol pre abonentné koncerty na jar roku 1786, do katalógu svojich diel skladbu zapísal 24. 3. 1786 vo Viedni. Neal Zaslaw uvádza, že koncert mohol zaznieť na hudobnej akadémii, ktorá sa uskutočnila 7. apríla toho istého roku v Burgtheatri. Partitúra, v súčasnosti vo vlastníctve londýnskej Royal College of Music a uložená v Britskej knižnici, evokuje pre Mozarta netypický, takmer beethovenovský zápas o výslednú podobu diela, ako aj intenzívnu kompozičnú prácu až chvat, pravdepodobne pod časovým tlakom. Nebolo by to, napokon, po prvýkrát. Od Mozartovho otca Leopolda vieme, že pri Koncerte d mol Mozart nestihol na skúške s orchestrom prehrať záverečnú časť, pretože musel dohliadať na rozpisovanie partov. Mozartov zápis Koncertu c mol obsahuje množstvo škrtov, zmien, notačných skratiek, dokonca viaceré verzie pasáží na jednom mieste, napríklad vo variáciách finále. Najstarostlivejšie sú vypracované orchestrálne party, čo je logické, pretože ich rozpisovali kopisti pre jednotlivých hráčov a od ich presnosti do veľkej miery závisel úspech predvedenia diela. Je však viac než pravdepodobné, že konečná verzia sólového partu vznikala vďaka aktuálnej Mozartovej inšpirácii priamo na pódiu. Klavírny koncert c mol patril k dielam, ktorého autograf skladateľova vdova Constanze v roku 1799 predala francúzskemu vydavateľovi Andrému. Ku klaviristom-skladateľom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o to, aby sa koncerty Wolfganga Amadea Mozarta v 19. storočí stali súčasťou repertoárového kánonu klasickej hudby, patrili Johann Baptist Cramer (1771 – 1858) i bratislavský rodák, Mozartov žiak, Haydnov protežant a Beethovenov priateľ Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837). Cramer i Hummel vytvorili komorné úpravy viacerých Mozartových koncertov (vrátane KV 491), čím tieto diela spopularizovali a umožnili ich šírenie medzi interpretmi a publikom. Hummel je tiež autorom viacerých kadencií k Mozartovým koncertom. Klavírne koncerty d molc mol priťahovali svojou expresívnosťou generácie romantických hudobníkov. V 30. a 40. rokoch 19. storočia mal Klavírny koncert c mol vo svojom repertoári aj skladateľ, ktorého zázračný talent bol často s tým Mozartovým porovnávaný – Felix Mendelssohn Bartholdy. 

   „Najradšej by som videl všetky umenia, zvlášť hudbu, aby slúžili tomu, ktorý ich stvoril.“ Tento citát Martina Luthera (1483 – 1546) je napísaný na partitúre „symfónie-kantáty na slová Svätého Písma“ (Sinfoniekantate nach Worten der Heiligen Schrift) z roku 1840, ktorej dal Felix Mendelssohn Bartholdy názov Lobgesang Chválospev). Symfóniou č. 2 B dur, op. 52 sa táto kompozícia stala až neskôr, po vydaní tlačou vo vydavateľstve Breitkopf & Härtel. Zaujímavosťou je, že Nový tematický katalóg Mendelssohnových diel (2009) už dielo s opusovým číslom 52 neeviduje medzi symfóniami, ale zaraďuje ho medzi skladateľove duchovné vokálno-inštrumentálne kompozície. Skladba, ktorej libreto zostavil Mendelssohn zo žalmových textov a biblických citátov, vznikla pri príležitosti osláv 400. výročia Gutenbergovho vynálezu kníhtlače pomocou tzv. pohyblivých typov. Centrom Gutenbergových slávností sa stalo Lipsko, mesto tradične späté s obchodom s knihami. No knihy sa pri tejto príležitosti nepripomínali len ako zdroj poznania, symbolom osláv sa stala Gutenbergova Biblia ako vyznanie viery, vyjadrenie spolupatričnosti a prihlásenie sa k národnej (a kultúrnej) identite zároveň. V tomto kontexte je potrebné chápať aj Mendelssohnovo posolstvo, v jeho hudbe sa stierajú hranice medzi sakrálnym a profánnym, liturgiou a koncertom a oslavuje sa spoločný pôvod všetkého v Bohu a jeho milosti. Svedčí o tom napokon aj „motto“ diela, ktoré na úvod skladby zaznieva v trombónoch a spája sinfoniu s kantátou, v ktorej je rovnaká melódia podložená textom Žalmu č. 150 „Alles was Odem hat, lobe den Herrn“ (Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána). Premiéru monumentálneho vokálno-inštrumentálneho diela, na ktorej sa 25. júna 1840 v Kostole sv. Tomáša podľa svedectiev zúčastnilo päťsto spevákov a dvetisíc poslucháčov, dirigoval skladateľ. Prvé uvedenie skladby sa stretlo s veľkým ohlasom, no nevyhlo sa kritike, oba faktory ovplyvnili ďalšiu recepciu diela. Na jednej strane sa symfónia-kantáta Lobgesang stala počas Mendelssohnovho života jednou z jeho najúspešnejších kompozícií, na strane druhej patrila po skladateľovej smrti k dielam zaznávaným. Skladateľ, kritik a hudobný vizionár Robert Schumann nazval Lobgesang po premiére Mendelssohnovou najlepšou prácou. Nemecký teoretik, skladateľov priateľ Adolf Bernhard Marx (1795 – 1866) zas vyčítal hudbe prílišnú závislosť na Beethovenovej Deviatej symfónii, pričom z tohto porovnania neskôr vo svojich antisemitizmom zaťažených úvahách vychádzal aj Richard Wagner (1813 – 1883). Porovnávanie Beethovenovej Deviatej so symfóniou-kantátou Lobgesang nie je vzhľadom na veľkú odlišnosť obidvoch diel príliš šťastné. Svedčí najmä o tom, akú referenčnú hodnotu predstavovala v 19. storočí Beethovenova tvorba. Symfónia „s Ódou na radosť“ je symfóniou smerujúcou k finále, v ktorom skladateľ využíva sólistov a zbor. Mendelssohnova „symfónia“ je kantátou, ktorú otvára 3-časťová inštrumentálna „sinfonia“. Beethovenovo dielo je zápasom, drámou, utopickou víziou, Mendelssohnovo vyznaním, meditáciou, oslavou progresu ľudstva, ktoré postúpilo od temnoty k osvieteniu. V septembri roku 1840 zaznela symfónia-kantáta Lobgesang aj na koncertoch v Londýne a Birminghame. V roku 1853, teda šesť rokov po Mendelssohnovej predčasnej smrti, vyšiel v Anglicku dvojzväzkový román Charles Auchester od Elizabeth Sary Sheppardovej (1830 – 1862). Kniha má síce názov podľa mena hudobného kritika, ktorý príbeh rozpráva, no medzi hlavných hrdinov tohto literárneho diela patrí aj idealizovaná postava mladého skladateľa Serafaela. Elizabeth Sheppardová, v čase písania románu len 16-ročná, vytvorila Serafaela podľa Felixa Mendelssohna Bartholdyho, ktorý bol vo viktoriánskom Anglicku mimoriadne populárny. O Mendelssohnovom vplyve na hudbu na Britských ostrovoch svedčí, mimochodom, aj jedovatá poznámka, ktorú utrúsil George Bernard Shaw (1856 – 1950), Andante religioso zo symfónie-kantáty Lobgesang bolo podľa neho zodpovedné za všetko „choré“ v anglickej hudbe. Nasledujúca pasáž je však opisom pôsobenia transformatívnej sily Mendelssohnovej hudby, ako ju v súvislosti so symfóniou-kantátou Lobgesang prežíval fiktívny Charles Auchester a (nepochybne) aj mnohí Mendelssohnovi skutoční súčasníci, a to nielen v Anglicku: „Plakali mnohí, ktorí neplakali predtým, a mnohí, ktorí plakali, teraz plakať nemohli. Medzi nich som patril i ja. Okolie bolo pre mňa úplne stratené. Schoval som si tvár, aby ma moja spoločníčka nerušila, sama však bola svetu vzdialená. Nepovedal by som, že som ich počul, no intenzívne som vnímal aj tie najmenšie ruchy a dýchanie, hrkanie kostí kostlivca v podkroví by ma v danej chvíli nerozrušilo viacej, nevedel som si predstaviť nič nepríjemnejšie. Zvuky, akokoľvek tlmené, šuchot, akokoľvek jemný, to všetko bolo agóniou, týraním. Cítil som len: Ó, už som bol v nebi, kiežby som sa nikdy nemusel vrátiť naspäť! No potom mi to došlo – musíme sa meniť. Bolo to smutné, no tento smútok bol zároveň upokojujúci. Boli by sme spokojní, keby sme ostali navždy takí, akými sme teraz, hoc v našich najsvätejších, najsilnejších okamihoch?“

   Andrej Šuba

   –––––
   Bibliografický údaj: ŠUBA, Andrej: Text ku koncertom 1.–2. 12. 2022, in: Slovenská filharmónia, 74. koncertná sezóna 2022/2023, Abonentný cyklus, Cyklus DE, Bratislava, Slovenská filharmónia 2022

  • Životopisy

   ZHANG ZUO „ZEE ZEE“

   klaviristka „plná entuziazmu a pôvabu, vyžarujúca mladícky elán“(Chinese Gramophone), ktorá nás svojou hrou „privádza do inej reality… žiarivej, expresívnej, smerujúcej k extrémom“ (Belgischer Rundfunk).

   Zee Zee svoj talent rozvíjala od piatich rokov pod dohľadom Dana Zhaoyia na Shenzhen Arts School. V štúdiách pokračovala na Eastman School of Music (N. True), Juilliard School (Y. Kaplinsky, R. McDonald) a vzdelávala sa aj v Peabody Institute pod vedením Leona Fleishera a Alfreda Brendela. Uspela na viacerých prestížnych klavírnych súťažiach – Gina Bachauer International Artists Piano Competition, Krainev International Piano Competition a Queen Elizabeth Competition.

   V sezóne 2022/2023 sa Zee Zee vracia na Aspen Music Festival, Brevard Music Center Summer Festival, Casa da Musica v Porte, Macao International Music Festival, opäť sa predstaví po boku Filharmónie Hong Kong, Shanghai Symphony Orchestra, Čínskej filharmónie, North Carolina Symphony, Illinois Symphony, Royal Bangkok Symphony Orchestra a i. Medzi vrcholy súčasnej sezóny patrí spolupráca s Estonian National Symphony a dirigentom Neemem Järvim, Čínskou filharmóniou na Pekingskom hudobnom festivale, dve spolupráce s Filharmóniou Hong Kong a nemožno neopomenúť kompletné uvedenie klavírnych koncertov Beethovena a Saint-Saënsa so Shanghai Symphony Orchestra.

   Mladá interpretka má na svojom konte i CD album pre Deutsche Gramophone (2019, P. Järvi) s Ravelovým Koncertom pre klavír G dur a Lisztovým Koncertom pre klavír č. 2, v máji 2022 jej v Decca Classics vydali sólový album s dielami Wagnera, Schönberga a Liszta. Deutsche Gramophone zároveň vydal už i dva albumy Z.E.N. Tria, ktoré Zee Zee tvorí spolu s huslistkou Esther Yoo a violončelistom Narekom Hakhnazaryanom. Trio absolvovalo v lete 2022 turné v Austrálii a najbližšie leto sa má predstaviť v Ázii. V Slovenskej filharmónii sa dnes predstaví po prvýkrát.


   SIMONA HOUDA-ŠATUROVÁ

   študovala na Konzervatóriu v Bratislave, majstrovské kurzy absolvovala u Ileany Cotrubaș vo Viedni a Margreet Honig v Amsterdame. K vrcholom ostatných sezón patril jej debut v úlohe grófky v Mozartovej opere Figarova svadba, ako aj stvárnenie postavy Donny Anny v opere Don Giovanni a v naštudovaní sopránového partu Beethovenovej omše Missa solemnis, ktorú uviedla v Pittsburghu. Šaturová je stálym hosťom Théâtre de la Monnaie v Bruseli, pravidelne spolupracuje s AaltoMusiktheater v Essene, s Frankfurtskou operou, Teatro Colón v Buenos Aires, Megaron v Aténach, Théâtre du Châtelet v Paríži i s Opéra de Monte-Carlo. K dirigentom, s ktorými spolupracovala patria Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, Ádám Fischer, Jiří Bělohlávek, Helmuth Rilling, Iván Fischer, Christopher Hogwood, Tomáš Netopil či Philippe Herreweghe.

   Simona Šaturová je držiteľkou Ceny Nadácie Waltera a Charlotte Hamel za vynikajúce vokálne výkony (Lübeck, 2007) a Ceny Thálie za najlepší operný výkon roku 2001. Na svojom konte má aj množstvo nahrávok, ako Dvořákove Moravské dvojspevy (2018) a Ariane od Bohuslava Martinů (2016). Jej CD album Decade mapuje diela dobových súčasníkov – českého autora Josefa Myslivečka a Wolfganga Amadea Mozarta. V jej diskografii nájdeme aj adventné a vianočné skladby na albume Gloria. K 200. výročiu úmrtia Josepha Haydna vydala profilové CD Haydn Arias, ktoré bolo ocenené časopisom The Gramophone cenou Editor’s Choice 2009. S Českým filharmonickým zborom nahrala CD Mozartových duchovných skladieb a podieľala sa aj na projekte Haydnových omší s dirigentom Helmuthom Rillingom. Nahrávka Mahlerovej Symfónie č. 2 Vzkriesenie s Philadelphia Orchestra získala ocenenie Supersonic Award a tiež cenu Preis der deutschen Schallplattenkritik. Obe tieto ceny získala aj nahrávka Requiem a Miserere skladateľa Johanna Adolfa Hasseho s Drážďanským barokovým orchestrom.


   JANA KURUCOVÁ

   študovala odbor cirkevná hudba, dirigovanie a spev na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, pedagogické minimum v opernom speve absolvovala na Konzervatóriu v Bratislave. Následne získala dvojročné štipendium na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi (A. Kania, G. Hornik). Jej prvými rolami na opernom javisku boli úlohy v Mozartových operách Čarovná flauta (Druhá dáma) a Záhradníčka z lásky (Ramiro). V sezóne 2005/2006 bola členkou Bavorskej štátnej opery pod vedením Zubina Mehtu (Pieskový mužíček – Janíčko a Marienka) a Fabia Luisiho (Dievča – Kráľovské deti).

   V rokoch 2006 – 2009 pôsobila v divadle v Heidelbergu. Predstavila sa ako Cherubín vo Figarovej svadbe, Idamante v Idomeneovi, Sesto v La clemenza di Tito, Charlotta vo Wertherovi, Rosina v Barbierovi zo Sevilly a mnohých ďalších rolách. Účinkovala na zimnom barokovom festivale v Schwetzingene, kde spievala Vivaldiho nohavicové postavy. Koncertne sa predstavila na Heidelberskom zámockom festivale s Essenskou filharmóniou, v Antverpách v Queen Elisabeth Hall či na Classic Open Air na Gendarmentmarkt v Berlíne.

   Od septembra 2009 je sólistkou Deutsche Oper Berlin, kde stvárňuje množstvo postáv a spievala prvýkrát rolu Maffia Orsiniho v Donizettiho opere Lucrezia Borgia po boku Edity Gruberovej a Pavla Bršlíka. Od sezóny 2019/2020 je stálou členkou Štátnej opery v Hamburgu, kde sa doteraz predstavila ako Cherubín (Figarova svadba), Brigitta (Die tote Stadt) a Hänsel (Hänsel und Gretel). V roku 2020 spievala v Opere v Grazi (Donna Elvira) a Semperoper v Drážďanoch (Dorabella). Taktiež sa zhostila roly Anjela v Schumannovom oratóriu Raj a Peri v Slovenskej filharmónii.

   V roku 2021 pracovala na koncertnom cykle ARTE Concert Europe@Home po boku Daniela Hopa, kde predstavila Slovensko rôznymi piesňami. V júni debutovala v role Preziosilla (Sila osudu) v Deutsche Oper v Berlíne.


   JURAJ HOLLÝ

   Juraj Hollý absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Na opernej scéne debutoval v roku 2010 vo Viedenskej komornej opere v postave Gernanda v Haydnovej opere Opustený ostrov. Roku 2011 bol pozvaný na Festival poľskej hudby, kde interpretoval rolu Paola Montiho vo svetovej premiére Poniatowského Pierre de Médicis. Juraj Hollý je víťazom mnohých medzinárodných súťaží. Za zmienku stojí najmä Medzinárodná súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (1. cena, 2009), Medzinárodná súťaž Hansa Gabora Belvedere (Špeciálna cena, 2010) a Mozartova súťaž Ad Honorem v Prahe (1. cena, 2010). Počas slávnostného udeľovania cien European Heritage Awards roku 2011 spieval sólový part v Lisztovom Donovi Sanchezovi v amsterdamskom Concertgebouw. V septembri 2012 nastúpil Juraj Hollý do Medzinárodného operného štúdia v Kolíne nad Rýnom, kde okrem iného spieval Princa v Cenerentole Wolfa Ferrariho. Počnúc sezónou 2013/2014 získal na štyri roky angažmán v Divadle v Koblenzi, kde naštudoval široký operný repertoár. Aktuálne Juraj Hollý účinkuje v Národnom divadle v Mannheime, kde naštudoval postavu Lenského v Čajkovského Eugenovi Oneginovi, Grófa Almavivu v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly, Ismaela vo Verdiho Nabuccovi, Ferranda v Mozartovej Così fan tutte, Helmsmana vo Wagnerovom Blúdnom Holanďanovi a Prvého rytiera v Parsifalovi.

   Ako Roberto Devereux debutoval v streamovanej verzii rovnomennej Donizettiho opere v Štátnom divadle Košice. Vo Švajčiarsku spieval v projekte Láska v máji, kde sa predstavil so Schubertovým cyklom Dichterliebe. V predchádzajúcich sezónach sa predstavil ako Ernest v opere Don Pasquale, Cassio vo Verdiho Otellovi, Vojvoda vo Verdiho Rigolettovi, Princ v Prokofievovej Láske k trom pomarančom a Don Ottavio v Donovi Giovannim.


   PETR ALTRICHTER

   je jedným z najvýznamnejších českých dirigentov, ktorý získal medzinárodnú reputáciu svojou dynamickou a hlbokou interpretáciou symfonickej hudby. Pochádza z hudobníckej rodiny a hre na hudobných nástrojoch sa venoval od raného detstva. Absolvoval konzervatórium v Ostrave, odbory lesný roh a dirigovanie. V štúdiách pokračoval na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v odboroch dirigovanie orchestra (O. Trhlík, F. Jílek) a dirigovanie zboru (J. Veselka, L. Mátl). Počas štúdia na JAMU spolupracoval ako zbormajster a dirigent s Brnianskym akademickým zborom, s ktorým získal mnohé ocenenia na zahraničných zborových súťažiach a festivaloch (Middlesbrough, Debrecín a ď.).

   Roku 1976 sa zúčastnil slávnej dirigentskej súťaže v Besançone, kde obsadil druhé miesto a získal zvláštnu cenu Francúzskeho zväzu skladateľov. Po absolvovaní JAMU (1978) nastúpil najprv ako asistent dirigenta do Filharmónie Brno. V nasledujúcich rokoch pôsobil v Českej filharmónii, vo Filharmónii Bohuslava Martinů v Zlíne, v Komornej filharmónii Pardubice, v Symfonickom orchestri hl. m. Prahy FOK, v Juhozápadnej nemeckej filharmónii v Kostnici (1993 – 2004), v Kráľovskej liverpoolskej filharmónii (1997 – 2001) i vo Filharmónii Brno (2002 – 2009). V sezóne 2018/2019 zastával post hosťujúceho dirigenta orchestra Slovenská filharmónia. Petr Altrichter viedol orchestre po celom svete, vrátane Berlínskych symfonikov, Londýnskych filharmonikov, Japonského symfonického orchestra, Krakovskej filharmónie, Milánskeho orchestra, Symfonického orchestra v Rige, Symfonického orchestra RTL Luxemburg, Symfonického orchestra v Baden-Badene a Orquesta Filarmonica de Gran Canaria. V anglických špičkových telesách sa uplatňoval predovšetkým ako propagátor českej hudby. Spolupracuje s rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami.


   THOMAS LANG

   sa narodil v Stuttgarte a na tamojšej Hudobnej vysokej škole, ako aj na Univerzite v Tübingene vyštudoval hudobnú pedagogiku, spev, dirigovanie a muzikológiu. V rokoch 1988 – 1999 pôsobil ako zbormajster a kapelník v Mestskom divadle v Lübecku. Nasledoval angažmán zbormajstra v Hessenskom štátnom divadle vo Wiesbadene, v roku 2006 získal rovnakú pozíciu vo Viedenskej štátnej opere. Tam ďalej rozširoval svoj repertoár, ktorý dnes zahŕňa vyše 200 titulov z opernej a koncertnej literatúry. Hosťoval naprieč Európou, v Kórei, Japonsku a USA. V rokoch 2006 – 2011 zastával funkciu zbormajstra v rámci festivalu Salzburger Festspiele. Jeho umelecké pôsobenie dokumentuje aj množstvo nahrávok. Pravidelne spolupracuje s uznávanými dirigentmi ako Daniel Barenboim, Bertrand de Billy, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Christian Thielemann a Franz Welser-Möst. Je členom umeleckého vedenia Fóra zbormajstrov Nemeckej hudobnej rady a ako hosťujúci profesor zborového dirigovania pôsobí na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. So Slovenským filharmonickým zborom spolupracoval už niekoľkokrát v nedávnej minulosti.


   SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

   bola založená roku 1949. Pri jej umeleckom zrode stáli dve významné osobnosti medzinárodného hudobného života Václav Talich (1949 – 1952) a Ľudovít Rajter (1949 – 1976). Na umeleckom profilovaní orchestra sa podieľali ďalší šéfdirigenti – Tibor Frešo, Ladislav Slovák, Libor Pešek, Vladimir Verbickij, Bystrík Režucha, Aldo Ceccato, Ondrej Lenárd, Jiří Bělohlávek, Vladimír Válek, Peter Feranec, Emmanuel Villaume a James Judd. Ako stáli hosťujúci dirigenti pôsobili v Slovenskej filharmónii v rokoch 2007 – 2018 Leoš Svárovský, 2011 – 2019 Rastislav Štúr a v sezóne 2018/2019 Petr Altrichter. Od sezóny 2020/2021 sa postu šéfdirigenta ujal Daniel Raiskin.

   Z množstva hosťujúcich dirigentov je potrebné uviesť osobnosti svetového mena ako J. Ferencsik, W. Rowicki, V. Smetáček, K. Ančerl, F. Konwitschny, A. Jansons, V. Neumann, H. Abendroth, A. Pedrotti, Sir E. Goossens, Sir M. Sargent, R. Benzi, K. Masur, Sir Ch. Mackerras, C. Zecchi, S. Baudo, C. Abbado, K. Sanderling, Z. Košler, R. Muti, K. Richter, K. Kondrašin, L. Segerstam, A. Lombard, S. Celibidache, T. Sanderling, a mnohí ďalší, ale i skladateľov-interpretov vlastných diel ako J. Martinon, K. Penderecki a A. Chačaturian.

   Medzi najvýznamnejšie udalosti sezóny 2022/2023 patria zahraničné účinkovania v koncertných sálach vo Švajčiarsku (Murten) so sólistami Hemsing Eldbjørg a Anatolom Tothom a Rakúsku (Viedeň) s Alexeiom Volodinom a Konstantinom Lifschitzom. Na záver sezóny vycestuje orchester SF spolu so šéfdirigentom D. Raiskinom a L. Svárovským na turné do Japonska, sólistami budú klaviristka Olga Scheps a violončelista Tatsuki Sasanuma.


   SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

   je prominentným reprezentantom slovenského profesionálneho zborového umenia. Do hudobného diania vstúpil v roku 1946 ako Miešaný zbor československého rozhlasu. Prvé roky ho viedol jeho zakladateľ, dirigent Ladislav Slovák. Na poste zbormajstrov sa vystriedali viaceré významné osobnosti (J. M. Dobrodinský, Š. Klimo, P. Prochádzka, M. Vach, J. Rozehnal, B. Juhaňáková). Od roku 2014 ho vedie J. Chabroň. Kultivovanosť prejavu, zvuková rovnováha hlasových skupín, ale aj interpretačná pohotovosť, spoľahlivosť a príkladná umelecká disciplína sa premietajú do suverénnych výkonov, ktoré pri vzájomnej spolupráci ocenili mnohí renomovaní dirigenti ako C. Abbado, S. Baudo, S. Byčkov, J. Conlon, Ch. von Dohnányi, V. Fedosejev, J. Ferencsik, D. Gatti, P. Halffter, R. Chailly, D. Kitajenko, L. Maazel, Z. Mehta, F. Welser-Möst, A. Pedrotti, K. Richter, E. Pekka-Salonen, P. Schreier, V. Talich, E. Villaume, R. Weikert a ďalší.

   V sezóne 2021/2022 vzbudil SFZ medzinárodný ohlas na Veľkonočnom festivale v Baden-Badene v scénickom predvedení opery Piková dáma a koncertnou verziou opery Jolanta, ako aj na koncertoch s Berlínskou filharmóniou (Piková dáma) pod vedením Kirilla Petrenka. Zbor účinkoval aj v produkcii Boris Godunov vo Viedenskej štátnej opere (dirigent S. Weigle). Mužská časť zboru predviedla oratórium Kráľ Oidipus Igora Stravinského vo Švajčiarsku (dirigent J. van Steen). V rámci Beethoven Marathon 2022 zbor spieval Symfóniu č. 9 na koncertoch v Nemecku a Srbsku (dirigent G. Feltz).

   V sezóne 2022/2023 sa SFZ predstaví na koncertných pódiách v Nemecku – v Berlíne uvedie Mahlerovu Symfóniu č. 2 a v Stuttgarte Beethovenovu Symfóniu č. 9. Mužská časť zboru vystúpi na sklonku sezóny v Schönbergovej kantáte Piesne z Gurré v Prahe a Litomyšli.


  • Libreto

   Felix Mendelssohn Bartholdy – Lobgesang / Chválospev

   Eine Symphonie-Kantate

   nach Worten der heiligen Schrift

   Symfónia-kantáta 
   podľa slov Svätého písma
   

   1. Sinfonia

   1. Sinfonia 
   

   2. Chor

   2. Zbor 
   

   Alles, was Odem hat,
   lobe den Herrn, Halleluja!
   Lobt den Herrn mit Saitenspiel,
   lobt ihn mit eurem Liede!
   Und alles Fleisch lobe
   seinen heiligen Namen.
   Alles was Odem hat,
   lobe den Herrn!

   Všetko, čo má svoj dych, 
   chváľ Pána, aleluja! 
   Chváľ pána harfami, 
   veleb ho piesňami 
   a každý tvor dnes chváľ
   jeho presväté meno! 
   Všetko, čo má svoj dych, 
   zvelebuj Pána! 
   

   Sopran

   Soprán
   

   Lobe den Herrn,
   meine Seele,
   und was in mir ist,
   seinen heiligen Namen!
   Und vergiß es nicht,
   was er dir Gutes getan.

   Chváľ Pána každá duša, 
   všetko, čo v tebe je!
   Chváľ jeho presväté meno! 
   Chváľ Pána duša 
   a nezabúdaj
   na dobrodenia jeho! 
   

   3. Tenor – Rezitativ

   3. Tenor – recitatív 
   

   Saget es, die ihr erlöst seid
   durch den Herrn,
   die er aus der Not errettet hat,
   aus schwerer Trübsal,
   aus Schmach und Banden!
   Die ihr gefangen
   im Dunkeln waret, Alle, die er erlöst hat
   aus der Not.

   O vykúpení zvestuje,
   o láske Pána,
   čo vytrhol vás z večných bied, 
   z ťaživých smútkov,
   z hanby a potupy!
   Keď úpeli ste v žalároch temna,
   On prišiel spasiť vás
   z útrap a bied! 
   

   Saget es! Danket ihm
   und rühmet seine Güte!
   Er zählet unsre Tränen
   in der Zeit der Not.
   Er tröstet die Betrübten
   mit seinem Wort.
   Saget es! Danket ihm
   und rühmet seine Güte!

   Zvestujte, ďakujte, 
   chváľte dobrotu Jeho! 
   On zráta vaše slzy, 
   nech ich viac niet, 
   poteší zarmútených 
   súcitom slov. 
   Zvestujte, ďakujte 
   a chváľte dobrotu Jeho! 
   

   4. Chor

   4. Zbor 
   

   Sagt es, die ihr erlöset seid
   Von dem Herrn aus aller Trübsal.
   Er zählet unsere Tränen
   in der Zeit der Not.

   Zvestujte vy, Pánom 
   z žalostí vykúpení, 
   On zráta vaše slzy 
   útrap a bied! 
   

   5. Soprano, Mezzosoprano, Chor

   5. Soprán, Mezzosoprán, Zbor 
   

   Ich harrete des Herrn,
   und er neigte sich zu mir.
   Und hörte mein Flehn.

   Prosil som Pána,
   on ku mne sa sklonil 
   a vypočul ston – 
   

   Wohl dem, der seine Hoffnung
   setzt auf den Herrn!
   Wohl dem, der seine Hoffnung
   setzt auf ihn!

   Blažený, kto nádej 
   nachádza v Pánovi! 
   Blažený, kto nádej 
   nachádza v ňom! 
   

   6. Tenor

   6. Tenor 
   

   Stricke des Todes
   hatten uns umfangen,
   und Angst der Hölle
   hatte uns getroffen, Wir wandelten in Finsternis.

   Osídla smrti
   nás razom obkľúčili, 
   nástrahy pekla 
   zasiahli nás
   a blúdili sme v temnote. 
   

   Er aber spricht:
   wache auf, der du schläfst,
   Stehe auf von den Toten,
   Ich will dich erleuchten!
   Wir riefen in der Finsternis:
   Hüter, ist die Nacht bald hin?
   Der Hüter aber sprach:
   Wenn der Morgen schon kommt,
   So wird es doch Nacht sein;
   Wenn ihr schon fraget,
   So werdet ihr doch wiederkommen...

   On ale riekol:
   Prebuď sa, prebuď,
   ty, čo spíš!
   Vstaň z temnôt smrti, 
   nesiem Ti svetlo!
   Volali sme z tej temnoty: 
   Strážca náš, odíde už noc? 
   A Strážca riekol:
   Aj keď zasvitne deň,
   noc ešte neodíde.
   Však Vy sa pýtate
   a budete znova prichodiť ku mne...
   

   Sopran

   Soprán
   

   Die Nacht ist vergangen!

   A noc sa pominula! 
   

   7. Chor

   7. Zbor 
   

   Die Nacht ist vergangen,
   der Tag aber herbeigekommen.

   Noc sa pominula
   a nový deň sa zrodil. 
   

   So laßt uns ablegen
   die Werke der Finsternis
   und anlegen
   die Waffen des Lichts,
   und ergreifen
   die Waffen des Lichts.
   Die Nacht ist vergangen,
   der Tag aber herbeigekommen.

   Dovoľ,
   nech odložíme 
   tie zbrane 
   temnoty, 
   vezmeme do rúk 
   Nástroje svetla!
   Tak noc sa pominula, 
   nový deň sa zrodil. 
   

   8. Choral

   8. Chorál 
   

   Nun danket alle Gott
   mit Herzen, Mund und Händen,
   der sich in aller Not
   will gnädig zu uns wenden,

   Nuž Bohu ďakujme 
   srdcom i perami,
   že v mnohých úzkostiach 
   skláňal sa nad nami – 
   

   der so viel Gutes tut;
   von Kindesbeinen an
   uns hielt in seiner Hut,
   und allen wohlgetan.

   a toľko dobrého
   dal nám od detských čias, 
   stráž držiac nad nami
   za ruku viedol nás. 
   

   Lob, Ehr’ und Preis sei Gott,
   dem Vater und dem Sohne,
   und seinem heil’gen Geist
   im höchsten Himmelsthrone.

   Otcovi, Synovi
   nech tento chorál zvoní, 
   aj Duchu svätému,
   čo na nebesách tróni. 
   

   Lob dem dreieinen Gott,
   der Nacht und Dunkel schied
   von Licht und Morgenrot,
   Ihm danket unser Lied!

   Vďaka, Boh trojjediný, 
   že meníš noc na deň,
   že ráno zasvitlo,
   ja vďaku vzdávať smiem! 
   

   9. Sopran und Tenor

   9. Soprán, Tenor 
   

   Drum sing’ ich
   mit meinem Liede
   ewig dein Lob,
   du treuer Gott!
   Und danke dir für alles Gute,
   das du an mir getan!

   Nech zvučí
   v tejto piesni 
   chválospev 
   vzácnych chvíľ,
   za všetku dobrotu, 
   čo si nám spôsobil. 
   

   Und wandl’ ich in der Nacht
   und tiefem Dunkel,
   und die Feinde umher
   stellen mir nach,

   A keď sa vráti noc,
   ja budem v temnotách 
   a hrozný nepriateľ 
   zas bude šíriť strach, 
   

   So rufe ich an
   den Namen des Herrn,
   und er errettet mich
   nach seiner Güte.

   tak privolám si zas 
   to meno svojho Pána, 
   on ma bude chrániť, 
   a strážiť bez ustania. 
   

   10. Schlusschor

   10. Záverečný zbor 
   

   Ihr Völker,
   bringet her dem Herrn
   Ehre und Macht!

   Národy,
   Pánovi nech patrí 
   sláva a moc! 
   

   Ihr Könige,
   bringet her dem Herrn
   Ehre und Macht!

   Vládcovia, 
   Pánovi nech patrí 
   sláva a moc! 
   

   Der Himmel,
   bringe her dem Herrn
   Ehre und Macht!

   Nebesá,
   Pánovi nech patrí 
   sláva a moc! 
   

   Die Erde, bringe her dem Herrn Ehre und Macht!

   Zem!
   Pánovi nech patrí 
   sláva a moc! 
   

   Alles danke dem Herrn! Danket dem Herrn und rühmt seinen Namen Und preiset seine Herrlichkeit.

   Chorál našej vďaky 
   nech zvučí do neba – 
   Je veľké meno Tvoje 
   a večná veleba! 
   

   Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja, lobe den Herrn!

   Všetko čo má svoj dych, 
   chváľ Pána, Aleluja! 
   

   –––––
   Preklad: Jela Krčméry-Vrteľová

  Páči sa Likes 0
  Online bulletin Odfoťte QR kód pomocou smartfónu a zobrazí sa vám bulletin vo vašom mobilnom zariadení. Alebo na QR kód kliknete a bulletin sa vám zobrazí v novom okne prehliadača.

  Milí priatelia, tento záznam vám ponúkame do konca sezóny vo vysokom rozlíšení (Full HD), najlepšie si ho vychutnáte pri zobrazení na celú obrazovku poklikom na ikonu v pravom dolnom rohu vo video prehrávači, alebo dvojitým poklikom doprostred videa.

  Dear friends, we offer you this footage until the end of the season in high definition (Full HD), you can best enjoy it in full screen by clicking on the icon in the bottom right corner in the video player, or by double-clicking in the middle of the video.

  Mozart / Mendelssohn

  Piatok 2. 12. 2022, 19.00 hFriday, December 02, 2022, 7.00 PM
  Cyklus D/E – Hudba troch storočí
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  D/E serie – Three Centuries of Music
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
    Koncert pre klavír a orchester č. 24 c mol, KV 491 Piano Concerto No. 24 in C minor, KV 491
    AllegroAllegro
    LarghettoLarghetto
    AllegrettoAllegretto
  Prídavok: Robert Schumann (1810–1856)
    Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 – Intermezzo (Colla più grande energia) Faschingsschwank aus Wien, Op. 26 – Intermezzo (Colla più grande energia)
  Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
    Symfónia č. 2 B dur, op. 52 „Lobgesang“ Symphony No. 2 in B flat major, Op. 52 “Lobgesang”
    1. Sinfonia1. Sinfonia
    2. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn (zbor)2. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn (choir)
    Lobe den Hern, meine Seele (soprán)Lobe den Hern, meine Seele (soprano)
    3. Saget es, die ihr erlöst seid (tenor)3. Saget es, die ihr erlöst seid (tenor)
    4. Sagt es, die ihr erlöst seid (zbor)4. Sagt es, die ihr erlöst seid (choir)
    5. Ich harrete des Herrn (soprán, mezzosoprán)5. Ich harrete des Herrn (soprano, mezzosoprano)
    Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn (zbor)Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn (choir)
    6. Stricke des Todes hatten uns umfangen (tenor)6. Stricke des Todes hatten uns umfangen (tenor)
    7. Die Nacht ist vergangen (zbor)7. Die Nacht ist vergangen (zbor)
    8. Nun danket alle Gott (chorál)8. Nun danket alle Gott (chorale)
    9. Drum sing’ ich mit meinem Liede (soprán, tenor)9. Drum sing’ ich mit meinem Liede (soprán, tenor)
    10. Ihr Völker! Bringet her dem Herrn (zbor)10. Ihr Völker! Bringet her dem Herrn (zbor)

  Viac ako dvadsať klavírnych koncertov stihol počas svojho krátkeho života vytvoriť Wolfgang Amadeus Mozart. Väčšina koncertov sa nesie v radostnej durovej tónine, no Koncert č. 24 je jednou z dvoch molových výnimiek a hudobní teoretici o ňom hovoria ako o najlepšom koncerte pre klavír z pera skladateľa. Od vynálezu kníhtlače Johanesom Gutenbergom ubehlo 400 rokov a na oslavu tejto skutočnosti v roku 1840 skomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy Gutenbergovu kantátu a druhú symfóniu, ktorú pre využitie chorálu v záverečnej časti poznáme aj pod názvom Lobgesang (Chválospev).

  Laureátka mnohých súťaží, čínska klaviristka Zhang Zuo je pre svoju elektrizujúcu a vášnivú hru považovaná za jednu z najlepších mladých interpretiek. Vokálni sólisti večera Simona Houda ŠaturováJana Kurucová a Juraj Hollý sa predstavia po boku sympatického českého dirigenta Petra Altrichtra, ktorý je pravidelným hosťom orchestra Slovenská filharmónia. Zborové naštudovanie má tento raz v rukách zbormajster Thomas Lang, ktorý pôsobí vo Viedenskej štátnej opere.


  VideozáznamVideorecording
  AndrejAndrej OsvaldOsvald svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, RenátaRenáta BeličováBeličová réžiavideo producer, MarekMarek PiačekPiaček kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2022A Slovak Philharmonic Production © 2022

  Facebook

  X (Twitter)