Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

movie [ 0 H 47 MIN ] [ 0 H 47 MIN ] sd

  PlayPrehrať
00:00
00:00
 • None / Žiadne
 • English
 • Slovenčina
  • Bulletin

   [ Autor textu: Jana Zelenková ]

   Jeden z farizejov Ježiša pozval, aby s ním jedol. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si. V tom meste žila istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že Ježiš stoluje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Bozkávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý Ježiša pozval, povedal si: „Keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka, vedel by, že je to hriešnica“. Ježiš mu povedal: „Šimon, chcem ti niečo povedať“. On mu odpovedal: „Učiteľ, povedz“. „Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ „Myslím si“, odpovedal Šimon, „že ten, ktorému odpustil viac“. Ježiš odpovedal: „Správne si povedal“. Nato sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si ma, ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi bozkávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje.“ A jej povedal: „Odpúšťajú sa ti hriechy“. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“

   Evanjelium podľa Lukáša 7, 36 – 50

   Biblický príbeh z Lukášovho evanjelia o hriešnici inšpiroval mnohých literátov, maliarov i skladateľov. Jedným z nich bol aj benátsky skladateľ a violončelista Antonio Caldara. Hoci bol vo svojej dobe veľmi uznávaným skladateľom, ktorý skomponoval okolo tritisíc diel, možno povedať, že v súčasnosti sa záujem o jeho osobu a tvorbu pohybuje na okraji hudobného bádania. Ako syn huslistu mal k hudbe blízko od útleho veku a už ako sedemnásťročný sa stal členom cechu Signori musici di Santa Cecilia. Pomerne skoro sa skladateľsky udomácnil vo všetkých hlavných hudobných formách neskorého baroka od triovej sonáty, cez kantátu až po operu a oratórium. V roku 1707 prišiel Caldara do Ríma, kde mal možnosť spoznať tvorbu najlepších skladateľov svojej doby – Corelliho, Pasquiniho, oboch Scarlattiovcov i diela mladého Händla. V roku 1709 nastúpil do služieb k azda najštedrejšiemu rímskemu mecenášovi umenia, princovi Francescovi Ruspolimu, na post maestro di capella, ktorý prevzal po Händlovi. Počas tohto plodného sedemročného obdobia jeho hudobná kariéra prekvitala ako nikdy predtým. Okrem dvoch stoviek kantát, napísaných pre nedeľné ranné conversazioni v Palazzo Bonelli, stojí za zmienku najmä jeho deväť oratórií, ktoré Ruspoli každoročne uvádzal počas pôstneho obdobia. Caldara sa súčasne snažil o budovanie dobrých vzťahov s Habsburgovcami a Karolom VI., ktorému posielal svoje diela v nádeji, že získa prestížne miesto kapelníka na viedenskom dvore. Keď napokon získal pozíciu viedenského vicekapelmajstra, nové pracovné povinnosti pozmenili smerovanie jeho skladateľských aktivít. Komponoval opery, oratóriá pre dvorné pôstne obrady, aj hudbu k bohoslužbám, intímne motetá i veľkolepé omše. Mal k dispozícii množstvo skvelých inštrumentalistov a spevákov, ako aj neustály obdiv cisára Karola VI., ktorý ho považoval za svojho najlepšieho skladateľa. Caldarova viedenská hudobná produkcia zatienila všetkých jeho súčasníkov na dvore, vrátane známeho rakúskeho skladateľa Johanna Josepha Fuxa, ktorý sa do dejín hudby zapísal aj významným dielom Gradus ad Parnassum (1725). Táto kniha o umení kontrapunktu sa stala zdrojom dôležitých kompozičných poznatkov pre skladateľov 18. i 19. storočia, výnimkou nebol ani W. A. Mozart či L. van Beethoven. Caldara dostával za množstvo skomponovanej hudby aj štedré finančné ohodnotenie; jeho ročný plat 1600 florinov bol po roku zvýšený na 2500 florinov. Od roku 1729 až na ohromujúcich 3900 florinov (približne 80 500 €), čo bolo o 800 florinov viac než plat kapelmajstra Fuxa. Život na dvore na neho kládol nemalé pracovné nároky, čo ho vyčerpávalo po umeleckej aj fyzickej stránke. Jeho kompozície vznikali pod neustálym tlakom a časom sa nevyhli určitému stereotypu a rutine. Caldara sa vyhýbal preberaniu hudobných nápadov z vlastných skladieb a taktiež nehľadal inšpiráciu v hudbe iných skladateľov. Zomrel 28. decembra 1736 na žltačku a horúčku, ktorá mohla súvisieť aj s jeho fyzickým i psychickým vyčerpaním. Smrťou Karola VI. (1740) a J. J. Fuxa (1741) sa ukončila jedna z významných epoch umeleckého života na viedenskom dvore. Caldarove opery rýchlo upadli do zabudnutia, avšak jeho oratóriá sa dnes tešia svojej renesancii.

   Oratórium od svojho vzniku v období protireformácie prešlo zaujímavým vývojom a v dejinách hudby malo mnoho tvárí. Názov (oratorio – modlitebňa) prevzalo od miesta, kam sa chodieval modliť veriaci ľud. Tento prevažne nescénický protipól opery bol obľúbený najmä v čase pôstneho obdobia, kedy cirkev neschvaľovala uvádzanie opier v divadlách. Skladatelia využívali predovšetkým námety z biblie. Jednotiacim prvkom bola postava rozprávača (nazývaná aj testo alebo historicus), ktorá opisovala udalosti a konanie postáv v rámci recitatívu. Árie, duetá, ansámblové i zborové čísla predstavovali afektové vyvrcholenie recitatívu a po zastavenie deja s cieľom zvýrazniť interpretovaný text. Pre oslovenie čo najširšieho laického publika sa nepoužívali len texty v latinskom jazyku (oratorio latino), ale postupne aj voľne prebásnené texty v taliančine (oratorio volgare) i iných jazykoch. Medzi oratorio volgare môžeme zaradiť aj Caldarove oratórium Magdaléna pri nohách Krista. V čase jeho vzniku (okolo roku 1698) sa tento žáner vyvíjal už šesťdesiat rokov. V Caldarovej tvorbe je tretím z vyše 40 oratórií.

   Dielo s rovnakým názvom skomponoval aj Giovanni Bononcini už v roku 1690. Obaja autori si vybrali libreto Lodovica Forniho, ktorý tento biblický námet spracoval netradičným spôsobom. Namiesto obvyklej oratoriálnej postavy rozprávača si Forni ako dve hlavné alegorické, nebiblické postavy vybral Lásku pozemskú a Lásku nebeskú. Dialógy týchto dvoch postáv v recitatívoch a vyjadrenie ich emócií v áriách sú zamerané na získanie si Magdalény „na svoju stranu“. Úryvok z Lukášovho evanjelia, uvedený v úvode textu, nám predstavuje tri postavy: Ježiša ako hosťa v dome farizeja Šimona a kajúcu hriešnicu, ktorej meno ani identita však v Písme nie je bližšie definovaná. Postavu Marty, sestru Lazára, ktorého Ježiš vzkriesil, nachádzame v Jánovom evanjeliu. V stati, ktorou sa libretista pravdepodobne inšpiroval, sa spomína Mária z Betánie, mažúca Ježišove nohy vzácnym nardovým olejom. V priebehu dejín došlo k chybnému pričleneniu týchto dvoch udalostí jednej postave s menom a označením pôvodu („priezviskom“) Mária z Magdaly, resp. Mária Magdaléna. Umné „vykorčuľovanie“ z týchto teologických kontroverzností môžeme postrehnúť už v samotnom názve oratória, ktoré hovorí o Magdaléne, nie o Márii. Preto dielo môžeme zaradiť medzi skladby inšpirované biblickým textom, nie citujúce konkrétne pasáže z Písma (ako napríklad Händlov Mesiáš).

   Boj duše a tela, chvíľkových svetských pokušení a večných nebeských cností patrí k vykresleniu postavy Magdalény ľutujúcej svoje doterajšie konanie, ktorú priťahuje láskavosť a dobrotivosť Učiteľa. Farizej Šimon ako predstaviteľ jednej z náboženských skupín, lipnúci na zachovávaní Mojžišovho zákona a prinášaní obety v chráme, je protipólom Krista, ktorý „neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť“ (porovnaj Matúš 5, 17). Ježiš porovnáva správanie Šimona a hriešnice a poukazuje na mieru odpustenia a lásky. Dvojice protichodných postáv, Láska pozemská verzus Láska nebeská, Farizej verzus Kristus, dopĺňa o ženské postavy Magdalénu a Martu. Marta podporuje hlavnú protagonistku v obrátení, povzbudzuje ju k zanechaniu hriešneho života a ku konaniu dobra. Šestica sólistov, iba jeden duet a jedno ariózo v celom dvojhodinovom oratóriu, či komorné inštrumentálne obsadenie je ukážkou Caldarovho úsporného prístupu. „Benátska“ päťhlasná sláčiková sadzba (dvoje huslí, dve violy, bas) v sinfoniách a ritorneloch oživuje recitatívy sprevádzané výlučne bassom continuom. Medzi 33 áriami, ktorým už tradične predchádzajú recitatívy, nachádzame kratšie introspektívne árie pre sólistu a continuo, akou je napríklad ária Magdalény Voglio piangere i virtuóznejšie a rozsiahlejšie ako ária Lásky pozemskej Fin che danzan.

   Pre vykreslenie spievaného textu a vystihnutie afektu Caldara využíva rozličné hudobné figúry ako klesajúci ostinátny postup v base evokujúci upadanie do snov v Dormi o cara, či passacagliový bas v Spera, consolati. Caldara vo svojich dielach často preferuje zvuk violončela v obligátnej úlohe. Krásnym príkladom je meditácia Magdalény o márnivosti Pompe inutili s violončelovým sólom. Rytmom v árii In lagrime stemprato sa pokúša zhmotniť slzy kajúcej sa ženy. Smejúce sa nebo i nárek duše nachádzame v tónoch Kristovej árie Ride il ciel. Víťazstvo nebeskej lásky v tomto diele je synonymom veľkonočného víťazstva, ktoré si môžeme vychutnať v tónoch Caldarovej hudby.

   Jana Zelenková

   –––––
   Bibliografický údaj: ZELENKOVÁ, Jana: Text ku koncertu 16. 4. 2019, in: Slovenská filharmónia. Cyklus Stará hudba, Cyklus SH, 70. koncertná sezóna, Bratislava, Slovenská filharmónia 2019.

  • Libreto

   Prima parte / Prvá časť

   Sinfonia

   Sinfonia
   

   AMOR TERRENO
   Dormi, o cara, e formi il sonno,
   per far grati i tuoi riposi,
   mille idee d’amico piacer.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Spi, ó, drahá nech spánok vytvorí
   na spríjemnenie tvojho odpočinku
   tisícky myšlienok milého pôžitku.
   

   AMOR CELESTE
   Del sonno lusinghiero,
   sù, si turbi gl’inganni!

   LÁSKA NEBESKÁ
   Hore sa! Spánku omamného
   nech prerušia sa preludy!
   

   AMOR TERRENO
   Come così importuno tu qui t’involi
   a disturbar costei
   ch’è già del regno mio l’onor primiero?

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Ako to, že sa tu tak bezočivo vznášaš,
   aby si rušil tú,
   ktorá je už dávno najväčšou ozdobou mojej ríše?
   

   AMOR CELESTE
   Non sempre involta l’alma
   in tenebrosi orrori
   deve l’orme calcare,
   ch’hanno per meta il precipizio annesso.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Nemusí navždy, duša zahalená
   do temných hrôz,
   nasledovať tie stopy krokov,
   ktoré majú k svojmu cieľu pričlenenú priepasť.
   

   La ragione, s’un’alma conseglia,
   nel seno risveglia
   un nobile ardir.
   E lusinga fallace d’Amore
   non può di gran core
   lo spirto sopir.

   Rozum, ak duša radí,
   zobúdza v hrudi
   ušľachtilú odvahu.
   A márne lichôtky lásky
   nemôžu veľkého srdca
   dušu utíšiť.
   

   Così sciolta da’ lacci de’ suoi error,
   che la tenean già stretta,
   del piacer lusinghier il vezzo infido
   fuggirà Maddalena.

   Preto oslobodená z pút osídiel svojich hriechov,
   čo predtým ju v tesnom držali v zovretí,
   zo zradného pôvabu chlípnej rozkoše
   Magdaléna unikne.
   

   AMOR TERRENO
   Io me ne rido. Non cantinsi i trionfi
   prima della vittoria:
   hai nemico possente.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Toto ma rozosmialo.
   Netreba však ešte oslavovať víťazstvo:
   máš mocného nepriateľa.
   

   AMOR CELESTE
   Ma’l tuo valor sta negl’orror del senso.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Ale tvoja hodnota spočíva v ohavnosti zmyslov.
   

   AMOR TERRENO
   Sù dunque alla pugna!

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Tak teda do boja!
   

   A DUE
   E di costei sia campidoglio il core.

   OBAJA
   A jej srdce bude bojovým poľom.
   

   AMOR CELESTE
   Alle vittorie del celeste Amore.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Na víťazstvo nebeskej lásky.
   

   AMOR TERRENO
   Alle vittorie del terreno Amore.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Na víťazstvo pozemskej lásky.
   

   MADDALENA
   Oimè, troppo importuno,
   chi mi turba i riposi?
   Dunque ancor, mentre al sonno in braccio sono,
   all’acerbe mie pene
   tregua almen se non pace
   trovar mai non potrò?
   E per qual legge, oh Dio,
   a si barbara guerra
   sempre aperto steccato è’l petto mio?
   Da sì fiera battaglia, la ragione agitata?
   Par che due Maddalene sian dentro questo petto,
   e in un voler doppio voler ristretto.
   Vorrei seguir la strada
   che di luce non finta illustra’l raggio,
   ma’l piacer mi piace, benchè fugace
   a gl’occhi scopra il lampo.
   Così lo stesso oggetto,
   or amando or fuggendo,
   tanto l’alma si turba,
   ch’al mio tormento fiero
   ogni breve conforto ancor dispera.

   MAGDALÉNA
   Ach, aká to prílišná otrava,
   kto mi to ruší môj odpočinok?
   Nuž teda, to ani kým som v objatí spánku,
   tak na moje trpké utrpenia
   aspoň odpočinok, ak už nie pokoj,
   nemôžem nájsť?
   A podľa akého práva, ó, Bože,
   pre takúto barbarskú vojnu
   je stále otvorenou ohradou moje srdce?
   A z takých ukrutných zápasov je znepokojená moja myseľ?
   Zdá sa, že dve Magdalény sú vo vnútri tohto srdca
   a v jednu vôľu zovreté dvojaké protichodné vôle.
   Rada by som chcela nasledovať cestu,
   na ktorú nesvietia lúče falošného svetla,
   avšak rozkoš mám rada, hoci v pominuteľných
   zábleskoch sa očiam odhaľuje.
   Preto ten istý predmet,
   raz milujúc a raz sa ho strániac,
   natoľko znepokojuje moju dušu,
   že na moje kruté muky
   ešte v každú prchavú útechu nedúfa.
   

   In un bivio è il mio volere
   di seguir il mondo o il cielo.
   Un sentier colmo è di rose,
   ha le vie l’altro spinose;
   una ha i fior, l’altro lo stelo.

   Na rázcestí je moja vôľa,
   aby nasledovala svet alebo nebo.
   Jeden chodník je plný ruží,
   ďalší má tŕnisté cesty;
   jeden má kvet, druhý stonku.
   

   AMOR CELESTE
   Maddalena, nel cielo fissa lo sguardo,
   e mirerai che fabbra
   tu sei del tuo destino.
   Deh, parta de te lungi
   ogn’altro amor fuor che l’Amor Celeste, e proverai, a Dio resa costante,
   che Fato alcun non ferma
   l’angoscie tue con chiodo di diamante.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Magdaléna, k nebu upri svoj pohľad
   a uvidíš, že si si strojcom
   svojho vlastného osudu.
   Ach, nech ide ďaleko od teba
   každá iná láska než láska nebeská
   a okúsiš, súc verná Bohu,
   že žiaden osud nezatlčie
   tvoje muky klincom tvrdým sťa diamant.
   

   Spera, consolati,
   che fato alcuno forza non hà.
   Sovra le stelle,
   benchè rubelle,
   ogni saggio possanza avrà.

   Maj nádej a uteš sa,
   lebo žiaden osud nemá silu.
   Nad hviezdami,
   hoc aj vzpurnými,
   bude mať moc každý mudrc.
   

   AMOR TERRENO
   Troppo dura è la legge
   che, per donarti pace,
   ti comanda il pugnar contro te stessa;
   sarà lunga la pugna
   e’l fine incerto. Vivi, sù, quella vita
   di cui mai non passò momento alcuno,
   che segnato non fosse
   con bianca pietra da piacere amico.
   Segui quel che ti piace,
   che mai non potrai godere,
   se non sarai de’ genii tuoi seguace.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Príliš prísny je zákon,
   ktorý len preto, aby ti daroval pokoj,
   ti káže bojovať proti sebe samému;
   dlhá bude taká bitka
   a jej koniec neistý. Ži tento život,
   ktorého žiaden uplynulý moment
   nebol nikdy poznačený
   bielym kameňom príjemnej rozkoše.
   Nasleduj to, čo sa ti páči,
   lebo nikdy sa nebudeš môcť tešiť,
   ak nebudeš nasledovať svoje danosti.
   

   Fin che danzan le grazie sul viso
   avveza ti a ridere, impara a goder.
   Verrà l’etade algente che repente
   darà bando al bel piacer.

   Kým tancujú pôvaby na tvojej tvári,
   navykni si smiať sa a nauč sa tešiť.
   Raz príde chladná staroba, ktorá náhle
   ukončí ušľachtilé rozkoše.
   

   MADDALENA
   Omai spezza quel nodo,
   che benché sembri caro,
   è pur catena.
   Non più vivi rubella
   a quella mente eterna,
   che tante in tuo favor grazie diffonde.
   Questi son pur que’ giorni
   in cui del Nazaren gl’alti portenti
   danno a prò de’ mortal volo alla fama.

   MAGDALÉNA
   V tejto chvíli treba pretrhnúť puto,
   ktoré, hoci zdá sa byť aj príjemným,
   je stále len reťazou.
   Už viac neži vzdorom
   voči tomu večnému duchu,
   čo mnoho milostí v tvoj prospech vyžaruje.
   To sú vskutku tie dni,
   počas ktorých veľké zázraky Nazaretského
   udelia v prospech smrteľníkov krídla jeho sláve.
   

   Tu là corri, e al suo piede,
   mesta de ’ tuoi deliri,
   offran lagrime gl’occhi e’l cor sospiri.

   Uháňaj tam a pri jeho nohách
   nech si zronená z tvojho blúznenia,
   núkajúc mu slzy svojich očí a vzdychy svojho srdca.
   

   Pompe inutili,
   che il fasto animate,
   non sperate
   di dar più tormento al cor.
   Ite a terra
   vili immagini d’error.

   Vy, márne slávy,
   čo oživujete veľkoleposť,
   nedúfajte,
   že budete viacej trápiť moje srdce.
   Padnite na zem,
   vy, ničomné podoby hriechu.
   

   E voi, dorati crini,
   tempo fu, cari ceppi ed aurei lacci,
   senza culto ora sparsi restate
   all’aura in preda,
   e di fausta cometa
   lampo per mè prendendo,
   presagiscano omai vostri splendori
   i funerali a miei lascivi amori.

   A vy, zlatisté lokne, bývali časy,
   kedy ste boli drahými okovami a zlatými slučkami,
   no teraz ostanete rozpustené bez úcty,
   vydané napospas vánku,
   a šťastnej kométy
   záblesk si pre mňa budete brať,
   nech vaša oslnivosť teraz predpovedá
   pohreb mojim necudným vášňam.
   

   AMOR TERRENO
   Maddalena, che fai? Che risolvesti?
   Merta una [scelta] sì grande
   più maturi consigli;
   ti sovvenga che gl’anni tuoi più belli
   spenderai fra sciagure,
   che dell’età la vaga primavera
   da turbini improvvisi
   sfrondata ammirerai.
   E così poco stimi il tuo brio,
   le tue bellezze?
   Sono queste dono del cielo,
   e tu le sprezzi?
   Torna in te stessa, e con gl’amori ai vezzi.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Magdaléna, čo urobíš? Ako si sa rozhodla?
   Také veľké rozhodnutie si zaslúži
   zrelšie rady;
   Pamätaj, že tvoje najkrajšie roky
   prežiješ uprostred pohrôm,
   a pôvabnú jar svojho žitia
   v nečakaných víchriciach
   zbavenú lístia budeš sledovať.
   Tak málo si ceníš svoju ohnivosť
   a svoje pôvaby?
   Ony sú darom nebies
   a ty nimi pohŕdaš?
   Spamätaj sa a vráť sa k pôvabom lásky.
   

   AMOR CELESTE
   Le terrene lusinghe,
   Maddalena, conosci.
   Il mondo ti promette
   momentanei diletti;
   fuggiran come suole
   l’ombra cader all’apparir de sole.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Pozemské pokušenia,
   Magdaléna, tie poznáš.
   Svet ti prisľúbi
   chvíľkové rozkoše;
   no zmiznú tak ako každý
   tieň zmizne, keď objaví sa slnko.
   

   AMOR TERRENO
   Son promesse fallaci.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   To sú falošné sľuby.
   

   AMOR CELESTE
   Il ciel giammai non mente.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Nebo nikdy neklame.
   

   AMOR TERRENO
   Son speranze bugiarde,
   tanto ingannevol più, quanto più tarde.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   To sú lživé nádeje,
   o to klamlivejšie, o čo vzdialenejšie.
   

   AMOR CELESTE
   Son del mondo i diletti
   momentanei splendori;
   eterni son del vero Dio gl’amori.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Tie rozkoše sveta
   sú chvíľkovým leskom;
   večnými sú ľúbosti pravého Boha.
   

   MADDALENA
   In sì fiera procella,
   anima mia dubbiosa, e che risolvi?

   MAGDALÉNA
   Moja pochybujúca duša v takej divokej búrke,
   ako sa len rozhodneš?
   

   AMOR TERRENO
   Oh come bello è il mondo!

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Ach, aký krásny je svet!
   

   AMOR CELESTE
   Eterno é il cielo.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Nebo je večné.
   

   AMOR TERRENO
   Qui si gode …

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Tu sa veselí …
   

   AMOR CELESTE
   … a momenti …

   LÁSKA NEBESKÁ
   … len na okamih …
   

   AMOR TERRENO
   E’ sicuro il goder.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Užívanie si je istota.
   

   AMOR CELESTE
   La pena è certa.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Bolesť je nevyhnutná.
   

   AMOR TERRENO
   Sono vili i timori.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Ustráchanci sú zbabelí.
   

   AMOR CELESTE
   Padre sei degl’errori!

   LÁSKA NEBESKÁ
   Si otcom hriechov!
   

   AMOR TERRENO
   Il sentier ch’ora tu prendi
   lastricato è sol di pene.
   Qui s’incontran sassi orrendi
   e s’inciampa in frà catene.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Cesta, ktorú si teraz vyberieš,
   je vydláždená iba bolesťou.
   Tu sa nachádzajú desivé skaly
   a potkýna sa o reťaze.
   

   AMOR CELESTE
   Nella via del Paradiso
   v’è la meta dei contenti.
   Dio si gode a viso a viso,
   son sbanditi ivi i tormenti.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Cesta do neba,
   hľa, ťa uspokojí.
   Potešíš sa pohľadom do Božej tváre,
   tam vyhnané sú utrpenia.
   

   MADDALENA
   Maddalena, coraggio!
   Ho già risolto. La ragion,
   ch’ogni velo d’apparenze bugiarde
   di cui si veste, ora ritoglie al falso,
   ascolta tu più saggia.
   E cauto dal mortale fascino
   del piacer l’arbitrio sciolto,
   meglio risolva, al vero ben rivolto.

   MAGDALÉNA
   Magdaléna, odvahu!
   Už som sa rozhodla. Rozum,
   čo každý závoj klamlivého vzhľadu,
   do ktorého sa šatí falošnosť, teraz odníme,
   ten treba uvážlivejšie počúvať.
   A oslobodený od smrteľného pôvabu
   rozkoše, rozvážna slobodná vôľa sa lepšie
   rozhodne, keď sa k pravde obráti.
   

   Diletti non più vanto
   vi darete di trarmi in catena.
   Il vostro incanto
   porge al sen troppo rigida pena.

   Rozkoše, vy sa už viac nebudete
   chvastať tým, že ma ťaháte do vašich okov.
   Vaše čaro
   kladie na moju hruď príliš krutý trest.
   

   MARTA
   È Cristo il vero tempio,
   e vero Nume;
   vittima offrir non puoi
   più degna del tuo errore,
   che un alma afflitta,
   ed un pentito core.

   MARTA
   To Kristus je pravým chrámom,
   a pravým Bohom,
   nemôžeš ponúknuť dôstojnejšiu
   obetu svojho hriechu
   než skľúčenú dušu
   a kajúcne srdce.
   

   Vattene, corri, vola,
   segui il raggio divin
   ch’appare in ciel.
   Ti consola,
   è Cristo il tuo destin
   sempre fedel.

   Zmizni! Bež! Leť!
   Nasleduj božský lúč
   čo zjavil sa na nebi.
   Nech ťa uteší,
   že Kristus, ktorý je tvojim osudom,
   je ti vždy verný.
   

   AMOR CELESTE
   A tuo dispetto, Amor Terreno,
   fia Maddalena pentita.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Napriek tebe, Pozemská láska,
   sa Magdaléna bude kajať.
   

   AMOR TERRENO
   Eh, che il senso rubelle
   è un campion troppo forte,
   già m’accingo alla pugna
   ed aspra e dura.

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Ach, vzpurný cit
   je príliš mocný protivník,
   už sa pripravujem na boj,
   ktorý bude ostrý a tvrdý.
   

   AMOR CELESTE
   Un cor contra il piacer virtude indura.

   LÁSKA NEBESKÁ
   Srdce proti rozkoši dokáže zatvrdiť cnosť.
   

   A DUE La mia virtude il mio valor è forte.

   OBAJA
   Moja cnosť a moja statočnosť sú mocné.
   

   AMOR TERRENO
   Il senso è un nemico, che sempre ci segue …

   LÁSKA POZEMSKÁ
   Zmyselnosť je nepriateľom, ktorý nás vždy nasleduje…
   

   AMOR CELESTE
   La grazia è un amico, che sempre c’assiste …

   LÁSKA NEBESKÁ
   Pôvab je priateľom, ktorý je nám vždy po ruke …
   

   A DUE
   … insino alla morte.

   OBAJA
   … až do smrti.
   

   –––––
   Z taliančiny preložil Matúš Šimko

  Páči sa Likes 0

  movie [ 0 H 52 MIN ] [ 0 H 52 MIN ] sd

    PlayPrehrať
  00:00
  00:00
  • None / Žiadne
  • English
  • Slovenčina

  Veľkonočný koncert

  Utorok 16. 4. 2019, 19.00 hTuesday, April 16, 2019, 7.00 PM
  Cyklus SH – Stará hudba
  Malá sála Slovenskej filharmónie
  SH serie – Early Music
  Small Hall of Slovak Philharmonic


  Program
  Antonio Caldara (1670–1736)
    Magdaléna pri nohách Krista, oratórium (prvá časť) Maddalena ai piedi di Cristo / Magdalene at the Feet of Christ, oratorio (parte prima
    SinfoniaSinfonia
    Ária (Láska pozemská): „Dormi, o cara, e formi il sonno“Aria (Amor Terreno): “Dormi, o cara, e formi il sonno”
    Recitatív (Láska nebeská, Láska pozemská): „Del sonno lusinghiero“Recitativo (Amor Celeste, Amor Terreno): “Del sonno lusinghiero”
    Ária (Láska nebeská): „La ragione, s’un alma conseglia“Aria (Amor Celeste): “La ragione, s’un alma conseglia”
    Recitatív – ariozo (Láska nebeská, Láska pozemská): „Così sciolta da’ lacci de’ suoi error“ Recitativo – arioso (Amor Celeste, Amor Terreno): “Così sciolta da’ lacci de’ suoi error”
    Recitatív (Magdaléna): „Oimé, troppo importuno“Recitativo (Maddalena): “Oimé, troppo importuno”
    Ária (Magdaléna): „In un bivio è il mio volere“Aria (Maddalena): “In un bivio è il mio volere”
    Recitatív (Láska nebeská): „Maddalena, nel cielo fissa lo sguardo“Recitativo (Amor Celeste): “Maddalena, nel cielo fissa lo sguardo”
    Ária (Láska nebeská): „Spera, consolati“Aria (Amor Celeste): “Spera, consolati”
    Recitatív (Láska pozemská): „Troppo dura è la legge“Recitativo (Amor Terreno): “Troppo dura è la legge”
    Ária (Láska pozemská): „Fin che danzan“Aria (Amor Terreno): “Fin che danzan”
    Recitatív (Magdaléna): „Omai spezza quel nodo“Recitativo (Maddalena): “Omai spezza quel nodo”
    Ária (Magdaléna): „Pompe inutili che il fasto animate“Aria (Maddalena): “Pompe inutili che il fasto animate”
    Recitatív (Magdaléna, Láska pozemská, Láska nebeská): „E voi, dorati crini“Recitativo (Maddalena, Amor Terreno, Amor Celeste): “E voi, dorati crini”
    Ária (Láska pozemská, Láska nebeská): „Il sentier ch’ora tu prendi“Aria (Amor Terreno, Amor Celeste): “Il sentier ch’ora tu prendi”
    Recitatív (Magdaléna): „Maddalena coraggio!“Recitativo (Maddalena): “Maddalena coraggio!”
    Ária (Magdaléna): „Diletti non piu vanto“Aria (Maddalena): “Diletti non piu vanto”
    Recitatív (Marta): „È Cristo il vero tempio, e vero nume“Recitativo (Marta): “È Cristo il vero tempio, e vero nume”
    Ária (Marta): „Vattene, corri, vola“Aria (Marta): “Vattene, corri, vola”
    Recitatív (Láska nebeská, Láska pozemská): „A tuo dispetto, Amor Terreno“Recitativo (Amor Celeste, Amor Terreno): “A tuo dispetto, Amor Terreno”
    Duet (Láska nebeská, Láska pozemská): „La mia virtude“A due (Amor Celeste, Amor Terreno): “La mia virtude”
  PrestávkaIntermission
  Antonio Caldara (1670–1736)
    Magdaléna pri nohách Krista, oratórium (druhá časť) Maddalena ai piedi di Cristo / Magdalene at the Feet of Christ, oratorio (Parte seconda)
    SinfoniaSinfonia
    Recitatív (Farizej): „Donna grande e fastosa“Recitativo (Fariseo): “Donna grande e fastosa”
    Ária (Farizej): „Parti, che di virtù il gradito splendor“Aria (Fariseo): “Parti, che di virtù il gradito splendor”
    Recitatív (Magdaléna, Kristus, Farizej): „Cingan pure quest’alma“Recitativo (Maddalena, Cristo, Fariseo): “Cingan pure quest’alma”
    Ária (Magdaléna): „Chi con sua cetra“Aria (Maddalena): “Chi con sua cetra”
    Recitatív (Láska pozemská, Láska nebeská, Farizej, Magdaléna): „Maddalena, deh ferma!“Recitativo (Amor Terreno, Amor Celeste, Fariseo, Maddalena): “Maddalena, deh ferma!”
    Ária (Magdaléna): „In lagrime stemprato il cor qui cade“Aria (Maddalena): “In lagrime stemprato il cor qui cade”
    Recitatív (Láska nebeská, Láska pozemská, Kristus): „Oh ciel, chi vide mai la penitenza“Recitativo (Amor Celeste, Amor Terreno, Kristus): “Oh ciel, chi vide mai la penitenza”
    Ária (Kristus): „Ride il ciel e gl’astri brillano“Aria (Cristo): “Ride il ciel e gl’astri brillano”
    Recitatív (Láska nebeská, Láska pozemská): „A tuo dispetto, Amor Terreno“Recitativo (Amor Celeste, Amor Terreno): “A tuo dispetto, Amor Terreno”
    Ária (Láska nebeská): „Me ne rido di tue glorie“Aria (Amor Celeste): “Me ne rido di tue glorie”
    Recitatív (Láska pozemská): „Se non ho forza a superar costei“Recitativo (Amor Terreno): “Se non ho forza a superar costei”
    Ária (Láska pozemská): „Orribili, terribili“Aria (Amor Terreno): “Orribili, terribili”
    Recitatív (Marta, Magdaléna): „Maddalena, costanza“Recitativo (Marta, Maddalena): “Maddalena, costanza”
    Ária (Marta): „O fortunate lacrime“Aria (Marta): “O fortunate lacrime”
    Recitatív (Magdaléna, Farizej): „Mio Dio, mio Redentor“Recitativo (Maddalena, Fariseo): “Mio Dio, mio Redentor”
    Ária (Farizej): „Chi drizzar di pianta adulta“Aria (Fariseo): “Chi drizzar di pianta adulta”
    Recitatív (Magdaléna): „D’esser costante, o mio Giesù, non temo“Recitativo (Maddalena): “D’esser costante, o mio Giesù, non temo”
    Ária (Magdaléna): „Per il mar del pianto mio“Aria (Maddalena): “Per il mar del pianto mio”
    Recitatív (Kristus): „L’atto immenso che, uscito“Recitativo (Cristo): “L’atto immenso che, uscito”
    Ária (Kristus): „Del senso soggiogar“Aria (Cristo): “Del senso soggiogar”
    Recitatív (Láska nebeská): „Cittadini del Ciel“Recitativo (Amor Celeste): “Cittadini del Ciel”
    Ária (Láska nebeská): „Su, su lieti festeggiate“Aria (Amor Celeste): “Su, su lieti festeggiate”
    Recitatív (Láska pozemská): „Voi, che in mirarmi appresso ogn’or godete“Recitativo (Amor Terreno): “Voi, che in mirarmi appresso ogn’or godete”
    Ária (Láska pozemská): „Voi del Tartaro antri orrendi“Aria (Amor Terreno): “Voi del Tartaro antri orrendi”
    Recitatív (Kristus, Magdaléna): „Va dunque Maddalena“Recitativo (Cristo, Maddalena): “Va dunque Maddalena”
    Ária (Magdaléna): „Chi serva la beltà“Aria (Maddalena): “Chi serva la beltà”

  Taliansky skladateľ Antonio Caldara prežil mimoriadne bohatý život. Bol starším súčasníkom Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Händla pripomína aj preferenciou vokálno-inštrumentálnych žánrov. V dôsledku nepokojnej politickej situácie v Európe bol často nútený meniť miesto pôsobenia. Pracoval v službách viacerých monarchov v Španielsku a Rakúsko-Uhorsku. Ako vnímavý hudobník tento fakt využíval a obohacoval svoj kompozičný profil o rôznorodé techniky a poetiky. Venoval sa takmer výlučne opernej a oratoriálnej tvorbe. Oratórium o príbehu Magdalény pri Kristových nohách je jedným z jeho prvých dochovaných projektov tohto typu.

  Notové party z viedenského manuskriptu z roku 1713: A. Caldara Madalena á Piedi di Christo boli zapožičané od editora Petra van Heyghena.

  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


  VideozáznamVideorecording
  VáclavVáclav Frkal st.Frkal sr. svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spolupráca ITIT supervisor, VašoVašo Frkal ml.Frkal jr. kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production
  Vyrobila Slovenská filharmónia © 2019A Slovak Philharmonic Production © 2019
 • Facebook

  X (Twitter)