HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 111985

Videostreaming

Slovak Philharmonic and Streamboyz team in collaboration with Department of Mediamatics and Cultural Heritage provide the education in accordance with the contract between the Slovak Philharmonic and the Faculty of Humanities, University of Žilina.

Lecturers: Mgr. art. Marek Piaček, ArtD., Ing. Stanislav Beňačka, Ing. Václav Frkal

Subject: Videostreaming (for foreign students of Erasmus programme is the subject Videostreaming part of the Soundart subject)

Learning outcomes: To provide students with the prerequisites for mastering the basic functions of a cumulative function – sound designer / editor / cameraman to record a symphonic concert in collaboration with the video director of the recording. The student is able to assemble the recording chain (audio and video), use it, create a record, finalize the final product in the form of audio and audio-video recording in a variety of coding and of different quality for the needs of the real time streaming or for the on-demand archive of concerts.

Course contents:

 • Working with a robotic camera – structure, wiring, proper placement within the orchestra, control, adjustment, zooming, using presets
 • Video mixing desk – cameras, remote control of 5 pcs robotic cameras, presets, various types of cuts
 • Editing – types of cuts, details, units, orchestra sections, soloists, conductors
 • Collaboration with video director of the recording – understanding the director's proposals and creating shots for director
 • Other hardware devices – limiter, converter, computers, basic software for audi and video post-production
 • Postproduction – DVD mastering, developing and implementing of the real time streaming
 • Formats of audio and video recordings
 • Archiving data – formats, codecs, media
 • Commercial versus non-commercial using of recordings
 • Visitor statistics
 • Website of the on demand archive
 • Symphony orchestra – the sound specifications, composition, sections, audio recording
 • Large mixed choir – sound specifications, composition, sections, audio recording
 • Various ways of sound recording with an emphasis on the one point recording and contact recording system
 • Correct recording of the sections of the orchestra, selection and position of microphones
 • Shooting of the solo instrument with orchestra – eg. violin, piano

Slovenská filharmónia a tím Streamboyz v spolupráci s Katedrou mediamatiky a kultúrneho dedičstva zabezpečujú výučbu študentov v súlade so zmluvou medzi Slovenskou filharmóniou a Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

Vyučujúci: Mgr. art. Marek Piaček, ArtD., Ing. Stanislav Beňačka, Ing. Václav Frkal

Predmet: Videostreaming (pre zahraničných študentov v rámci programu Erasmus je Videostreaming súčasťou predmetu Soundart)

Výsledky vzdelávania: Vytvoriť u študentov predpoklady pre zvládnutie základných funkcií v kumulovanej funkcii – zvukár/strihač/kameraman pre záznam symfonického koncertu v spolupráci s režisérom nahrávky. Absolvent dokáže zostaviť a zapojiť záznamový reťazec (audio a video), obsluhovať ho, vytvoriť záznam, sfinalizovať výsledný produkt do podoby audio a audio-video záznamu v rôznych kódovaniach a v rôznej kvalite pre potreby streamovania a uloženia na serveri vo forme on demand archívu koncertov.

Stručná osnova predmetu Videostreaming:

 • Práca s robotickou kamerou – stavba, zapojenie, správne umiestnenie v orchestri, ovládanie, nastavenie, zoomovanie, využitie presetov
 • Strižňa – zapojenie kamier, diaľkové ovládanie 5 ks kamier, presety, rôzne typy strihov
 • Strih – typy strihov, detaily, celky, snímanie sekcií, sólistov, dirigenta
 • Spolupráca s režisérom nahrávky – porozumenie pokynom režiséra, vytváranie a návrh záberov pre režiséra
 • Ďalšie HW zariadenia – limiter, konvertor, počítač, základný softvér pre postprodukciu
 • Postprodukcia – mastering DVD, príprava a realizácia streamovania
 • Formáty ukladania audio a video záznamu
 • Archivácia dát – formáty, kodeky, médiá
 • Komerčné vs. nekomerčné využitie nahrávok
 • Štatistiky návštevnosti a počúvanosti
 • Web stránka on demand archívu
 • Symfonický orchester – zvukové špecifiká, zloženie, sekcie, snímanie zvuku
 • Veľký zmiešaný zbor – zvukové špecifiká, zloženie, sekcie, snímanie zvuku
 • Rôzne spôsoby nahrávania zvuku s dôrazom na one point systém a kontaktné snímanie
 • Snímanie sekcií orchestra, výber a postavenie mikrofónov
 • Snímanie sólového nástroja s orchestrom – napr. husle, klavír
 • A short description about the picture goes here
  Image Title Goes Here
 • A short description about the picture goes here
  Image Title Goes Here
 • A short description about the picture goes here
  Erasmus students Ana Cristina Mora Campos, Maria Carmen Esteve Martinez from Spain. Foto (c) Marek Piaček
 • A short description about the picture goes here
  Image Title Goes Here
 • A short description about the picture goes here
  Erasmus students Jose María Mª López Martínez, David Huertas Suárez from Spain. Foto (c) Marek Piaček
 • A short description about the picture goes here
  Erasmus students Jose María Mª López Martínez, David Huertas Suárez from Spain. Foto (c) Marek Piaček
 • A short description about the picture goes here
  Erasmus students Jose María Mª López Martínez, David Huertas Suárez from Spain. Foto (c) Marek Piaček
 • A short description about the picture goes here
  Erasmus students Jose María Mª López Martínez, David Huertas Suárez from Spain. Foto (c) Marek Piaček
 • A short description about the picture goes here
  Image Title Goes Here
 • A short description about the picture goes here
  Erasmus students Jose María Mª López Martínez, David Huertas Suárez from Spain. Foto (c) Marek Piaček

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter