Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter

[ AUDIO – 01:46:17 ] [ AUDIO – 01:46:17 ] [ video > ]

  Prehrať audioPlay audio
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

  Bulletin ku koncertu

[ Autor textu: Soma Dinyés ]

Markove pašie Johanna Sebastiana Bacha sú jedným z diel, ktoré sa po 2. svetovej vojne ocitli na zozname kultúrnych strát. Originálny rukopis a jeho jediná kópia boli podľa svedectiev v roku 1945 zničené. Možno napriek tomu dúfať, že dokážeme vytvoriť obraz strateného diela? Zachovalo sa libreto od Picandera (Bachovho najobľúbenejšieho lipského libretistu), vďaka čomu vieme, že premiéra pašií sa uskutočnila 23. 3. 1731. Text je teda známy. Vieme tiež, že krátko predtým, v roku 1727, skomponoval Bach v Lipsku pre zosnulú manželku kurfista Christianu Eberhardinu Trauerode (BWV 198). Poznáme i spôsoby a metódy Bachovej a Picanderovej práce, ktorí prepracovávali zbory a árie svetských kantát, aby sa mohli stať súčasťou duchovných diel. Takýmto spôsobom mohla byť hudba pašií opäť uvedená a vstúpiť do kolobehu cirkevného roku. Výsledkom podobnej spolupráce sú napokon aj oveľa známejšie Vianočné oratóriumMatúšove pašie. Pri prvom zo zmienených diel máme šťastie, že existuje aj svetská podoba árií a zborov (kantáty BWV 213, 214, 215); pri druhom sa zachovala len duchovná verzia diela, no poznáme libreto, ktoré bolo podkladom pre smútočnú hudbu pre Leopolda, knieža z Anhalt-Köthenu. Aj na základe podobných analógií môžeme teda takmer s istotou povedať, že ak existuje zhoda veršov medzi áriami a zbormi kantáty BWV 198 a väčšinou árií a zborov z Markových pašií, bude sa zhodovať i hudba. Hudba chorálov (ktorých texty sú tiež súčasťou libreta) sa zachovala v mnohých iných zbierkach a možno ich vysledovať na základe spojenia textu a typických bachovských madrigalizmov. Kritickým momentom zostávajú teda recitatívy a zbory (turbae), nakoľko tieto boli s najväčšou pravdepodobnosťou Bachom nanovo skomponované. Pomôcť nám môže skutočnosť, že texty Matúšových a Markových evanjelií sú takmer zhodné. Z toho dôvodu som do svojej rekonštrukcie prebral recitatívy z Matúšových pašií, aby Bachova hudba zostala zachovaná, no vzhľadom na texty Markovho evanjelia bolo potrebné vykonať drobné úpravy. Spomedzi troch synoptikov je Matúš na slová najštedrejší, musel som preto prispôsobiť jeho text Markovej vecnosti, Bachova nenapodobiteľná hudba zostala.Takýmto spôsobom dielo môže žiť i bez existencie pôvodného rukopisu. Je to možné? Niektoré otázky ostávajú určite otvorené. Nie všetky árie pochádzajú z kantáty BWV 198, tri som zrekonštruoval na základe štruktúry ich veršov ako paródie iných kantát. Nemohlo sa však stať, že Bach v tomto prípade skomponoval nové árie? Nebol odkázaný požičiavať si vlastnej hudby. Navyše polovica jeho kantát je stratená, použil snáď časti niektorých z nich? Pri novom použití svojej hudby ju často inštrumentoval odlišným spôsobom, aby jej pôsobenie prispôsobil novému kontextu. Bolo to tak aj v tomto prípade? Alebo zachoval dve lutny a dve violy z kantátovej predlohy aj v orchestri pašií? Odpoveď na tieto otázky by sme dostali, keby sa autograf Markových pašií vynoril ‒ podobne ako „Altbachische archiv“ alebo rukopis Mozartovej Pražskej symfónie ‒ neočakávane kdesi z ruských stepí. Na to musíme ešte čakať. Rok? Desaťročie? Veky? Ktovie…

Soma Dinyés

–––––
Bibliografický údaj: DINYÉS, Soma: J. S. Bach: Pašie podľa sv. Marka. (Preklad A. Šuba) In: Bulletin ku koncertu Solamente naturali, Malá sála Slovenskej filharmónie. 10. 4. 2017

  Libreto

[ Voľný neliterárny preklad Andrej Šuba, preklady árií Ján Litvák. ]

Erster Teil / Prvý diel

1. Chor

Geh, Jesu, geh zu deiner Pein!
Ich will so lange dich beweinen,
Bis mir dein Trost wird wieder scheinen,
Da ich versöhnet werde sein.

1. Zbor
Choď, Pane, v ústrety utrpeniu!
Dovtedy Ťa budem oplakávať,
pokiaľ sa opäť nezjaví Tvoja milosť
a nezbaví ma hriechov. 

2a. Evangelist

Und nach zween Tagen war Ostern, und die Tage der süßen Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit Listen ergriffen und töteten. Sie sprachen aber:

2a. Evanjelista
O dva dni mal byť hod veľkonočného baránka a slávnosti nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali, ako by Ho ľstivo zlapali a zabili. Hovorili totiž: 

2b. Chor

Ja nicht auf das Fest, dass nicht ein Aufruhr im Volk werde.

2b. Zbor
Nie vo sviatok, aby nebola vzbura medzi ľudom!

2c. Evangelist

Und da er in Bethanien war, in Simonis, des Aussätzigen Hause, und saß zu Tische, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und köstlichem Narden-Wasser: und sie zerbrach das Glas, und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig, und sprachen:

2c. Evanjelista
Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu. Ale niektorí mrzeli sa medzi sebou: 

2d. Chor

Was soll doch dieser Unrat? Man könnte das Wasser mehr denn um dreihundert Groschen verkauft haben, und dasselbe den Armen geben.

2d. Zbor
Načo táto strata masti? Lebo táto masť sa mohla predať za viac ako tristo denárov a dať ich chudobným. 

2e. Evangelist

Und murreten über sie.

2e. Evanjelista
A dohovárali jej.

3. Choral

Sie stellen uns wie Ketzern nach,
Nach unserm Blut sie trachten,
Noch rühmen sie sich Christen auch,
Die Gott allein groß achten.
Ach Gott! Der teure Name dein,
Muss ihrer Schalkheit Deckel sein,
Du wirst einmal aufwachen.
("Wo Gott der Herr nicht bei uns hält," verse 4)

3. Chorál
Stíhajú nás sťa kacírov,
bažiac po našej krvi,
chvália sa, že z kresťanov 
sú najvernejší, prví.
Tvoje drahé meno dnes,
stalo sa im, Bože, 
štítom pre ich bes, 
Ty však jedného dňa precitneš.
Justus Jonas: Wo Gott der Herr nicht bei uns hält / verš 4 (1524)

4. Evangelist

Jesus aber sprach:

4. Evangelist
Ježiš ale povedal: 

Jesus

Lasset sie zufrieden; was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit! Sie hat getan, was sie konnte; sie ist zuvor gekommen, meinen Leichnam zu salben zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo dies Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.

Ježiš
Nechajte ju; čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala. Lebo chudobných vždy máte so sebou, a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť; ale mňa nemáte vždy. Čo mohla, urobila: vopred mi pomazala telo na pohreb. Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.

Evangelist

Und Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn verriete. Da sie das höreten, wurden sie froh, und verhießen ihm das Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn füglich verriete.

Evanjelista
Nato Judáš, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil. Ako to počuli, zaradovali sa a sľúbili mu dať peniaze. Hľadal teda vhodnú príležitosť, ako im Ho zradiť.

5. Choral

Mir hat die Welt trüglich gericht,
Mit Lügen und mit falschen G'dicht,
Viel Netz und heimlich Stricke.
Herr nimm mein wahr,
In dieser G'fahr,
B'hüt mich vor falschen Tücken.
("In dich hab ich gehoffet, Herr," verse 5)

5. Chorál
Svet posúdil ma zle,
skrz lži a falošnosti 
osídel a nástrah doby. 
Ty, Pane, súď spravodlivo,
prihliadni na tieto zloby, 
ochráň ma od falše zlej!
Adam Reusner: In dich hab ich gehoffet, Herr / verš 5 (1533)

6a. Evangelist

Und am ersten Tage der süßen Brote, da man das Osterlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm:

6a. Evanjelista
V prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali Mu učeníci:

6b. Chor

Wo willst du, dass wir hingehen, und bereiten, dass du das Osterlamm essest?

6b. Zbor
Kde chceš, aby sme Ti šli pripraviť hod veľkonočného baránka?

6c. Evangelist

Und er sandte seiner Jünger zween, und sprach zu ihnen:

6c. Evanjelista
I poslal dvoch učeníkov a povedal im:

Jesus

Gehet hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser, folget ihm nach, und wo er eingehet, da sprecht zu dem Hauswirt: der Meister lässt dir sagen: Wo ist das Gasthaus, darin ich das Osterlamm esse mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der gepflastert und bereitet ist, daselbst richtet für uns zu.

Ježiš
Choďte do mesta, tam vás stretne človek, ktorý ponesie krčah vody; choďte za ním, a kam vojde, povedzte pánovi domu: Majster sa spytuje: Kde je pre mňa sieň, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, už pripravenú; tam nám ho pripravte.

Evangelist

Und die Jünger gingen aus, und kamen in die Stadt, und funden, wie wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Am Abend aber kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tische saßen, und aßen, sprach Jesus:

Evanjelista
Učeníci vyšli a príduc do mesta, našli všetko tak, ako im povedal; i pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi. Ako sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš:

Jesus

Wahrlich, ich sage euch, der mit mir isset, wird mich verraten.

Ježiš
Veru, hovorím vám, že jeden z vás, ktorý stoluje so mnou, ma zradí.

Evangelist

Und sie wurden traurig, und sagten zu ihm, einer nach dem andern:

Evanjelista
Začali sa rmútiť a spytovali sa zaradom:

6d. Chor

Bin ich's:

6d. Zbor
Či ja?

Evangelist

Und der andere:

Evanjelista
A iný:

Alterus

Bin ich's?

Iný
Či vari ja?

7. Choral

Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Körnlein finden
Des Sandes an dem Meer.
Die haben Dir erreget
Das Elend, das Dich schläget,
Und das betrübte Marter-Heer.
("O Welt, sieh hier dein Leben," verse 4)

7. Chorál
Ja, len ja, som s hriešnou zlosťou,
preveliké je jej množstvo, 
viac než piesku v mori,
telo Tvoje, dušu morí,
všetko zlé na zemi tvorí. 
Paul Gerhard: O Welt, sieh hier dein Leben / verš 4 (1647)

8. Evangelist

Er antwortete und sprach zu ihnen:

8. Evanjelista
Odpovedal im:

Jesus

Einer aus den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel tauchet. Zwar des Menschen Sohn gehet hin, wie von ihm geschrieben stehet. Wehe aber dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird: es wäre demselben Menschen besser, dass er nie geboren wäre.

Ježiš
Jeden z dvanástich, ktorý so mnou omáča v tej istej mise. Syn človeka síce ide, ako je napísané o Ňom; ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Lepšie by bolo tomu človeku, keby sa nebol narodil.

Evangelist

Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's, und gab's ihnen und sprach:

Evanjelista
Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, po žehnal, lámal a dával im hovoriac:

Jesus

Nehmet, esset, das ist mein Leib.

Ježiš
Vezmite, jedzte: Toto je moje telo.

Evangelist

Und nahm den Kelch, und dankte, und gab ihnen den; und sie trunken alle daraus. Und er sprach zu ihnen:

Evanjelista
Potom vzal kalich, dobrorečil a dával im; a pili z neho všetci. Povedal im:

Jesus

Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht trinken werde vom Gewächse des Weinstocks, bis auf den Tag, da ich's neu trinke in dem Reich Gottes.

Ježiš
Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru, hovorím vám, že nikdy viac nebudem piť z tohto vínneho plodu až do onoho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom.

9. Arie A

Mein Heiland, dich vergess ich nicht,
Ich habe dich in mich verschlossen,
Und deinen Leib und Blut genossen,
Und meinen Trost auf dich gericht'.
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)

9. Ária (alt)
Spasiteľu, nezabudnem na Teba,
v Tebe som našiel útočisko,
v prijatí Tvojho tela a krvi,
z Teba pramení moja nádej.

10. Evangelist

Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen:

10. Evanjelista
Potom zaspievali pieseň a vyšli na Olivový vrch. I povedal im Ježiš:

Jesus

Ihr werdet Euch in dieser Nacht alle an mir ärgern. Denn es stehet geschrieben: ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich verstreuen. Aber nachdem ich auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläam.

Ježiš
Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.

11. Choral

Wach auf, oh Mensch, vom Sünden-Schlaf!
Ermuntre dich, verlorenes Schaf,
Und bessre bald dein Leben!
Wach auf, es ist doch hohe Zeit,
Es kommt heran die Ewigkeit,
Dir deinen Lohn zu geben.
Vielleicht ist heut der letzte,
Wer weiß noch, wie man sterben mag.
("O Ewigkeit, du Donnerwort," vs. 13)

11. Chorál
Prebuď sa z hriechu, nespi!
Zobuď sa, stratená ovečka
a sprav svoj život lepším!
Prebuď sa, veď už je čas, 
večnosť prichádza ti dať, čo zaslúžiš.
Možno dnes posledný je z dní,
nevieme dňa ani hodiny. 
Johann Rist: O Ewigkeit, du Donnerwort / verš 13 (1642)

12. Evangelist

Petrus aber saget zu ihm:

12. Evanjelista
Odpovedal Mu Peter:

Petrus

Und wenn sie sich alle ärgerten, so wollte ich doch mich nicht ärgern.

Peter
Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie!

Evangelist

Und Jesus sprach zu ihm:

Evanjelista
Ježiš mu povedal:

Jesus

Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal krähet, wirst du mich dreimal verleugnen.

Ježiš
Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš.

Evangelist

Der redet aber noch weiter:

Evanjelista
On však tým väčšmi zdôrazňoval:

Petrus

Ja, wenn ich mit dir auch sterben müßte, wollt ich dich nicht verleugnen.

Peter
Čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem.

12c. Evangelist

Dasselbe gleichen sagten sie alle. Und sie kamen zu dem Hofe, mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern:

12c. Evanjelista
Podobne hovorili všetci. Potom prišli na miesto, ktoré sa volalo Getsemane. A povedal svojim učeníkom:

Jesus

Setzet euch hier, bis ich hingehe, und bete.

Ježiš
Sadnite si tuto, kým sa pomodlím.

Evangelist

Und nahm zu sich Petrum, und Jacobum, und Johannem; und fing an zu zittern und zu zagen, und sprach:

Evanjelista
Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána, začal sa desiť a cítiť úzkosť a povedal im:

Jesus

Meine Seele ist betrübt bis in den Tod, enthaltet euch hier, und wachet.

Ježiš
Veľmi smutná je mi duša, až na smrť; zostaňte tu a bdejte!

13. Choral

Betrübtes Herz, sei wohlgemut,
Tu nicht sogar verzagen.
Es wird noch werden alles gut,
All dein Kreuz, Not und Klagen
Wird sich in lauter Fröhlichkeit
Verwandeln in gar kurzer Zeit,
das wirst du wohl erfahren.
("Betrübtes Herz, sei wohlgemut," vs. 1)

13. Chorál
Utrápené srdce, upokoj sa, 
spočiň a príliš nezúfaj.
Všetko sa na dobré obráti,
súženie, trápenie, náreky, 
všetko sa vytratí, premení na raj,
ako čoskoro spoznáš i sám.
Andreas Krtizelman: Betrübtes Herz, sei wohlgemuth / verš 1 

14a. Evangelist

Und ging ein wenig fürbass, fiel auf die Erde, und betete, dass so es möglich wäre, die Stunde vorüberginge, und sprach:

14a. Evanjelista
A poodíduc trocha ďalej, padol na zem a modlil sa, aby odišla od neho tá hodina, ak je to možné. A hovoril:

14b. Jesus

Abba, mein Vater, es ist dir alles möglich, überhebe mich dieses Kelchs. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.

14b. Ježiš
Abba, Otče, Tebe je všetko možné; odvráť odo mňa tento kalich; avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.

15. Choral

Mach's mit mir Gott nach Deiner Güt,
Hilf mir in meinem Leiden,
Was ich dich bitt, versag mich nicht,
Wenn sich mein Seel soll scheiden.
So nimm sie, Herr, in deine Händ,
Ist alles gut, wenn gut das End'.
("Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt," verse 1)

15. Chorál
Učiň, Pane, podľa svojej vôle,
pomôž v mojom súžení,
o čo prosím, neodriekni,
ruku Tvoju pri poslednej hodine.
Dopraj pokoj mojej duši,
koniec dobrý, jak sa sluší. 
Johann Hermann Schein: Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt / verš 1 (1628)
Tranoscius: Ach Bože môj, ja som zblúdil 

16. Evangelist

Und kam, und fand sie schlafend. Und sprach zu Petrus:

16. Evanjelista
Potom prišiel a našiel ich spať; i povedal Petrovi:

Jesus

Simon, schläfest du? Vermöchtest du denn nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Ježiš
Šimon, spíš? Či si ani za hodinu nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.

Evangelist

Und ging wieder hin, und sprach dieselben Worte. Und kam wieder, und fand sie abermal schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs, und wussten nicht, was sie ihm antworteten. Und er kam zum drittenmal und sprach zu ihnen:

Evanjelista
A zase odišiel a modlil sa tými istými slovami. Keď sa znova vrátil, našiel ich spať, lebo ich oči boli unavené; a nevedeli, čo mu povedať. Prišiel aj po tretí raz a povedal im:

Jesus

Ach wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist kommen. Siehe, des Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Stehet auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe.

Ježiš
A vy len spíte a odpočívate? Dosť, prišla hodina: ajhľa, Syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk. Vstaňte, poďme! Ajhľa, priblížil sa môj zradca!

17. Arie S

Er kommt, er kommt, er ist vorhanden!
Mein Jesu, ach! er suchet dich,
Entfliehe doch, und lasse mich
Mein Heil, statt deiner in den Banden.
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)

17. Ária (soprán)
On ide, prichádza, už je tu,
môj Ježiš ťa hľadá!
Prosím uteč a ponechaj ma,
Spasiteľu, namiesto teba v okovách. 

Evangelist

Und alsbald, da er noch redet, kam herzu Judas, der Zwölfen einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben, und gesagt:

Evanjelista
Hneď nato, keď ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších s mečmi a kyjmi. Jeho zradca bol s nimi dohovorený; povedal im totiž:

Judas

Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet, und führet ihn gewiss.

Judáš
Ktorého pobozkám, ten je; chyťte Ho a spoľahlivo odveďte!

Evangelist

Und da er kam, trat er bald zu ihm, und sprach zu ihm:

Evanjelista
Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal:

Judas

Rabbi, Rabbi.

Judáš
Majstre!

Evangelist

Und küsset ihn.

Evanjelista
A pobozkal Ho. 

19. Arie A

Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen,
Ist der frommen Seelen Gift.
Deine Zungen sind voll Stechen,
Und die Worte, die sie sprechen,
Sind zu Fallen angestift.
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)

19. Ária (alt)
Falošný svet, tvoje neúprimné bozky,
sú jed pre zbožnú dušu.
Tvoje jazyky sú plné ostňov
a slová, ktoré hovoria,
vedú k pádu.

20. Evangelist

Die aber legten ihre Hände an ihn, und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei stunden, zog sein Schwert aus, und schlug des Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen:

20. Evanjelista
Oni však položili ruky na Neho a zlapali ho. Ale jeden z tých, čo stáli pri ňom, tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš im povedal:

Jesus

Ihr seid ausgegangen, als zu einem Mörder, mit Schwerden und mit Stangen, mich zu fassen. Ich bin täglich im Tempel bei euch gesessen, und habe gelehret, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber auf dass die Schrift erfüllet würde.

Ježiš
Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, aby ste ma zlapali. Býval som deň čo deň medzi vami, učil som v chráme, ale nezlapali ste ma; ale to preto, aby sa naplnili Písma!

21. Choral

Jesu, ohne Missetat,
Im Garten Vorhanden,
Da man dich gebunden hat
Fest mit harten Banden.
Wenn uns will der böse Feind
Mit der Sünde binden,
So lass uns, oh Menschenfreund!
Dadurch Lösung finden.
("Jesu Leiden, Pein und Tod," verse 8)

21. Chorál
Ježišu bez hriechu,
v záhrade zlapaný
v okovách krutých zviazaný,
keď nás zlý nepriateľ
zas hriechom spúta,
daj, priateľ človeka, 
nech skrze Teba 
uvoľnia sa putá.
Paul Stockmann: Jesu Leiden, Pein und Tod / verš 8

22. Evangelist

Und die Jünger verließen ihn alle, und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgete ihm nach; der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut; und diesen Jüngling griffen sie. Er aber ließ den Leinwand fahren und flohe nackt von ihnen.

22. Evanjelista
I opustili Ho všetci a utiekli. A šiel za ním mládenec, majúc len plachtu na holom tele; aj toho zlapali. Ale on, pustiac plachtu, ušiel nahý.

Zweiter Teil / Druhý diel

24. Arie T

Mein Tröster ist nicht mehr bei mir,
mein Jesu, soll ich dich verlieren,
und zum Verderben sehen führen?
Das kömmt der Seele schmerzlich für.
Der Unschuld, welche nichts verbrochen,
Dem Lamm, das ohne Missetat
Wird in dem ungerechten Rat
Ein Todesurteil zugesprochen.
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)

24. Ária (tenor)
Môj Utešiteľ viac nie je so mnou, 
Ježišu, či Ťa mám ozaj stratiť, 
hľadieť ako Ťa k skaze vedú?
Toto bolí moju dušu.
Nevinnosť bez hriechu,
jahniatko bez viny,
odsúdené na smrť nespravodlivými.

25a. Evangelist

Und sie führeten Jesum zu den Hohenpriestern und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne, bis hinein in des Hohenpriesters Palast; und saß bei den Knechten, und wärmte sich bei dem Licht. Aber die Hohenpriester und der ganze Rat suchten Zeugnis wider Jesum und funden nichts. Viel gaben falsches Zeugnis wider Jesum, aber ihr Zeugnis stimmete nicht überein. Und etliche stunden auf, und gaben falsches Zeugnis wider ihn, und sprachen:

25a. Evanjelista
Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zišli všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Aj Peter Ho nasledoval zďaleka až do samého veľkňazovho dvora, kde si sadol medzi sluhov a ohrieval sa pri ohni. Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby Ho usmrtili, ale nič nenašli. Mnohí síce falošne svedčili proti Nemu, ale ich svedectvá sa nezhodovali. Tu povstali niektorí a falošne svedčili proti Nemu takto:

25b. Chor

Wir haben gehöret, dass er saget: Ich will den Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in dreien Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist.

25b. Zbor
My sme Ho počuli hovoriť: Zborím tento chrám, rukami postavený, a vybudujem za tri dni iný, nie rukami postavený.

25c. Evangelist

Aber ihr Zeugnis stimmete noch nicht überein.

25c. Evanjelista
Ale ani takto sa ich svedectvo nezhodovalo.

26. Choral

Was Menschen Kraft und Witz anfäht,
Soll uns billig nicht schrecken,
Er sitzet an der höchsten Stätt,
Er wird ihr'n Rat aufdecken.
Wenn sie aufs klügste greifen an,
So geht doch Gott ein andre Bahn,
Es steht in seinen Händen.
("Wo Gott der Herr nicht bei uns hält," verse 2)

26. Chorál
To, čo splodí ľudská sila, um, 
nemusí nás desiť, rmútiť,
veď On z najvyššieho stolca,
svetské súdy bude súdiť.
Nehľadiac na múdre hlavy,
Boh si vlastnú cestu spraví, 
my sme v jeho rukách.
Justus Jonas: Wo Gott der Herr nicht bei uns hält / verš 2 (1524)

27. Evangelist

Und der Hohepriester stund unter ihnen auf, und fragte Jesum; und sprach:

27. Evanjelista
Potom si zastal veľkňaz uprostred a spýtal sa Ježiša:

Hohepriester

Antwortest du nichts zu dem, was diese wider dich zeugen?

Veľkňaz
Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe?

Evangelist

Er aber schwieg stille, und antwortete nichts.

Evanjelista
Ale on mlčal a nič neodpovedal. 

28. Choral

Befiehl Du Deine Wege,
Und was Dein Herze kränkt,
Der allertreusten Pflege,
Des, der den Himmel lenkt,
Der Wolken, Luft und Winden,
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da Dein Fuß gehen kann.
("Befiel du deine Wege," verse 1)

28. Chorál
Poruč Bohu svoje cesty,
všetko, čo ťa hryzie,
len On zbaví ťa nerestí,
súženie raz zmizne;
Ten, ktorý v každej dobe,
živlom dáva cesty,
nájde aj pre teba
cestu z hriechu strasti.
Paul Gerhardt: Befiel du deine Wege / verš 1 (1656)

29a. Evangelist

Da fraget ihn der Hohepriester abermal und sprach zu ihm:

29a. Evanjelista
Veľkňaz sa Ho znova spýtal:

Hohepriester

Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten?

Veľkňaz
Si Ty Kristus, Syn toho Požehnaného?

Evangelist

Jesus sprach:

Evanjelista
Ježiš povedal:

Jesus

Ich bin's. Und ihr werdet sehen des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft, und kommen auf des Himmels Wolken.

Ježiš
Som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.

Evangelist

Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach:

Evanjelista
Nato si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal:

Hohepriester

Was dürfen wir weiter Zeugen? Ihr habt gehört die Gotteslästerung. Was dünket Euch?

Veľkňaz
Či ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo o tom súdite?

Evangelist

Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Da fingen an etliche ihn zu verspeien, und mit Fäusten zu schlagen, umd zu ihm zu sagen:

Evanjelista
A všetci usúdili, že je hoden smrti. Tu niektorí začali pľuvať na Neho a zakryjúc Mu tvár, bili Ho po hlave a hovorili mu:

29b. Chor

Weissage uns!

29b. Zbor
Prorokuj!

Evangelist

Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht.

Evanjelista
Sluhovia ho prevzali a zauškovali.

30. Choral

Du edles Angesichte,
Dafür sonst schrickt und scheut
Das große Weltgerichte,
Wie bist Du so bespeit,
Wie bist Du so erbleichet,
Wer hat Dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht?
("O Haupt voll Blut und Wunden," verse 2)

30. Chorál
Tá tvár prekrásna,
pred ktorou svet sa trasie,
ako slnko jasná, 
pohanením zbledla,
kde je Tvoja krása?
Všetok jas sa stratil,
ach, plačte nebesá. 
Paul Gerhardt: O Haupt voll Blut und Wunden / verš 2 (1656)

31a. Evangelist

Und Petrus war da nieder in dem Palast, da kam des Hohenpriesters Mägde eine. Und da sie sahe Petrum sich wärmen, schauet sie ihn an, und sprach:

31a. Evanjelista
Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných dievok veľkňazových a uzrúc Petra, ako sa zohrieva, pohliadla na neho a povedala:

Ancilla

Und du warest auch mit Jesum von Nazareth.

Služobnica
Aj ty si bol s tým Ježišom Nazaretským!

Evangelist

Er leugnete aber und sprach:

Evanjelista
On však zaprel hovoriac:

31d. Petrus

Ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagest.

31d. Peter
Ani neviem, ani nerozumiem, čo vravíš.

Evangelist

Und er ging hinaus in den Vorhof; und der Hahn krähet. Und die Magd sahe ihn, und hub abermal an zu sagen zu denen, die dabei stunden:

Evanjelista
Potom vyšiel na nádvorie a kohút zaspieval. Keď ho uzrela služobná dievka, zase začala hovoriť tým, čo stáli okolo:

Ancilla

Dieser ist der einer.

Služobnica
Tento je z nich. 

Evangelist

Und er leugnete abermal. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermal zu Petro, die dabei stunden:

Evanjelista
A on znovu zaprel. O chvíľu tí, čo stáli okolo, znovu povedali Petrovi:

31b. Chor

Wahrlich, du bist der einer; denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache lautet gleich also.

31b. Zbor
Veru, z nich si, lebo si tiež Galilejec. Veď aj tvoja reč je podobná.

31c. Evangelist

Er aber fing an sich zu verfluchen und zu schwören:

31c. Evanjelista
Tu sa začal zaklínať a prisahať:

Petrus

Ich kenne des Menschen nicht, von dem ihr redet.

Peter
Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte.

Evangelist

Und der Hahn krähet zum andernmal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm saget: Ehe der Hahn zweimal krähet, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er hub an zu weinen.

Evanjelista
A hneď kohút druhý raz zaspieval. Vtedy si Peter spomenul na slová, ktoré mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A dal sa do plaču.

32. Choral

Herr, ich habe missgehandelt,
Ja, mich drückt der Sünden Last,
Ich bin nicht den Weg gewandelt,
Den Du mir gezeiget hast.
Und jetzt wollt ich gern aus Schrecken
Mich vor Deinem Zorn verstecken.
("Herr, ich habe missgehandelt," vs. 1)

32. Chorál
Pane, zle som konal,
hriech ma zmohol,
nešiel som po ceste,
danej Bohom.
Teraz by som sa chcel
skryť sa pred Tvojím hnevom.
Johann Franck: Herr, ich habe missgehandelt / verš 1 (1646/9) 

33a. Evangelist

Und bald am Morgen hielten die Hohenpriester einen Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat, und banden Jesum, und führeten ihn hin, und überantworteten ihn Pilato. Und Pilatus fraget ihn:

33a. Evanjelista
A hneď na úsvite poradili sa veľkňazi so staršími, zákonníkmi a s celou radou, potom poviazali Ježiša, odviedli Ho a odovzdali Pilátovi.

Pilatus

Bist du der König der Juden?

Pilát
Či si Ty kráľ židovský?

Evangelist

Er antwortete und sprach:

Evanjelista
A On odpovedal:

Jesus

Du sagest's.

Ježiš
Ty hovoríš.

Evangelist

Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals, und sprach:

Evanjelista
Veľkňazi všeličo žalovali na Neho a Pilát sa Ho znova a znova opytoval: 

Pilatus

Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen.

Pilát
Nič neodpovedáš? Čo všetko žalujú na Teba!

Evangelist

Jesus aber antwortete nichts mehr, also, dass sich auch Pilatus verwunderte.

Evanjelista
Ale Ježiš nič viac neodpovedal, takže sa Pilát divil.

33a. Evangelist

Er pflegte aber, ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen los zu geben, welchen sie begehrten. Es war aber einer, genannt Barrabas, gefangen mit den Aufrührerischen die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf, und bat, dass er tät, wie er pfleget. Pilatus aber antwortet ihnen:

33a. Evanjelista
Na každý sviatok prepúšťal im však väzňa, ktorého si vyžiadali. Práve bol väznený akýsi Barabbáš s povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy. Zástup sa teda valil hore k Pilátovi a začal ho žiadať o to, čo im robieval. A Pilát im odpovedal: 

Pilatus

Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe?

Pilát
Či chcete, aby som vám prepustil kráľa židovského?

Evangelist

Denn er wusste, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizeten das Volk, dass er ihnen viel lieber Barrabam losgebe. Pilatus aber antwortet wiederum, und sprach:

Evanjelista
Lebo vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi pobúrili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša. Pilát zase prehovoril:

Pilatus

Was wollt ihr denn, dass ich dem tue, den ihr schuldiget, er sei der König der Juden?

Pilát
A čo urobiť s tým, ktorého voláte židovským kráľom?

Evangelist

Sie schrien abermals:

Evanjelista
Oni však znova skríkli: 

33b. Chor

Kreuzige ihn!

33b. Zbor
Ukrižuj ho!

33c. Evangelist

Pilatus aber sprach zu ihnen:

33c. Evanjelista
Pilát sa ich spýtal:

Pilatus

Was hat er denn Übels getan?

Pilát
A čo zlé urobil?

Evangelist

Aber sie schreien noch viel mehr:

Evanjelista
Ale oni ešte väčšmi kričali:

Chor

Kreuzige ihn!

Zbor
Ukrižuj Ho!

34. Arie S

Angenehmes Mordgeschrei!
Jesus soll am Kreuze sterben,
Nur damit ich vom Verderben
Der verdammten Seelen frei,
Damit mir Kreuz und Leiden,
Sanfte zu ertragen sei.
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander)

34. Ária (soprán)
Spásne volanie po krvi!
Ježiš umrie na kríži,
len tak môžem byť slobodný
od prekliatia duše. 
Kríž a utrpenie 
pokorne nesie kvôli mne.

35a. Evangelist

Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu tun, und gab ihnen Barrabam los; und überantwortet ihnen Jesum, dass er gegeißelt und gekreuzigt würde. Die Kriegsknechte aber führeten ihn hinein in das Richthaus, und riefen zusammen die ganze Schar; und zogen ihm ein Purpur an, und flochten eine Dornenkrone, und setzten sie ihm auf. Und fingen an zu grüßen:

35a. Evanjelista
Nato Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. Vojaci Ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy, a zvolali celý prápor vojska. Potom Ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu a začali Ho pozdravovať:

35b. Chor

Gegrüßet seist du, der Juden König!

35b. Zbor
Buď pozdravený, kráľ židovský!

35c. Evangelist

Und schlugen ihm das Haupt mit dem Rohr, und verspeieten ihn, und fielen auf die Knie, und beteten ihn an.

35c. Evanjelista
Trstinou Ho bili po hlave, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu.

36. Choral

Man hat dich sehr hart verhöhnet
Dich mit großem Schimpf belegt
Und mit Dornen gar gekrönet:
Was hat dich dazu bewegt?
Dass du möchtest mich ergötzen,
Mir die Ehrenkron aufsetzen.
Tausendmal, tausendmal sei dir,
Liebster Jesu, Dank dafür.
("Jesu, meines Lebens Leben," vs. 4)

36. Chorál
Trpko ponížili,
kruto zhanobili,
tŕňami zdobili.
A načo to všetko?
Aby Tvoje dietko,
vykúpené bolo
korunou Tvojej slávy, 
vďaka Ti, Ježišu môj.
Ernst Christoph Homburg: Jesu, meines Lebens Leben / verš 4 (1659)

37. Evangelist

Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus, und legten ihm seine eigenen Kleider an, und führeten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Cyrene, der vom Felde kam (der ein Vater war, Alexandri und Ruffi), dass er ihm das Kreuz nachtrüge. Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha, das ist verdolmetscht 'Schädelstätt'. Und sie gaben ihm Myrrhen im Wein zu trinken, und er nahm's nicht zu sich. Und da sie ihn gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider, und warfen das Los darüber, welcher was überkäme.

37. Evanjelista
Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho purpurový plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha. Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž. A viedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto. Ponúkli Mu víno s myrhou, ale On ho neprijal. Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať.

38. Choral

Das Wort sie sollen lassen stahn,
Und keinen Dank dazu haben:
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Lass fahren dahin,
Sie haben's kein Gewinn,
Das Reich Gotts muss uns bleiben.
("Ein feste Burg ist unser Gott," verse 4)

38. Chorál
Každý odpor musí jistě
Ustoupit slovu Jeho,
Neb s námi jest v každém místě
Pán s dary Ducha svého;
Přijde-li na zmatek
Čest, hrdlo, statek,
Nechť sobě mají,
Nic tím nezískají,
Nebes nám však nechají.
Martin Luther: Ein feste Burg ist unser Gott / verš 4 (1528/29)

39a. Evangelist

Und es war um die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigten: Und es war oben über ihn geschrieben, was man ihm Schuld gab, nämlich ein "König der Juden". Und sie kreuzigten mit ihm zween Mörder, einen zu seiner Rechten, und einen zur Linken. Da ward die Schrift erfüllet, die da saget:"Er ist unter die Übeltäter gerechnet". Und die vorüber gingen, lästerten ihn, und schüttelten ihre Häupter und sprachen:

39a. Evanjelista
Keď Ho ukrižovali, boli tri hodiny. Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský. Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava. A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov. A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili:

39b. Chor

Pfui dich, wie fein zerbrechst du den Tempel, und bauest ihn in dreien Tagen! Hilf dir nun selber, und steig herab vom Kreuze.

39b. Zbor
Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, zachráň sa, zostúp z kríža!

39c. Evangelist

Desselben die Hohenpriester verspotteten ihn untereinander, sammt den Schriftgelehrten, und sprachen:

39c. Evanjelista
Podobne sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili medzi sebou:

39d. Chor

Er hat andern geholfen, und kann ihm selber nicht helfen. Ist er Christus und König in Israel, so steige er vom Kreuze, dass wir sehen und gläuben.

39d. Zbor
Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili!

39e. Evangelist

Und die mit ihm gekreuziget waren, schmäheten ihn auch. Und nach der sechsten Stunde ward eine Finsternis über das ganze Land, bis um die neunte Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut, und sprach:

39e. Evanjelista
Ešte aj tí Ho potupovali, ktorých s Ním ukrižovali. Keď prišla šiesta hodina, nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom:

Jesus

Eli, Eli, lama asabthani?

Ježiš
Eloi, Eloi, lama sabachtaní? 

Evangelist

Das ist verdolmetscht: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?

Evanjelista
To je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

40. Choral

Keinen hat Gott verlassen,
Der ihm vertraut allzeit,
Und ob ihn gleich viel hassen,
Geschieht ihm doch kein Leid;
Gott will die Seinen schützen,
Zuletzt erheben doch,
Und geben was ihn'n nützet,
Hier zeitlich und auch dort.
("Keinen hat Gott verlassen," vs. 1)

40. Chorál
Žiadneho Boh neopustil, 
ktorý veril v neho,
hoc ho mnohí nenávidia,
nemajú silu jeho.
Boh si svojich ochráni,
pozdvihne ich, zachráni, 
dá im, čo zaslúžia,
tu na zemi i v nebi.
Anonym: Keinen hat Gott verlassen / verš 1 

41a. Evangelist

Und etliche, die dabei stunden, da sie das höreten, sprachen sie:

41a. Evanjelista
A niektorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, povedali: 

41b. Chor

Siehe, er rufet dem Elias.

41b. Zbor
Ajhľa, Eliáša volá!

41c. Evangelist

Da lief einer, und füllete einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, und tränket ihn und sprach:

41c. Evanjelista
A ktosi pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: 

Soldat

Halt, lasst sehen, ob Elias komme, und ihm helfe.

Vojak
Nechajte Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal!

Evangelist

Und Jesus schrie laut, und verschied.

Evanjelista
Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha.

43. Evangelist

Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stund ihm gegenüber, und sahe, dass er mit solchem Geschrei verschied, sprach er:

43. Evanjelista
A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku. Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží!

Centurion

Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.

Stotník
Tento človek bol naozaj Syn Boží!

Evangelist

Und es waren auch Weiber da, die von ferne solches schaueten, unter welchen war Maria Magdalena, und Maria des kleinen Jakobs und Joses Mutter, und Salome; die ihm auch nachgefolget, da er in Galiläa war, und gedienet hatten; und viel andere, die mit ihm hinauf gen Jerusalem gegangen waren. Und am Abend, dieweil es der Rüsttag war (welcher ist der Vor-Sabbath) kam Joseph von Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete; der wagt's und ging hinein zu Pilato, und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber verwundert' sich, dass er schon tot war; und rief dem Hauptmann, und fraget ihn, ob er schon gestorben wäre? Und als er's erkundet von dem Hauptmann, gab er Joseph den Leichnam.

Evanjelista
A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome, ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema. Keď sa zvečerilo – keďže bol deň prípravný, to jest deň pred sobotou – prišiel Jozef z Arimatie, vznešený radca, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie, smelo predstúpil pred Piláta a prosil o Ježišovo telo. Pilát sa podivil, že už umrel; zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či už dávno umrel. A keď sa to od stotníka dozvedel, daroval mŕtvolu Jozefovi.

44. Choral

O! Jesu Du,
Mein Hilf und Ruh!
Ich bitte Dich mit Tränen,
Hilf, dass ich mich bis ins Grab
Nach Dir möge sehnen.
("O Traurigkeit, o Herzeleid," vs. 8)

44. Chorál
Ó, Ježišu, 
moje spočinutie, spása! 
Prosím Ťa v slzách,
pomôž, aby som až po hrob
po Tebe túžil zasa. 
Johann Rist: O Traurigkeit, o Herzeleid / verš 8 (1641)

45. Evangelist

Und er kaufte ein Leinwand, und nahm ihn ab, und wickelt' ihn in die Leinwand, und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen; und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria Joses, schaueten zu, wo er hingeleget ward.

45. Evanjelista
A ten kúpil plátno, sňal (Ježiša), zavinul Ho do plátna, položil do hrobu vytesaného v skale a k otvoru hrobu privalil kameň. Ale Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova, dívali sa, kam Ho položili.

46. Chor

Bei deinem Grab und Leichenstein,
Will ich mich stets, mein Jesu, weiden,
Und über dein verdienstlich Leiden,
Von Herzen froh und dankbar sein.
Schau, diese Grabschrift sollst du haben;
Mein Leben kommt aus deinem Tod,
Hier hab ich meine Sündennot
Und Jesum selbst in mich begraben

46. Zbor
Pri Tvojom hrobe,
budem sa Ježišu sýtiť, pásť,
z Tvojho utrpenia rásť,
radostný a vďačný v srdci. 
Tento epitaf je Tvoj:
Život môj prýšti z Tvojej smrti,
tu je pochovaná moja hriešnosť
spolu s Kristom. 
Voľný neliterárny preklad Andrej Šuba, preklady árií Ján Litvák.

–––––
Pri prekladoch chorálov boli voľne použité predlohy z dobových kancionálov Glosiusa, Kleycha a Tranovského, ktoré poskytla Zlatica Kendrová. Biblické texty prevzaté z Biblia. Písmo sväté Starej a Novej zmluvy (Tranoscius, 1978).

Solamente naturali

Pondelok 10. 4. 2017, 19.00 h
SH – Stará hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie

ProgramProgram
Johann Sebastian BachJohann Sebastian Bach (1685–1750)
  Pašie podľa sv. Marka, BWV 247 St Mark Passion, BWV 247

Pašie podľa sv. Marka sú jedným z mnohých diel, ktoré sa ocitli na zozname kultúrnych strát po 2. svetovej vojne. Manuskript a jeho jediná kópia boli podľa oficiálnych údajov zničené v roku 1945. Libreto od Picandera, Bachovho najobľúbenejšieho lipského libretistu, sa zachovalo. Známy je aj spôsob ich spolupráce, založený na prevzatí zborových vstupov a árií zo svetských kantát. Kritickým bodom sú však recitatívy a hudba tzv. „turba“ zborov (ktoré stelesňujú skupiny ľudí bezprostredne sa podieľajúcich na deji), ktoré Bach s najväčšou pravdepodobnosťou skomponoval nanovo. Autor rekonštrukcie Soma Dinyés sa oprel o fakt, že texty Matúšovho a Markovho evanjelia sú takmer identické a využil výlučne Bachovu hudbu.

Usporiadatelia: Slovenská filharmónia, Cirkevný zbor ECAV – Bratislava Staré mesto. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 • VideozáznamVideorecording
 • VašoVašo FrkalFrkal svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2017A Slovak Philharmonic Production © 2017