Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 1 H 01 MIN ] [ 1 H 01 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
  • Bulletin

   [ Autor textu: Anton Viskup ]

   Začiatkom 12. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie sa koncertný majster Bohdan Warchal rozhodol realizovať svoj zámer založiť komorný orchester. V priebehu mesiaca september 1960 oslovil deväť popredných členov orchestra Slovenská filharmónia, svojich generačných druhov a predostrel im predstavu činnosti a cieľov spoločnej práce.

   Dôkladne premyslený plán Bohdana Warchala vychádzal z presvedčenia, že práca v komornom orchestri je ideálnym prostriedkom na realizovanie hráčskych ambícií každého z oslovených členov. Vyžadovanie perfektného technického zvládnutia študovaných a interpretovaných diel sa výraznou mierou prejavilo vo zvýšení umeleckej kvality hudobníkov. Významným faktorom bola taktiež nevyhnutnosť osvojenia si osobnej disciplíny, ktorej podstatným prvkom bolo zosúladenie individuálnej predstavy o interpretácii diela s predstavami ostatných členov kolektívu.

   Rovnako závažnou bola Bohdanom Warchalom vnímaná potreba obohatenia repertoáru bratislavských koncertov o častejšie uvádzanie diel barokových autorov. Citlivo vnímal fakt, že v prvom desaťročí existencie Slovenskej filharmónie sa s výnimkou uvádzania diel Johanna Sebastiana Bacha (v rokoch 1949 – 1959 uvedeného 27-krát) a Georga Friedricha Händla (v rokoch 1950 – 1959 uvedeného 15-krát) návštevníci mali možnosť oboznámiť s opusmi majstrov 17. a prvej polovice 18. storočia iba sporadicky.

   Od založenia Slovenského komorného orchestra po jeho prvé verejné vystúpenie uplynulo päť mesiacov Bohdanom Warchalom vedených náročných skúšok, v rámci ktorých dôsledne dbal na naplnenie svojich predstáv o výslednej podobe interpretovaných diel.

   Po prvýkrát sa Slovenský komorný orchester predstavil kultúrnej verejnosti na koncerte v Dome osvety Bratislava-Nivy 22. februára 1961 s programom zostaveným z diel Arcangela Corelliho, Georga Friedricha Händla, Henryho Purcella a Benjamina Brittena. Voľba programu zodpovedala cieľom, ktoré si Bohdan Warchal vytýčil. Corelliho a Händlove concerti grossi, stavajúce oproti sebe dve skupiny hudobníkov (concertino pozostávajúce z dvoch huslí a violončela a ripieno, respektíve tutti), boli ideálnymi skladbami poskytujúcimi priestor na predvedenie interpretačného majstrovstva.

   Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8 „Fatto per la Notte di Natale“ (Zhotovené pre Štedrý večer) Arcangela Corelliho vzniklo na objednávku kardinála Pietra Ottoboniho (1667 – 1740), prasynovca Alexandra VIII., ktorý bol hlavou katolíckej cirkvi v rokoch 1689 – 1691. Presná doba vzniku nie je známa, avšak podľa Corelliho písomného záznamu bolo uvedené v roku 1690. V bratislavskej Redute dovtedy zaznelo iba na dvoch koncertoch v rámci festivalu Bratislavská jar (3. a 4. júna 1958), interpretovaných Maďarským komorným orchestrom s umeleckým vedúcim Vilmosom Tátraiom.

   Komplet dvanástich Concerti grossi, op. 6 (HWV 319 – 330) Georg Friedrich Händel vytvoril v priebehu veľmi krátkeho času od 29. septembra do 30. októbra 1739. V programoch Slovenskej filharmónie sa v priebehu 11 koncertných sezón (1949 – 1960) z nich objavil iba zlomok. Orchester Slovenská filharmónia pod taktovkou Tibora Freša uviedol Concerto grosso F dur, op. 6 č. 2. V priebehu ročného pôsobenia (1958) Komorného orchestra Slovenskej filharmónie vedeného Zdeňkom Bílkom zazneli Concerto grosso G dur, op. 6 č. 1 a Concerto grosso B dur, op. 6 č. 7. Händlovo Concerto grosso g mol, op. 6 č. 6, HWV 324 bolo na koncertoch Slovenskej filharmónie do roku 1961 uvedené dovedna päťkrát. Interpretmi boli orchester Slovenská filharmónia s dirigentmi Janom Maria Dobrodinským (1954) a Ľudovítom Rajterom (1959) a Komorný orchester Slovenskej filharmónie pod taktovkou Zdeňka Bílka (1958).

   Druhá polovica programu zostavená z diel Henryho Purcella a Benjamina Brittena bola z hľadiska dovtedajšej programovej ponuky Slovenskej filharmónie inovatívna. Z tvorby Henryho Purcella sa filharmonické publikum malo možnosť oboznámiť iba so Suitou pre sláčikový orchester G dur, Z. 770 v podaní Komorného orchestra Slovenskej filharmónie, vedeného Zdeňkom Bílkom (1958). Bohdan Warchal do programu prvého koncertu zaradil Purcellovu Suitu Abdelazer, Z. 570, pôvodne scénickú hudbu skomponovanú v poslednom roku skladateľovho života (v lete 1695) pri príležitosti opätovného uvedenia divadelnej hry anglickej dramatičky Aphry Behnovej (1640 – 1689) z roku 1676. Samotná hra upadla do zabudnutia, avšak Purcellova suita je dodnes frekventovane uvádzaným dielom. Najznámejšou časťou Purcellovho opusu je Rondeau, ktorého tému použil Benjamin Britten vo svojom Sprievodcovi mladého človeka orchestrom.

   Azda aj táto skutočnosť bola jedným z motívov k zaradeniu Simple Symphony, op. 4 (Prostá symfónia) Benjamina Brittena pre sláčikový orchester ako záverečnej skladby programu. Dielo vzišlo z pera dvadsaťročného skladateľa v rozpätí decembra 1933 až februára 1934. Na základe Brittenovej poznámky v partitúre vieme, že sa autor rozhodol spracovať tematický materiál z obdobia prvých pokusov o vlastnú tvorbu, datujúceho sa do rozpätia rokov 1923 – 1926. Úvodná časť Boisterous Bourrée (Bujaré bourrée) spracováva témy zo Suity pre klavír č. 1 E dur (1925) a piesne A Country Dance (1923), zhudobňujúcej text Alfreda Tennysona (1809 – 1892). Je vystavaná na protiklade dvoch kontrastných tém, hravej a lyrickej. Playful Pizzicato (Hravé pizzicato) vychádza zo Scherza pre klavír (1924) a piesne The Road-Song of the Bandar-Log na text Rudyarda Kiplinga (1865 – 1936) taktiež z roku 1923. V tretej časti Sentimental Sarabande (Sentimentálna sarabanda) využil témy zo Suity pre klavír č. 3 (1925) a Valčíku pre klavír (1923). V záverečnom Frolicsome Finale (Roztopašné finále) spracoval materiál zo Sonáty pre klavír č. 9 (1926).

   Program úvodného verejného vystúpenia bol zopakovaný aj na v poradí druhom koncerte, umeleckým vedúcim a členmi orchestra vnímaným ako faktická premiéra v Moyzesovej sieni 11. apríla 1961. Bez zmeny zaznel na abonentných koncertoch Slovenskej filharmónie 19. a 20. októbra 1961 a taktiež na prvom zahraničnom turné Slovenského komorného orchestra v Taliansku v decembri 1961 a následne na koncertoch v Rakúsku (júl 1962) a Belgicku (november 1962). Každá zo skladieb obsiahnutých na prvom koncerte Slovenského komorného orchestra sa stala súčasťou kmeňového repertoáru a bola často reprízovaná. Rekordný počet uvedení v priebehu šiestich dekád činnosti Slovenského komorného orchestra vykazuje Brittenova Simple Symphony, ktorá okrem frekventovaného uvádzania na koncertoch v Bratislave a na Slovensku zaznela na pódiách viacerých kultúrnych metropol, ako Praha, Viedeň, Mníchov, Brusel, Londýn, Madrid, Moskva, Peking, Los Angeles, Rio de Janeiro, Mexiko a Sydney.

   Anton Viskup

   –––––
   Bibliografický údaj: VISKUP, Anton: Text ku koncertu 28. 2. 2021, in: Slovenská filharmónia, Cyklus SKO, 72. koncertná sezóna, Bratislava, Slovenská filharmónia 2021

  • Životopisy

   EWALD DANEL

   študoval hru na husliach a dirigovanie na ostravskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval dirigentský kurz u Karla Österreichera, kurz zborového dirigovania u Jana Wierszyłowského a doktorandské štúdium u Bohdana Warchala. Po ukončení štúdia dva roky pôsobil ako koncertný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie. V roku 2001 prevzal po Bohdanovi Warchalovi post umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra.

   Ako sólista a dirigent sa predstavil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy i zámoria (Japonsko, Kórea, Egypt, Panama, Brazília, USA). Dlhodobá spolupráca ho spája s Orquestra Sinfonica Municipal São Paulo, Hiroshima Symphony Orchestra, Akita Chamber Orchestra, Tokyo Harmonia Chamber Orchestra, hosťovsky vystupoval s orchestrami Klang Verwaltung München, Orchestra Ensemble Kanazawa, Nagoya Philharmonic Orchestra, Osaka Symphoniker, Sakata Philharmony, orchestrom PKF – Prague Philharmonia, Orquesta Filarmónica de Málaga, Janáčkovou filharmóniou Ostrava a i. V Hiroshima Symphony Orchestra bol v rokoch 2008 – 2014 hlavným hosťujúcim dirigentom.

   Okrem dirigentských a sólistických aktivít s orchestrami a účinkovaním v sólových recitáloch má umelec bohaté skúsenosti aj v oblasti komornej hry, ktoré získal predovšetkým ako primárius Slovenského kvarteta od r. 1986, od r. 1987 ako spoluzakladateľ Slovenského klavírneho tria. Stál pri zrode Kubínovho kvarteta (na violovom poste) a niekoľko rokov hral tiež v súbore Musica aeterna. V rokoch 1992 – 1996 pôsobil ako umelecký vedúci komorného orchestra mesta Bratislavy Cappella Istropolitana. Umelec sa spolupodieľa na rôznych projektoch v komorných ansámbloch doma i v zahraničí. V roku 2012 mu bola udelená Cena Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha. Získal tiež cenu Cieszynit Uznania 2019 za mimoriadnu reprezentáciu regiónu Tešínskeho Sliezska v zahraničí.

   Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1987 – 1998 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch 1999 – 2003 a 2007 – 2009 bol hosťujúcim profesorom na Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music v Nagoyi v Japonsku. V r. 2001 viedol interpretačné majstrovské kurzy pre profesionálnych orchestrálnych hráčov na Affinis Music Festivale v Japonsku. V súčasnosti je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

   Ako umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra uskutočňuje mnohé zaujímavé projekty, pre slovenské publikum objavuje doposiaľ neuvedené diela svetovej hudobnej literatúry, významnou mierou sa podieľa na uvádzaní nových diel slovenských autorov. Inicioval cyklus koncertov v chrámoch a tiež koncerty pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2004, stého výročia úmrtia Antonína Dvořáka, opakovane uvádza jeho Biblické piesne v zborovom unisone ako projekt otvorený pre široký okruh záujemcov, napr. na festivale Pohoda 2018 za účasti vyše 250 spevákov. Cielená dlhodobá spolupráca s rôznymi cirkevnými a amatérskymi speváckymi zbormi a hudobnými súbormi v role dirigenta, organizátora i autora duchovnej hudby je významnou súčasťou jeho umeleckých aktivít.


   SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

   vznikol na jeseň roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930 – 2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. V roku 2001 prevzal vedenie orchestra Ewald Danel.

   Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí, orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé koncertné projekty. Po prvýkrát na Slovensku predniesol na jednom koncerte kompletné Bachove Orchestrálne suity a Brandenburské koncerty. Postupne uviedol všetky concerti grossi G. F. Händla, A. Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého F. Mendelssohna Bartholdyho, opakovane uviedol Händlovo oratórium Mesiáš. Pre slovenské publikum objavil mnohé, doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela „Osem ročných období“ A. Vivaldiho a A. Piazzollu, vo vlastnom aranžmáne viackrát uviedol piesne J. Ježka. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od roku 2001 premiéroval viac ako šesťdesiat skladieb.

   Mimoriadnymi koncertmi si orchester pravidelne pripomína nielen významné výročia jubilujúcich skladateľov a hudobných osobností, ale každoročne organizovaným slávnostným koncertom Hommage a Bohdal Warchal i výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudobnú scénu. V rámci koncertného cyklu Hudba v chrámoch dlhodobou umeleckou spoluprácou podporuje prácu neprofesionálnych zborov. Spolupráca so zbormi sa medzičasom rozšírila i do úspešnej kooperácie s neprofesionálnymi komornými orchestrami a v posledných rokoch sa realizuje v celoslovenskom meradle.

   Z ďalšej pozoruhodnej koncertnej činnosti je dôležité spomenúť, že orchester už niekoľko rokov pokračuje v takmer dvestoročnej bratislavskej tradícii uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Dóme sv. Martina na Kvetnú nedeľu; pokračuje tiež v pravidelnom uvádzaní Koncertov bez bariér pre ľudí so zdravotným znevýhodnením; spolupracuje s významnými slovenskými, či zahraničnými sólistami. Okrem toho sa každoročne venuje príprave a realizácii koncertov pre deti a mládež v pravidelných koncertných cykloch Slovenskej filharmónie a v spolupráci s Detskou univerzitou v Bratislave. V marci 2019 premiéroval SKO spolu s Jurajom Kukurom hudobno-dramatické predstavenie „Biblia“ v Divadle Aréna, ktoré uvádzajú aj na rôznych festivaloch na Slovensku a v Českej republike.

   V nedávnom období SKO koncertoval v Japonsku, Južnej Kórei, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Švajčiarsku a Českej republike. Na zahraničných a domácich pódiách sa orchester predstaví aj v jubilejnej sezóne.


  Páči sa Likes 0

  Slávnostný koncert k 60. výročiu založenia SKO

  Nedeľa 28. 2. 2021, 16.00 hSunday, February 28, 2021, 4.00 PM
  Cyklus SKO – Slovenský komorný orchester
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
  SKO serie – Slovak Chamber Orchestra Concerts
  Concert Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Arcangelo Corelli (1653–1713)
    Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8 „ Vianočné“ Concerto grosso in G Minor, Op. 6 No. 8 “Fatto per la notte di Natale”
    Vivace. GraveVivace. Grave
    AllegroAllegro
    Adagio. Allegro. AdagioAdagio. Allegro. Adagio
    VivaceVivace
    Allegro.Allegro.
    Pastorale ad libitum: LargoPastorale ad libitum: Largo
  Georg Friedrich Händel (1685–1759)
    Concerto grosso g mol, op. 6, č. 6, HWV 324 Concerto Grosso in G minor, Op.6, No.6, HWV 324
    Largo affettuosoLargo affettuoso
    A tempo giustoA tempo giusto
    Musette. LarghettoMusette. Larghetto
    AllegroAllegro
    AllegroAllegro
  Henry Purcell (1659–1695)
    Abdelazer, suita, Z. 570 Abdelazer Suite, Z. 570
    Ouverture Ouverture
    Rondeau Rondeau
    Air Air
    Air Air
    Minuet Minuet
    Air Air
    Jig Jig
    Hornpipe Hornpipe
    Air Air
  Benjamin Britten (1913–1976)
    Simple Symphony, op. 4 Simple Symphony, Op. 4
    Boisterous BourréeBoisterous Bourrée
    Playful PizzicatoPlayful Pizzicato
    Sentimental SarabandeSentimental Sarabande
    Frolicsome FinaleFrolicsome Finale

  Na Slávnostnom koncerte k 60. výročiu založenia SKO zaznejú rovnaké diela, aké orchester interpretoval na svojom prvom koncerte vo februári 1961. Voľba programu zodpovedala cieľom, ktoré si vtedajší umelecký vedúci Bohdan Warchal vytýčil. Concerti grossi Arcangela Corelliho a Georga Friedricha Händla, stavajúce oproti sebe dve skupiny hudobníkov (concertino pozostávajúce z dvoch huslí a violončela a ripieno, respektíve tutti), boli ideálnymi skladbami poskytujúcimi priestor na predvedenie interpretačného majstrovstva jednotlivých hráčov i orchestra ako celku. Druhá polovica programu zostavená z diel Henryho Purcella a Benjamina Brittena bola z hľadiska dovtedajšej programovej ponuky Slovenskej filharmónie inovatívna. V súčasnosti patria obe diela – Purcellova Suita Abdelazer, Z. 570 i Brittenova Simple Symphony – k frekventovane uvádzaným dielam ako v interpretácii SKO, tak i mnohých súborov po celom svete.

  Huslista a dirigent Ewald Danel pôsobí na poste umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra už od roku 2001. Stal sa nástupcom Bohdana Warchala, zakladateľa orchestra. SKO sa významnou mierou podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby.


  VideozáznamVideorecording
  VašoVašo Frkal ml.Frkal jr. svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, AndrejAndrej OsvaldOsvald kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2021A Slovak Philharmonic Production © 2021
 • Facebook

  X (Twitter)