HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 6694

Niečo o histórii Streamboyz

The history of Streamboyz

V roku 2007 navštívil prof. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, fínsky symfonický orchester v Lahti, kde bol oboznámený s projektom ClassicLive – internetovými prenosmi koncertov a divadelných predstavení. Dostal ponuku na spoluprácu a tak oslovil Marka a mňa, aby sme navrhli technické riešenie prenosov koncertov SF v našich podmienkach. Spoločnými silami sme navrhli technológiu a začali browsovať po kamarátoch a známych, ktorí by nám vedeli pomôcť. Do tímu pribudol Peter so svojim IT know-how a hlavne serverom na mieste s najvyššou konektivitou v meste. S hotovým projektom sme predstúpili pred prof. Lapšanského, ktorý ho predstavil ministrovi kultúry SR. Tomu sa úmysel sprístupnenia koncertov SF svetu veľmi zapáčil, dostali sme rozpočet a začali budovať. Spolupráca na projekte ClassicLive bola dosť adrenalínová výzva, nakoľko išlo o live stream a všetko muselo klapnúť na prvý pokus. To už sme sa v réžii tlačili štyria – Peter dohliadal na stream.

Do tímu pribudol Vašo, vtedy ešte študent STU. Naša réžia sa umiestnila na jeden stôl a poličku v bývalej zvukovej réžii SF. Po krkolomných horolezeckých výkonoch po povale Reduty sme zavesili náš najvzácnejší kus aparatúry – mikrofón Soundfield MKV – na overené miesto v sále (a cca. týždeň sme ho ešte nastavovali ku všeobecnej spokojnosti), nainštalovali prvé dve robotické kamery a enkodér a zábava mohla začať. O zvuk sa staral dvorný zvukár domu Vašek, kamery a strih sme mali pod patronátom Peter, Vašo a ja. Marek nám podľa partitúry predpovedal, kto by mal hrať a kde sa zhruba nachádza…

Prvý záznam koncertu sa uskutočnil 22. februára 2008. Pod vedením Alexandra Rahbariho hral orchester Slovenskej filharmónie Pucciniho Preludio sinfonico, op. 1, Mendelssohnovu 4. symfóniu „Taliansku“ a po prestávke Čajkovského Talianske capriccio, op. 45, a predohru-fantáziu Rómeo a Júlia. S dvoma kamerami sa toho veľa nedalo obrazovo vymýšľať, ale robili sme, čo bolo v našich silách. Po nejakom čase dorazili chýbajúce kamery a nám skúsenosti, čo sa odrazilo na kvalite prenosov a sledovanosti streamu.

Po dvoch rokoch fungovania sme boli nútení budovu Reduty opustiť z dôvodov rekonštrukcie. Našou novou réžiou sa stala skriňa vlastnej výroby, umiestnená v miestnosti korepetítorov na prízemí historickej budovy SND. Tu sme si dosť zacvičili (Vašo a ja), pretože počas divadelných prázdnin sme porozoberali lóže v divadle, vybrali miesta na umiestnenie kamier, nainštalovali signálové, ovládacie i napájacie káble a všetko to ukryli pred okom návštevníka. Počas sezóny sme kamery a mikrofón Soundfield museli v stredu večer po divadelnom predstavení nainštalovať a v piatok po koncerte demontovať. Stále sa čudujem, čo všetko museli tie zariadenia počas dvojročného exilu prežiť a prežili a fungujú dodnes…

Počas rekonštrukcie som bol prizvaný do realizačného tímu za účelom zrevidovania osem rokov starého projektu. Našťastie, lebo pred ôsmimi rokmi sa o videozáznamoch vôbec neuvažovalo. Podarilo sa nám do technológií zapracovať HD kamery, optické signálové trasy, vymeniť pôvodne naprojektované zariadenia za modernejšie, vybudovať prípojné miesto pre prenosové vozy a vyžobrať sadu mikrofónov pre štúdiové nahrávky. V súčasnosti zhotovujeme záznamy koncertov z Koncertnej siene Slovenskej filharmónie v HD kvalite obrazu (1080i) a zvuk v rozlíšení 96kHz/24bit, záznamy z Malej sály a Nádvoria v SD kvalite obrazu a zvuk 96/24.

Poslednou novinkou v živote Streamboyz je tento nový výzor našej stránky, o ktorý sa postaral Marek. Odteraz môžete naše záznamy sledovať aj na tabletoch a smartfónoch a dúfam, že túto možnosť aj využijete. Konečne bude v autobusoch znieť zo štupľov okrem hardrocku a rapu aj Mahlerova Deviata

Srdečne všetkých zdraví a veľa pekných zážitkov pri sledovaní koncertov na streame praje

Stano

In 2007 Prof. Marian Lapšanský, General Director of the Slovak Philharmonic, visited the Lahti Symphonic Orchestra in Finnland where the project ClassicLive promoting live concert and theatrical performance recordings streamed online was introduced to him. He was offered assistance; and therefore, he addressed me and Marek with a request to suggest technical solution for online streaming of the Slovak Philharmonic concerts. As soon as we resolved technological issues together, we started looking for friends and acquaintances whom we regarded as suited for the job. Peter joined our team to enrich it with his IT skills as well as to provide a server located in the highest connectivity city area. Having completed the project, we introduced it to Prof. Lapšanský, who further presented it to the Slovak Minister of Culture. The Minister liked it very much, we were given a budget and got down to work. The project ClassicLive was quite an adrenaline challenge because it involved managing livestream which meant that all had to go well at the first attempt. At that time four of us pressed against one another in the production room with Peter supervising streams.

Our team was finally joined by Vašo who was still a student at the STU. Our production fitted a desk and shelf in the former SP sound production room. After a series of break-neck mountain-climbing stunts all across the Reduta attic, we hung the most precious piece of our sound equipment - the microphone Soundfield MKV - onto an attested place in the Concert Hall (which we were continuously fixing for about a week to general satisfaction), installed the first two robotic cameras as well as an encoder, and fun could begin. The sound was managed by the SP sound engineer Vašek with Peter, Vašo and me in charge of the cameras and editing. With reference to the music score Marek told us who is supposed to play and what part they are playing...

The very first concert recording was held on 22 February 2008. The Slovak Philharmonic Orchestra conducted by Alexander Rahbari played Puccini’s Preludio Sinfonico, Op. 1, Mendelssohn’s Symphony N. 4 “Italian”, and after a break Tchaikovsky’s Italian Capriccio, Op. 45, and Romeo and Juliet fantasy-overture. Visually speaking, we could not make wonders with only two cameras at hand, but we did our best. After some time, several cameras were added and new experience gained, which was reflected in the broadcast quality and stream viewer’s rate increase.

After two years of streaming we were forced to leave the Reduta building for the sake of its reconstruction. A self-made sideboard, placed in the room for accompanists on the ground floor of the Historic Building of the Slovak National Theatre, hosted our new production. I and Vašo did a little acrobatics here, so to say, because during theatre holiday we dismantled theatre boxes, determined spots for setting up cameras, installed signalling, control and feeding cables and hid them all from the view of visitor’s eye. During the theatre season the cameras and microphone Soundfield had to be installed on Wednesday nights after the theatre performance and removed after the Friday concerts. I have always been amazed that the devices have worked properly up to now despite all the things that they were exposed to during the two-year exile...

With the reconstruction still in progress, I was offered to enter a SP team to revise the eight- year-old project. And fortunately so, because eight years ago video recording could not have been thought of at all. We managed to incorporate HD cameras into technologies, set up optical signalling lines, change the previously designed devices for the more up-to-date ones, establish a connection spot for wireless trucks and literally beg for a microphone set for studio recordings. At the time being we record the concerts held in the Concert Hall of the Slovak Philharmonic in HD quality video resolution (1080i) and sound resolution 96kHz/24bit, the performances in the Small Hall of SP and Courtyard in SD video quality and sound 96/24.

The last piece of news in the life of Streamboyz is the new design of our website which is Marek’s brainchild and creation. Nowadays you can stream the concerts on your tablets and smart phones, and I hope that you will make use of this chance. At last one may catch a glimpse of not only hard rock and rap but also Mahler’s Symphony N. 9 flowing from the headphones when on a bus.

I’m sending you all kind regards and wish you a lot of beautiful musical experiences while streaming the concerts online!

Stano

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter