Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Edward Elgar – Gerontiov sen

Piatok 6. 12. 2019, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd dirigent
Thomas Lang zbormajster

Sara Fulgoni mezzosoprán
Toby Spence tenor
Andrew Foster-Williams bas


Program

Edward Elgar (1857–1934)
Gerontiov sen, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 38
Prelude (Prelúdium)
Jesu, Maria, I am near to death (Ježiš, Mária – blízko k smrti mám)
Kyie eleison (Pane, zmiluj sa)
Rouse thee, my fainting soul (Pozviechaj sa a vzmuž sa, duša)
Be merciful, be gracious (Milosrdný buď, dobrotivý buď)
Sanctus fortis, sanctus Deus (Svätý najmocnejší Bože)
I can no more; for now it comes again (Už ďalej nevládzem; znova to prichádza)
Rescue him, O Lord (Zachräň ho, Pane)
Novissima hora est (Blíži sa koniec)
Proficiscere, anima Christiana (Z tohto sveta sa pober, duša kresťanská)
Go, in the name of Angels and Archangels (Choď v mene Anjelov a Archanjelov)
Introduction (Prelúdium)
I went to sleep (Spať som šiel)
My work is done, my task id o’er (Hotová je práca moja, splnená je povinnosť)
Low-born clods of brute earth (Surové hrudy stvrdnutej zeme)
The mind bold and independent (Duch odvážny a nezávislý)
I see not those false spirits (Tých falošných duchov nevidím viac)
Praise to the Holiest (Chváľte Najsvätejšieho)
Glory to Him (Sláva Jemu)
But hark! A grand mysterious harmony (Ajhľa však! Veľký tajomný súzvuk)
And now the treshold as we traverse it (A je tu prah, ktorý prekračujeme)
Praise to the Holiest in the height (Chváľte Najsvätejšieho na výsostiach)
Thy judgment now is near (Súd Tvoj teraz blízko je)
Jesu! By that shuddering dread which fell on Thee (Ježiš! Pre hrôzu rozochvenú, ktorá na Teba padala)
Praise to His name! (Jeho meno buď pochválené)
Take me away (Vezmi ma preč)
Lord, Thou hast been our refuge (Pane, naším útočiskom si bol)
Softly and gently, dearly ransomed soul (Mierne a jemne, spasená duša drahá)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk